Beleidsplan Sociaal Domein 2015 – 2018

CDA Huizen

Beleidsplan Sociaal Domein Gemeente Huizen
Beleidsplan Sociaal Domein Gemeente Huizen

Het CDA is altijd voorstander geweest van de drie decentralisaties. Wij vinden het zonder meer een goede zaak dat de verantwoordelijkheid voor het sociaal domein vanaf 1 januari 2015 in handen komt van de gemeente. De CDA-fractie is enthousiast over het nieuwe beleidsplan, omdat daarin de kenmerkende CDA-uitgangspunten (preventie, vraagsturing, eigen regie, maatwerk, vertrouwen en cliëntvolgende financiering) overduidelijk zijn terug te vinden.

De samenleving in plaats van de overheid of de markt

Mensen de ruimte geven in plaats van een allesbeheersende overheid of een niets ontziende markt. Dat is de inzet van het CDA op het sociale domein. In de afgelopen jaren hebben we gezien dat zowel de markt als de overheid tekort schieten. Ongebreideld kapitalisme zorgt er voor dat ons hele leven vercommercialiseert en individualiseert, terwijl een vertroetelende verzorgingsstaat mensen gevangen houdt in bureaucratie en achterstand. Het CDA zoekt daarom een andere weg dan overheid en markt. Juist op het gebied van het sociaal domein kiest het CDA partij voor de samenleving. Wij willen ruimte geven aan gemeenschapszin. Daarvoor zijn aandacht aan elkaar besteden en voor elkaar zorgen essentieel.

Het CDA heeft vertrouwen in het oplossend vermogen van mensen en durft daarom – juist ook in het sociale domein – los te laten. Wij vinden het belangrijk dat de gemeente afspraken maakt over wát er gedaan moet worden, maar wij vinden het niet nodig dat de gemeente tot in detail afspreekt hoe iets uitgevoerd moet worden.

Maatwerk

Ouderen, jongeren en mensen met handicap: iedereen kan een bijdrage leveren aan de samenleving. Maar als onze zelfredzaamheid tekort gaat schieten, dan moet zorg op maat beschikbaar zijn. Dichtbij huis en in de wijk. Dat stimuleert de eigen kracht van mensen en biedt familie, buren, vrienden en collega’s meer kans actief betrokken te blijven.

Jeugdzorg

Het CDA kiest voor een inclusieve samenleving, waarin ook kinderen en jongeren volop de ruimte krijgen. Wat ons betreft staat bij kinderen en jongeren de normale, gezonde ontwikkeling in hun eigen gezin en in hun eigen buurt voorop. Daarom zijn wij voorstander van een gevarieerd en kwalitatief goed aanbod van voorzieningen voor kinderen en jongeren in ons dorp. Volgens ons draagt dat bij aan het beperken van de instroom in de jeugdzorg. Het jeugdzorgbeleid wordt gebaseerd op de ontwikkelingskansen en de eigen kracht van kinderen, jongeren, hun gezin en hun buurt. Hierbij spelen consultatiebureaus, kinderopvang, scholen, huisartsen, buurthuizen, sport- en jeugdverenigingen, kerkelijke en culturele instellingen een belangrijke rol. De samenhang tussen jeugdzorg en onderwijs moet in de komende jaren worden verbeterd. Het CDA heeft daarom veel waardering voor de inspanningen van de wethouder Jeugdzaken om te komen tot een goede bestuurlijke en inhoudelijke afstemming met het onderwijs.

Kwaliteit in plaats van prijs

Het CDA heeft in het verkiezingprogramma gesteld dat bij aanbesteding in het Sociaal Domein de kwaliteitseisen op de eerste plaats moeten komen, niet de prijs. In Huizen is dat nu goed geregeld en het CDA steunt deze beleidskeuze.

Mantelzorgcompliment

Hoe zit het eigenlijk met jou?
Hoe zit het eigenlijk met jou?

In antwoord op vragen van de CDA-fractie heeft het College positief gereageerd om de regeling voor het mantelzorgcompliment binnenkort met de raad te bespreken. Het CDA vond dat belangrijk, omdat wij van mening zijn dat het mantelzorgcompliment niet als een financieel douceurtje moet worden ingevuld.

Evaluatie klachtenregelingen

Het CDA heeft ook een kritische vraag gesteld over de veelheid aan klachtenregelingen in het sociaal domein: een gemeentelijke klachtenregeling, instellingsklachtenregelingen, een centraal meldpunt in de regio, een ombudsman sociaal domein en een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Een inwoner ziet door de bomen het bos niet meer. Het CDA wil het functioneren van de klachtenregelingen na een jaar evalueren. Het College heeft een evaluatie toegezegd.

Tenslotte

In het kort: waarom is de CDA-fractie zo enthousiast over het nieuwe beleidsplan voor het Sociaal Domein in Huizen?

  1. Inwoners kunnen echt zelf kiezen voor een zorgaanbieder die hun voorkeur heeft.
  2. Zorgaanbieders concurreren op basis van kwaliteit in plaats van prijs.

Er komt persoonsvolgende financiering van de zorg en de mogelijkheid van een persoonsgebonden budget (PGB) blijft behouden.