Collegeprogramma ‘Aan de wind’ vastgesteld

CDA Huizen

Bert Rebel geeft toelichting namens CDA Huizen op het collegeprogramma.
Bert Rebel geeft toelichting namens CDA Huizen op het collegeprogramma.

Maandagavond 26 mei werd in de voortgezette raadsvergadering het collegeprogramma ‘Aan de wind’ vastgesteld, met 17 stemmen voor en 10 stemmen tegen. Als CDA Huizen zijn wij erg tevreden met het programma en dat heeft fractievoorzitter Bert Rebel ook vermeld. Lees hieronder een samenvatting van deze bijdrage.

Bijdrage CDA fractievoorzitter Bert Rebel

Met genoegen neemt de CDA-fractie het collegeakkoord 2014 – 2018 Aan de wind in ontvangst. Wij zien dit akkoord als een aanmoediging om samen aan de slag te gaan voor een ondernemend, sociaal en duurzaam Huizen. Wij zien in dit akkoord veel terug vanuit ons verkiezingsprogramma Betrokken en betrouwbaar! Om een paar voorbeelden te noemen:

Sociaal Domein
Het CDA vindt dat ieder mens het recht heeft om mee te doen, maar ook de plicht heeft om (naar vermogen) bij te dragen. In Huizen mag wat het CDA betreft dan ook niemand aan de kant staan. Als mensen hulp van de gemeente nodig hebben om te werken, te leren of sociale contacten te kunnen onderhouden, dan moet de gemeente er voor hen zijn. Wij kiezen ervoor dat in dat geval niet de gemeente beslist hoe mensen hun leven moeten inrichten, maar dat die keuze bij onze inwoners zelf wordt gelaten. Deze voor het CDA belangrijke uitgangspunten, zoals vraaggestuurde dienstverlening en eigen regie bij inwoners is uitstekend in het collegeprogramma uitgewerkt. Dat geldt ook voor de verantwoordelijkheid van al onze inwoners, bedrijven en instellingen om kwetsbare mensen een plek in onze samenleving te bieden.

Nieuwbouw scholen

De CDA-fractie is uitermate tevreden met de afspraak om in deze raadsperiode een deel van de gemeentelijke reserves (totaal Euro 15 mio) te bestemmen voor (duurzame) investeringen.
Het allergrootste deel van deze inzet houdt verband met de nieuwbouw en renovatie van het Erfgooierscollege en de Huizermaat-school. Een investering in onze gezamenlijke toekomst, de toekomst van ons en onze kinderen.Volkshuisvesting en woonruimteverdeling
De CDA-fractie is tevens te spreken over de inzet om, in samenwerking met woningcorporaties, te komen tot de realisatie van tijdelijke jongerenhuisvesting.
Dit geldt ook voor het streven om bij nieuwbouw waar de gemeente zeggenschap over heeft, tenminste 55% aan nultredenwoningen te realiseren ten behoeve van ouderen.

Tijdelijke korting op de OZB
Het college kiest, als tijdelijke financiële tegemoetkoming voor burgers en bedrijven, voor een jaarlijkse korting op de OZB van 10%.
Daar waar door Rijksbeleid een steeds grotere greep in de portemonnee van onze inwoners wordt gedaan, kiest het CDA, in de vorm van deze crisiskorting, voor een beleid ter versterking van het besteedbare inkomen in Huizen. Als de inwoners van Huizen (burgers en bedrijven) meer kunnen besteden, wordt ook de lokale economie aangejaagd.

Duurzaamheid en milieu
In ons verkiezingsprogramma heeft het CDA nadrukkelijk gekozen voor een veilige en duurzame leefomgeving: een schoon en goed onderhouden en energieneutraal dorp en daarin gaan we ook investeren. Het CDA heeft de ambitie uitgesproken dat Huizen in 2030 een energieneutrale gemeente zal zijn. Daarmee willen wij invulling geven aan het CDA-uitgangspunt rentmeesterschap. Die ambitie staat ook in het nieuwe coalitieprogramma en daar is het CDA blij mee. De weg daarnaar toe moet nog uitgestippeld worden. Om die reden kijken wij uit naar de nota met scenario’s en concrete voorstellen, die het nieuwe college zal presenteren.

Naarderstraat 66
Dit college gaat voortvarend aan de slag met vastgeroeste projecten die de gemeente jaarlijks veel geld kosten. Een goed voorbeeld hiervan is Naarderstraat 66; elk jaar dat dit terrein braak blijft liggen, kost dit de gemeente ruim Euro 75k.
Dit college wil aan deze situatie een einde maken door bebouwing toe te staan op maat en schaal die in deze omgeving past.

Kinderboerderij
Een belangrijke verkiezingsbelofte van het CDA die met dit collegeprogramma wordt ingelost is de nieuwbouw van de Kinderboerderij. Een nieuw gebouw dat voldoet aan de eisen van de tijd en gebruikt kan worden om inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten.

Winkelopenstelling op zondag
Dit college heeft geen behoefte aan winkelopenstelling op zondag; wij hoeven het grootwinkelbedrijf niet te spekken. Maar we willen wel onze eigen winkeliers helpen. Dat is belangrijk! Het moet in Huizen gezellig worden en aantrekkelijk om te winkelen. Dit college krijgt alle gelegenheid om hier aan te werken; er komt ruimte voor extra investeringen om dit te realiseren van maandag tot en met zaterdag.

Meer informatie

Zie ook de volgende berichten over de totstandkoming van het nieuwe college en programma: