Algemene beschouwingen 2014

CDA Huizen

Bert Rebel spreekt namens CDA Huizen tijdens de begrotingsraad.
Bert Rebel spreekt namens CDA Huizen tijdens de begrotingsraad.

Donderdag 30 oktober hield de gemeenteraad van  Huizen de algemene beschouwingen 2014. Tijdens deze financiële begrotingsraad behandelen we de begroting van 2015 en maken alle politieke partijen in Huizen hun standpunten op verschillende onderwerpen bekend. Hieronder treft u de bijdrage aan van CDA fractievoorzitter Bert Rebel:

Inleiding

Mijnheer de voorzitter, Vandaag behandelen we de 1e begroting van het op 26 mei 2014 nieuw aangetreden college. In deze begroting zijn de afspraken van SGP, CU, GL, DBH, D66 en CDA, zoals vastgelegd in het collegeprogramma 2014 – 2018 Aan de wind, financieel ingevuld. Een collegeprogramma dat geldt als een aanmoediging om samen aan de slag te gaan voor een ondernemend, sociaal en duurzaam Huizen. Samen met inwoners, bedrijven en instellingen willen wij ons inzetten voor een samenleving waar iedereen bij hoort en waar mensen niet worden afgeschreven. Voor een aantal afspraken uit het collegeprogramma die thans financieel vertaald zijn in de Begroting 2015 vraagt de CDA-fractie uw aandacht.

Nieuwbouw scholen

In de begroting zijn middelen (totaal €15 miljoen) gereserveerd voor (duurzame) investeringen. Het allergrootste deel van deze inzet houdt verband met de nieuwbouw en renovatie van het Erfgooierscollege en de Huizermaatschool. Een investering waartoe gemeenten verplicht zijn en wij zijn blij dat we deze middelen verantwoord kunnen vrijspelen om te zorgen voor een moderne en duurzame schoolomgeving voor onze jongeren en onderwijsgevenden.

Tijdelijke korting op de OZB

Op initiatief van het CDA, kiest het college, als tijdelijke financiële tegemoetkoming voor burgers en bedrijven, deze collegeperiode voor een jaarlijkse korting op de 10% OZB Korting. Daar waar door Rijksbeleid een steeds grotere greep in de portemonnee van onze inwoners wordt gedaan, kiest het CDA voor een beleid ter versterking van het besteedbare inkomen in Huizen. Als de inwoners van Huizen (burgers en bedrijven) meer kunnen besteden, wordt ook de lokale economie aangejaagd.

Ruim baan voor de fiets!

In 2015 wordt er, hoe kan het ook anders, verder gewerkt aan de fietsinfrastructuur in ons dorp. Een fietsstraat in de Kerkstraat en het verbeteren van de voorzieningen en de verkeerssituatie rond het busstation krijgen daarbij prioriteit. Wat het CDA betreft, blijft het hier niet bij en waar mogelijk zullen wij ook in 2015 de fiets op de investeringsagenda blijven zetten voor 2016 en later.

Kinderboerderij

Een belangrijke verkiezingsbelofte van het CDA die met dit collegeprogramma wordt ingelost is de nieuwbouw van de Kinderboerderij. Een nieuw gebouw dat voldoet aan de eisen van de tijd en gebruikt kan worden om inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten. De Kinderboerderij wordt met deze verbouwing een voorbeeld van integraal werken waarin plezier voor jong en oud gecombineerd wordt met het maatschappelijk doel om iedereen aan het werk te krijgen.

Sociaal domein

Het CDA is altijd voorstander geweest van de drie decentralisaties. Wij vinden het een goede zaak dat de verantwoordelijkheid voor het sociaal domein vanaf 2015 in handen komt van de gemeente. In de afgelopen acht jaar hebben we ons in Huizen daar feitelijk al op voorbereid. Het beleid t.a.v. van zorg en ondersteuning is al jaren succesvol, effectief en kostenbesparend uitgevoerd. Ook met steun van de huidige oppositiepartijen. In 2015 wordt dit beleid voortgezet en verbreed naar het hele sociale domein. Dezelfde uitgangspunten en een vergelijkbare werkwijze. Met genoegen hebben wij kunnen vast stellen dat de hele raad in september heeft ingestemd met het voorgestelde beleid.

Op het gebied van het sociaal domein kiest het CDA partij voor de samenleving. Wij willen volop ruimte geven aan gemeenschapszin in onze samenleving. Aandacht aan elkaar besteden en voor elkaar zorgen zijn daarbij essentieel. Ruimte voor oplossingen van mensen zelf. Daar hebben wij vertrouwen in.

Het CDA staat voor een inclusieve samenleving. Iedereen kan een bijdrage leveren aan de samenleving, ook ouderen, jongeren en mensen met handicap. Wat ons betreft staat de normale, gezonde ontwikkeling van kinderen en jongeren in hun eigen gezin en in hun eigen buurt voorop. Wij willen daarom prioriteit geven aan het voorkomen van problemen, aan actieve signalering als er toch problemen ontstaan en aan tijdig ingrijpen als het mis dreigt te gaan.

Voorzitter, Het CDA staat voor de belofte dat de inwoners van Huizen de hulp en begeleiding die ze nodig hebben ook werkelijk zullen krijgen.

Vraaggestuurd werken heet dat. In het oude, centraal vanuit Den Haag geregelde AWBZ-stelsel vielen mensen soms tussen de wal en het schip van allerlei bureaucratische regels. Maar juist dat hoeft in Huizen niet meer gebeuren, omdat we hier maatwerk leveren. Er wordt altijd naar een oplossing gezocht die bij iemand past. Wij beloven dat iedereen precies krijgt wat hij of zij nodig heeft. Niet meer, niet minder.

Wil dat zeggen dat er nooit meer wat fout zou kunnen gaan? Nee, natuurlijk niet. Er zijn ook mensen die niet bekend zijn bij de gemeenten, bijvoorbeeld omdat zij zich niet melden of niet willen melden. Maar ook dan heeft de gemeente de dure plicht altijd weer te kijken wat voor die persoon precies nodig is. Ook anderen kunnen altijd bij de gemeenten terecht om hun zorgen over personen of situaties te melden. En dan wordt er actie ondernomen.

Als zelfredzaamheid tekort gaat schieten, moet zorg op maat beschikbaar zijn. Dichtbij huis en in de wijk. Dat biedt juist aan familie, buren, vrienden en collega’s meer kans actief betrokken te blijven en stimuleert de eigen kracht van mensen. Dus minder regels van bovenaf en meer tijd voor persoonlijke problemen en individuele oplossingen.

busbaan-nee-voorbeeld2-klei-300x300[1]
advertentie uit verkiezingstijd 2014

Hoogwaardig Openbaar Vervoer – Busbaan nee

Het CDA is een voorstander van Hoogwaardig Openbaar Vervoer in onze regio: dat waren we, dat zijn we en dat blijven we. Voor 2015 kijken wij uit naar de uitkomst van de second – opinion van het HOV tracé door Huizen en Blaricum. Dat deze coalitie nog eens goed kijkt of de euro’s goed besteed worden, is alleen maar winst. Het is tenslotte nooit, maar dan ook nooit te laat om nog eens te bezien of er ook maar één euro belastinggeld bespaard kan worden.

Regionale samenwerking in de regio

In 2013 is de nieuwe Gemeenschappelijke Regeling voor de Regio Gooi en Vechtstreek tot stand gekomen. Belangrijk onderdeel daarvan is artikel 4, lid 2, waar het volgende wordt gezegd over de ontwikkeling van een regionale samenwerkingsagenda:

Ter bevordering van de onderlinge samenwerking wordt door de portefeuillehoudersoverleggen een regionale samenwerkingsagenda voorbereid met daarin opgenomen de speerpunten van de regionale samenwerking. De voorbereiding vindt plaats bij aanvang van een nieuwe raadsperiode. Vaststelling vindt plaats door de individuele gemeenten op de daarvoor in de gemeenten aangewezen wijze.

Voorzitter, De nieuwe raadsperiode is inmiddels ruim 7 maanden oud, over de regionale samenwerkingsagenda hebben we als raad in Huizen nog niet veel gehoord. Namens de collegepartijen dienen wij een motie in, waarmee u de portefeuillehouders en het algemeen bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek moet aansporen nog dit najaar de regionale samenwerkingsagenda te gaan voorbereiden.

Nieuw beleid

De CDA-fractie stemt in met het collegevoorstel de budgetten voor nieuw beleid in te boeken als bezuiniging en derhalve geen voorstellen in te dienen voor het honoreren van overig nieuw beleid. Wel stelt u voor in 2015 Euro 112.500 beschikbaar te stellen vanuit de reserve Toerisme voor de invulling van het Actieplan Evenementen 2015 – 2019. De besteding van deze Euro 112.500 is voor ons acceptabel, met uitzondering van uw voorstel om het Sint Nicolaas-comité meer geld beschikbaar te stellen dan waar het comité voor 2015 zelf om vraagt. Wij stellen voor deze extra Euro 3.900 voor 2015 over te hevelen naar de Stichting Oldtimer Festival Huizen en het VVV agentschap in het Huizer Museum. Samen met de fracties van D66, GL, CU en SGP dienen wij daartoe een amendement in.

Schoolbegeleiding

Afgelopen maandagavond hebben wij een gesprek gehad met de heer Tissink van schoolvereniging Ichthus, naar aanleiding van de brief die hij namens alle schoolbesturen In Huizen heeft gestuurd. In deze brief spreken de schoolbesturen in hun zorg uit over de beëindiging van de bijdrage voor schoolbegeleiding met ingang van januari 2015. We hebben begrepen dat er deze week nog een schoolbestuurlijk overleg heeft plaatsgevonden waarin ook dit punt aan de orde is gekomen en wij horen graag van het college de uitkomst van dit gesprek.

Sluitend meerjarenperspectief

Voorzitter, Tot slot nog enige opmerkingen over het meerjarenperspectief van onze gemeente. Voor de CDA-fractie geldt ook voor deze raadsperiode als financiële randvoorwaarde van te voeren beleid: een structureel sluitende meerjarenbegroting, zoals we dat in Huizen gewend zijn. Zo is het ook verwoord in het collegeprogramma en de CDA-fractie zal dit uitgangspunt goed bewaken! Op dit moment is sprake van een sluitend meerjarenperspectief. Het perspectief is ook doorgerekend naar de vrije ruimte in de egalisatiereserve. Het stemt ons tevreden dat deze vrije ruimte eind 2018 berekend is op ca. Euro 4,1 mio, voldoende voor de vertrouwelijke oormerkingen.

Daarnaast prijzen we ons gelukkig met het bestaan van de reserve egalisatie schommeling algemene uitkering: eind 2018 zit er in dat potje ook nog ruim Euro 5,7 mio. Dat alles maakt het dat de gemeente Huizen er financieel nog steeds goed voor staat en dat we wel een stootje kunnen hebben. Maar dat neemt niet weg dat we behoedzaam moeten zijn en zuinig zullen moeten omgaan met de ons ter beschikking staande middelen. Immers, zo schrijft u ook, het perspectief kan natuurlijk niet structureel steunen op schommelfonds en egalisatiereserve. Om die reden ondersteunen we dan ook van harte de opmerking in de Begroting dat (ik citeer), gegeven het huidige perspectief, beseft dient te worden dat het begrotingsresultaat voor nieuwe verplichtingen geen dekking biedt. Besluiten ten laste van het begrotingsresultaat verhogen immers de taakstelling om de begroting weer in evenwicht te brengen.

Voorzitter, de CDA-fractie legt dit zo uit dat alle voorstellen waarover de raad een besluit moet nemen, dienen te zijn voorzien van een deugdelijke dekking, waarbij een voorgestelde dekking ten laste van het begrotingsresultaat in onze ogen geen deugdelijke dekking is.

Daarbij realiseren wij ons terdege dat er een omvangrijke bezuinigingsopdracht op tafel ligt die om een nadere invulling vraagt. Zeker geen gemakkelijke opgave, maar de eerste inventarisatie van bezuinigingsmogelijkheden geeft ons de goede verwachting dat het college daarin zal slagen. Voor de CDA-fractie is dit een zeer belangrijk punt!

Wij willen bij de Voorjaarsnota 2015 een volledige uitwerking op tafel hebben voor de invulling van de totale bezuinigingsopdracht, zodat daarover tijdens de financiële raadsvergadering van 2 juli 2015 definitieve besluiten kunnen worden genomen.

Tot slot

Voorzitter, Het programma waarmee het CDA dit jaar de verkiezingen is ingegaan had de titel: Betrokken & betrouwbaar. De voorliggende begroting, belastingnota en overige stukken vormen de financiële vertaling van het collegeprogramma waarin het CDA veel vanuit dit verkiezingsprogramma terugvindt. Daarmee tonen we aan dat we betrokken en betrouwbaar zijn:

  • Betrokken: we zetten ons in om er voor te zorgen dat iedereen aan de samenleving kan meedoen, ook de mensen die daarbij door ziekte, beperkingen of ouderdom hulp nodig hebben;
  • Betrouwbaar: wat we beloven, doen we ook.

2015 belooft een spannend en uitdagend jaar te worden voor Huizen. De verantwoordelijkheid voor het sociaal domein komt in handen van de gemeente, hetgeen grote impact zal hebben op het gemeentelijk beleid en de organisatie. Ook dient invulling te worden gegeven aan een omvangrijke bezuinigingsopdracht. Daarnaast hopen we dat u beweging krijgt in een aantal langlopende projecten. Dat alles vraagt om de mouwen op te stropen en aan het werk te gaan, er is genoeg te doen!

Wij wensen de collegeleden daarbij wijsheid, gedrevenheid en inspiratie toe. Bovenal: Gods Zegen – aan Zijn Zegen is immers alles gelegen!