Wethouder Bert Rebel

CDA Huizen

Op 11 juli 2022 ben ik, namens het CDA, herbenoemd tot wethouder van de gemeente Huizen. Binnen het college van burgemeester en wethouders ben ik verantwoordelijk voor de volgende onderwerpen:

Wethouder Bert Rebel

Financiën en lokale lasten

Huizen staat bekend als een financieel gezonde gemeente. We beschikken over forse reserves en een goed voorzieningenniveau voor onze inwoners, tegen lage lasten; daarnaast kent Huizen geen schulden. Deze positie is in de afgelopen jaren bereikt door een solide beleid, gekenmerkt door (be)sparen waar mogelijk en investeren waar nodig. Dat beleid zal de komende jaren niet veranderen. Een sluitende begroting is het uitgangspunt van het financiële beleid en onze reserves zullen alleen op een verantwoorde wijze worden ingezet.

Werk en Inkomen / Re-integratie

Werk is de beste sociale voorziening die er bestaat. Daarom geldt als uitgangspunt van het beleid, dat onze inwoners zo veel als mogelijk aan de slag gaan. Daarbij bestaat de rol van de gemeente uit: bemiddeling, begeleiding en ondersteuning op de arbeidsmarkt. We gaan een jeugdwerkgelegenheidsfonds opstarten, met als doel om binnen 4 jaar 200 jongeren in de leeftijd van 18 – 27 jaar, met of zonder uitkering, en die geen startkwalificatie hebben of door lichamelijke of psychische problemen nog niet zelfstandig de weg richting de arbeidsmarkt hebben kunnen vinden, aan het werk te helpen. Als regulier werk (nog) niet mogelijk is, streven we naar beschutte werkplekken of zinvolle dagbesteding.

Economie

Huizen kenmerkt zich als een ondernemend dorp en mag niet verworden tot een slaapstad. Daarom zal worden ingezet om de bedrijvigheid voor Huizen te behouden en ook nieuwe bedrijven binnen te halen. Een acquisitie-ambtenaar / centrum-manager zal worden aangesteld om hier werk van te maken. De komende 4 jaar zal geen verdere omzetting van bedrijven en kantoren naar woningen plaatsvinden. In overleg met de eigenaren zal leegstand van winkels zo veel mogelijk worden voorkomen.

Volkshuisvesting en wonen

In Huizen is sprake van een groot tekort aan woningen, met name in de betaalbare sector. Reden genoeg om actief op zoek te gaan naar nieuwe locaties en creatieve oplossingen, zoals “tiny houses”en woonvormen voor ouderen met zorg op maat. In overleg met De Alliantie en de andere gemeenten in onze regio worden oplossingen gezocht om de doorstroming te bevorderen, waarmee het grote tekort aan woningen voor alle doelgroepen kan worden aangepakt. De starters-, blijvers- en verzilverlening worden actief en permanent onder de aandacht gebracht. In de vorm van verpleeghuizen, beschermd- en begeleid wonen zullen voldoende plaatsen beschikbaar zijn waar wonen en zorg gecombineerd kunnen worden.

Duurzaamheid en milieu

Ons dorp en land zijn er ook voor de generaties na ons. Hergebruik van grondstoffen, schone energieproductie en terugdringing van vervuiling vormen de basis om dit mogelijk te maken. Daarnaast passen we onze leefomgeving aan, zodat overlast door de veranderingen in het klimaat wordt tegengegaan. De komende 4 jaar zal de gemeente Huizen op dit gebied stappen zetten door het uitvoeren van onder andere de volgende activiteiten:

Bestuurlijke samenwerking

Uit diverse onderzoeken is gebleken, dat Huizen beschikt over voldoende bestuurskracht, ook naar de toekomst. Er is dan ook geen reden voor ons om te fuseren met andere gemeenten. De provincie Noord-Holland denkt daar anders over en wil dat Huizen gaat fuseren met Blaricum en Laren. Maar ook deze gemeenten hechten aan hun zelfstandigheid. De voorkeur van Huizen voor het behoud van haar zelfstandigheid zullen we blijven uitdragen, zowel richting provincie als Rijk, waarbij we zo veel als mogelijk met Blaricum en Laren optrekken.

Voor deze, en andere, onderwerpen zal ik mij als CDA-wethouder in Huizen de komende jaren inzetten!

Bert Rebel