Keucheniusgebied: Oostzijde, parkeren en kansenkaart

CDA Huizen

Voorbeeld van het straatwandmodel.
Voorbeeld van het straatwandmodel.

Tijdens de commissievergadering Fysiek Domein van 30 november heeft de meerderheid van de commissie zich positief uitgesproken over de ontwikkelingen aan de Oostzijde van het Keucheniusgebied. Aan de oostzijde van het Keucheniusgebied worden woningen ontwikkelen met in de plint een garage. Het college heeft toegezegd dat naast woningen ook de mogelijkheid komt voor winkels en/of horeca.

In de commissievergadering waren er twee insprekers van de participatiegroep/klankbordgroep Keucheniusgebied-westzijde.  Uitvoerig is er gesproken over het belang van de termijnagenda die er opgenomen is in het einddocument “Keucheniusgebied, participatie en resultaatvan de gemeente en participatiegroep. In de termijnagenda is het opstellen van een kansenkaart “parkeren centrum” opgenomen.

Parkeren, verkeerscirculatie, logistiek en bevoorrading

Het Keu-gat zoals dit nu nog is in Huizen.
Het Keu-gat zoals dit nu nog is in Huizen.

Het CDA ziet veel ambitie in de opgestelde termijnagenda. Er wordt geen postzegel ingevuld, maar verder gekeken. De gemeente Huizen laat hiermee zien een visie te hebben op de ontwikkelingen rondom het oude dorp. In de termijnagenda is geen vast planning opgenomen en alles moet in ieder geval langs de raad. Must Have kansenkaart Parkeren is voor het CDA een belangrijk onderdeel en wij willen er dan ook een planning aangeven. Maar naast parkeren en verkeerscirculatie willen we ook de bevoorrading en logistiek onderzocht zien.

Motie kansenkaart parkeren

Samen met Groenlinks heeft het CDA een motie opgesteld. We hebben hierbij steun gekregen van D66, ChristenUnie, SGP en Dorpsbelangen Huizen. Met de motie dragen wij het college op als voorbereiding op een (extern) onderzoek de mogelijkheden te verkennen van alternatieven op het gebied van verkeerscirculatie, logistiek en bevoorrading en een alternatieve parkeerontsluiting buiten het gebied Kerkstraat-Keucheniusstraat-Tuinstraat. Een onderzoek zal gezamenlijk gedaan moeten worden met de vermelde eigenaren in de termijnagenda en daar zal dan ook een gezamenlijke inversteringsbereidheid voor een extern onderzoek uit komen.

Wij verwachten de uitkomsten van de verkenning en het overleg met de eigenaren in de raad van 20 april en wij zullen u op de hoogte houden.