Algemene beschouwingen 2016

CDA Huizen

Ruimte maken in ons hart, in onze wijken en in onze huizen voor mensen die de ellende van de oorlog ontvluchten”. Met die woorden sloot Bert Rebel in juni zijn beschouwing bij de behandeling van de voorjaarsnota af en hij herhaalde die woorden aan het begin van de Algemene Beschouwingen tijdens de begrotingsraad 2016. Een appèl op onze medemenselijkheid. Ook al lijkt de druk van de vluchtelingenstroom iets minder, de oorlog en de dramatiek van de vluchtelingen is helaas nog lang niet voorbij. Statushouders zullen ook in 2017 in Huizen komen wonen en een beroep op ons doen.

Een sterke lokale samenleving

Sybrand Buma presenteert programma 'Samen sterker voor Nederland'.
Sybrand Buma presenteert programma ‘Samen sterker voor Nederland’. (bron: Twitter)

Juist dan komt het er op aan dat er in Huizen sprake is van een sterke lokale samenleving. Een samenleving waar iedereen mee kan doen en we naar elkaar omzien, zodat niemand er alleen voor staat of aan zijn lot wordt overgelaten. Een sterke samenleving, waarin de gemeenschap centraal staat in plaats van het individu en waar de overheid een stapje terug kan doen.

Veel verandering en grote onzekerheid

We leven in een tijd van veel veranderingen en grote onzekerheden. Wat vanzelfsprekend was of vanzelfsprekend leek, is dat niet meer. De verzorgingsstaat is ter ziele en het marktdenken schiet tekort. We staan aan de vooravond van nieuwe ontwikkelingen, zonder dat we weten wat de uitkomst is. Veel mensen vinden dat vervelend, maar tegelijkertijd biedt het ook veel nieuwe kansen. Kansen voor iedereen die mee wil doen. CDA zet zich in voor een sterke samenleving. Een samenleving waar mensen verantwoordelijkheid nemen voor elkaar. een samenleving waarvan deze mensen deel uitmaken. Daarom is het CDA zo enthousiast over bijvoorbeeld het initiatief van mevrouw Ineke Hilgersom die een jaar geleden zelf een inloop startte in het Holleblok. Over de ondernemers die de Krachtcentrale ontwikkelen. En over de participatiegroep Keucheniusstraat, waarin alle betrokkenen verantwoordelijkheid hebben genomen om te komen tot een breed gedragen plan voor de ontwikkeling van de Keucheniushof. Zomaar enkele voorbeelden waaruit blijkt dat zich in Huizen een sterke samenleving vormt. Een samenleving waar veel mogelijk is en voor iedereen een plaats is.

Initiatieven vanuit de samenleving

CDA Huizen roept alle inwoners, bedrijven en maatschappelijk betrokken organisaties in Huizen om daar in 2017 mee door te gaan. CDA roept het college op ruimte te blijven bieden aan initiatieven die vanuit de samenleving naar boven komen. Alleen door samen te werken ontstaat een samenleving waar het plezierig en goed toeven is. Dit geldt ook voor Huizen; de CDA-fractie draagt daar graag aan bij!

Meerjarenperspectief tot 2020

Een stip aan de horizon voor het meerjarenperspectief van de gemeente Huizen
Een stip aan de horizon voor het meerjarenperspectief van de gemeente Huizen (bron: gratis foto)

Er dient een structureel sluitende meerjarenbegroting de financiële randvoorwaarde te zijn voor het te voeren beleid. Momenteel is er geen structureel en reëel begrotingsevenwicht. Met de doorvoering van bezuinigingen en de inzet van de opgebouwde reserves zijn de financiën op orde en sluit het huishoudboekje van de gemeente.

Geen aanleiding extra bezuiniging

CDA Huizen deelt de conclusie van het college dat er op dit moment geen aanleiding is om extra te bezuinigen. Het totale bedrag aan bezuinigingen loopt op tot € 2,6 miljoen per jaar vanaf 2018. CDA Huizen gaat er vanuit dat deze bezuinigingstaakstelling geen dode letter op papier is, maar ook tot daadwerkelijke invulling zal leiden.

Huizen staat er financieel goed voor!

Zuinig omgaan met de Huizer financiële middelen
Zuinig omgaan met de Huizer financiële middelen

Huizen heeft geen schulden, lage lasten en een goede reservepositie en de grondexploitaties zijn actueel. In totaliteit worden er geen verliezen verwacht. Er is geen sprake van achterstallig onderhoud van kapitaalgoederen en de benodigde middelen zijn op basis van de onderhoudsplannen in de begroting vertaald.

Dit, in samenhang met de omvang van de egalisatiereserve en de reserve egalisatie schommeling algemene uitkering (schommelfonds), laat zien dat de gemeente Huizen er financieel goed voor staat en best wel een stootje kan hebben.