schriftelijke vragen betreffende de Keucheniusstraat

Geacht College, Diverse malen heeft de CDA fractie in de afgelopen jaren bij uw College, zowel mondeling als schriftelijk, gewezen op de noodzaak van voldoende voortgang van het project uitbreiding hoofdwinkelcentrum in de Keucheniusstraat. Het is u bekend dat ook van de zijde van de winkeliers bij herhaling is aangedrongen op spoedige realisatie, omdat ook […]

Keucheniusstraat – Politieke wil voorwaarde voor doorbraak

Als we nu niet doorpakken, dan krijgen we het "gat van Hamdorf" op de Keucheniusstraat. Dat is de stellige overtuiging van de CDA fractie. De CDA fractie is enthousiast over de recentelijk door de projectontwikkelaars gepresenteerde plannen. Natuurlijk, het kan altijd mooier. De CDA fractie had ook liever meer woningen erbij gehad en het parkeren […]

Bezoekers nieuwjaarsreceptie CDA wensen voor 2005 vooral voortgang Keucheniusstraat

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van het CDA Huizen die vrijdag 7 januari in het Visnet werd gehouden, legden de ruim 50 bezoekers hun prioriteit voor 2005 bij de voortgang van de planontwikkeling op de Keucheniusstraat (17). Andere onderwerpen die veel punten scoorden betroffen het voorkomen van een verdere lastenstijging voor de burgers (11), greep houden op […]

Vaststelling bestemmingsplan “Keucheniushof”

Donderdag 8 februari hebben we in de raad het ontwerpbestemmingsplan “Keucheniushof” vastgesteld. Na ruim 20 jaar gebeurt er eindelijk iets in de Keucheniusstraat. Het Keucheniusgat wordt opgevuld en daar zijn wij, CDA Huizen, blij mee.  De plannen van Bouwbedrijf Visser zien er goed uit. Woningen in verschillende stijlen, passend bij het Oude Dorp en de […]

Motie kansenkaart

Tijdens de commissievergaderingen in april en de raadsvergadering van 20 april werd er uitvoerig stilgestaan bij de uitwerking van de kansenkaart betreffende Keucheniushart.  Dit nadat CDA Huizen samen met Groenlinks Huizen een motie ingediend had in de raadsvergadering van december 2016. De motie is door alle collegepartijen gesteund.  Strekking van de motie was mogelijkheden verkennen […]

Keucheniushof

In de raadsvergadering van 16 maart is de raad unaniem akkoord gegaan met het raadsvoorstel “Herontwikkeling Keucheniusgebied”. Dit betekent dat we gaan eindelijk bouwen in het Keucheniusgebied! Tijdens deze collegeperiode zijn er al grote stappen gezet in het dossier Keucheniusgebied. Na zoveel jaar braakliggend terrein wordt het nu echt tijd dat er gebouwd gaat worden […]

Keucheniusgebied: Oostzijde, parkeren en kansenkaart

Tijdens de commissievergadering Fysiek Domein van 30 november heeft de meerderheid van de commissie zich positief uitgesproken over de ontwikkelingen aan de Oostzijde van het Keucheniusgebied. Aan de oostzijde van het Keucheniusgebied worden woningen ontwikkelen met in de plint een garage. Het college heeft toegezegd dat naast woningen ook de mogelijkheid komt voor winkels en/of […]

Algemene beschouwingen 2016

“Ruimte maken in ons hart, in onze wijken en in onze huizen voor mensen die de ellende van de oorlog ontvluchten”. Met die woorden sloot Bert Rebel in juni zijn beschouwing bij de behandeling van de voorjaarsnota af en hij herhaalde die woorden aan het begin van de Algemene Beschouwingen tijdens de begrotingsraad 2016. Een […]

Hart voor Huizen ziet nieuwe kansen!

Op de dag na het debat over de ontbinding van de samenwerkingsovereenkomst heeft de CDA-fractie uitvoerig gesproken met de twee  duo-voorzitters van Hart van Huizen, Gert van de Broek en Gert-Jan de Lange. Tijdens het werkbezoek kwamen diverse onderwerpen aan de orde, zoals de ontwikkelingen van het Keucheniusgebied, het nieuwe winkelen en de prettige samenwerking […]