Wisseling van de wacht bij de CDA fractie

CDA Huizen

Na 2 ½ jaar heeft de CDA fractie intern de balans opgemaakt en een aantal belangrijke speerpunten benoemd, waar de fractie zich de komende periode met name voor wil gaan inzetten. Daarnaast heeft Jo Beltman te kennen gegeven als fractievoorzitter terug te willen treden om zich meer inhoudelijk met de realisatie van een aantal speerpunten bezig te kunnen houden, zoals de realisatie van een kleinschalig winkelcentrum in de Keucheniusstraat, een goede aanvullende regeling voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten en het behoud van werkgelegenheid in ons dorp. De CDA fractie heeft inmiddels Janny Bakker-Klein als nieuwe voorzitter gekozen. Nel Woudsma-Spaander wordt de nieuwe fractiesecretaris van het CDA Huizen.

Jo Beltman, voorzitter van de CDA fractie in de Huizer gemeenteraad is van mening dat na twee en een half jaar voorzitterschap de tijd rijp is deze functie over te dragen aan Janny Bakker.
Dit betekent dat hij ook zal terugtreden als voorzitter van de raadscommissie Algemene en Bestuurlijke zaken en als lid van het presidium (= het overleg van de commissievoorzitters).
Aan het begin van deze collegeperiode is het CDA gestart met een vrijwel geheel nieuwe fractie. Alleen hijzelf had reeds gedurende een periode van vier jaar ervaring opgedaan in het raadswerk.
Vanwege de gewenste continuïteit en ervaring heeft hij zich toen beschikbaar gesteld om de leiding van de fractie op zich te nemen. Er is nu echter zoveel kennis en ervaring binnen de fractie dat hij met een gerust hart de leiding kan over dragen. “Mijn fractiegenoten hebben hard gewerkt en hebben zich de materie snel eigen gemaakt”, aldus Jo Beltman.

Jo Beltman verheugt zich erop om zich te gaan bezig houden met de portefeuille ruimtelijke ordening. Daar is veel en belangrijk werk aan de winkel. “Ik heb in de loop der jaren veel affiniteit ontwikkeld met bouwen en vooral met het planproces wat daar voor nodig is. Onze wethouder Jaap Kos heeft belangrijke en moeilijke bouwprojecten in gang gezet. De moeilijkheidsgraad zit er vooral in dat de projecten gerealiseerd moeten worden in de bebouwde omgeving. Voorbeelden zijn de terreinen van de Bun, 3 in 1 en de Vista. Om tot goede resultaten te kunnen komen is het essentieel het interactieve proces op een professionele wijze te laten verlopen”, aldus Jo Beltman. Maar met name wil Jo Beltman zich gaan bezig houden met de verdere ontwikkeling van het hoofdwinkelcentrum. Het is nu al 12 jaar geleden dat hierover de eerste gesprekken plaats vonden. “Onze fractie wil geen 12 ½ jubileum van mislukte pogingen om iets op de Keucheniusstraat te realiseren. Er zullen in de komende maanden knopen moeten worden doorgehakt”, aldus Jo Beltman.

Jo Beltman zal zich daarnaast ook gaan bezig houden met sociale zaken en werkgelegenheid. De CDA fractie maakt zich zorgen over de positie van ouderen, gehandicapten en chronisch zieken in Huizen die op -of zelfs onder- het bestaansminimum leven. De nieuwe wet Werk en Bijstand biedt de mogelijkheid om voor deze groepen mensen aanvullende hulp te bieden, maar het is aan de gemeente om hier invulling aan te geven. De CDA fractie wil zich hiervoor sterk maken. Daarnaast maakt de CDA fractie zich grote zorgen over het voortdurend verdwijnen van werkgelegenheid uit Huizen. Er moet volgens het CDA een gezonde balans blijven tussen wonen, werken en recreëren. De CDA fractie wil in gesprek gaan met belanghebbenden, om samen een plan van aanpak te ontwikkelen om Huizen weer aantrekkelijk te maken voor nieuwe bedrijven.

Janny Bakker zal m.i.v 1september a.s. het stokje van Jo Beltman overnemen. Jo Beltman: “Zij heeft een brede interesse en heeft bewezen zich zeer snel te kunnen inwerken. Bovendien is zij prima in staat een gezicht te geven aan datgene waar de CDA fractie voor staat: “Sociaal en Rechtvaardig”.

Janny Bakker ziet uit naar deze nieuwe uitdaging. “We vormen als fractie een hecht team. We vullen elkaar heel goed aan, zowel in kennis als in competenties. Dat maakt de onderlinge sfeer ook heel goed en het is mijn overtuiging dat we als fractie juist door die goede onderlinge verstandhouding ook zulke goede resultaten boeken. Ik zie het dan ook als een belangrijk onderdeel van mijn taak om binnen de fractie een samenbindende rol te vervullen.
Maar een andere belangrijke taak van een fractievoorzitter is ook de samenwerking met andere fracties. Na 2 ½ jaar gemeentepolitiek heb ik geleerd dat het niet voldoende is om veel kennis van het onderwerp te hebben, goed te luisteren naar belanghebbenden en zorgvuldige standpunten in te nemen. Als je iets wilt bereiken zul je samen moeten werken met andere fracties. Het is ook in de politiek nu eenmaal geven en nemen. De kunst is wel om daarbij als CDA herkenbaar te blijven. We zijn een brede politieke partij, die geworteld is in alle lagen van de samenleving. Naast een vast geloof in democratische waarden geldt als samenbindend element binnen onze partij dat het CDA de bijbel als grondslag en inspiratiebron hanteert bij het zoeken naar oplossingen voor hedendaagse problemen. Het CDA staat voor een betrokken samenleving, waarin respect, naastenliefde en verantwoordelijkheid tot hun recht kunnen komen. Dat willen we als CDA fractie in de gemeenteraad ook duidelijk blijven uitdragen”.