“Waar een politieke wil is, is een bestuurlijke weg!”

CDA Huizen

In de Huizer Courant van 22 februari 2007 reageert de heer Gerrit Pas, fractievoorzitter van GroenLinks Huizen, op de brief welke het CDA in Huizen heeft verstuurd naar CDA-gedeputeerden mevrouw Rinske Kruisinga en de heer Hans Schipper. In deze brief heeft het CDA Huizen aandacht gevraagd voor de positie van Huizen in het kader van de huidige herindelingsdiscussie in onze regio Gooi en Vechtstreek. Het CDA Huizen bepleit krachtig, met argumenten, het toewijzen aan de gemeente Huizen van de Blaricumse Bijvanck en de nog te bebouwen Blaricummermeent.

GroenLinks reageert door te stellen dat dit niet mogelijk is. Gelet op het thans lopende Arhi-proces (De Wet Algemene regels Herindeling, welke het verloop van de procedure tot herindeling regelt) klopt dit.

Het overgaan van de Blaricumse Bijvanck en Blaricummermeent naar Huizen zal namelijk een zodanige impact hebben op het inwonersaantal van Blaricum, dat dit de levensvatbaarheid van die gemeente in gevaar zou kunnen brengen en waarmee dus het voortbestaan van Blaricum als zelfstandige gemeente ter discussie komt te staan.

Anderzijds is het echter niet te verklaren om in de huidige discussie over herindeling in Gooi en Vechtstreek de positie van de Blaricumse Bijvanck en Blaricummermeent onbesproken te laten.

Juist nu ook de grenzen in onze regio ter discussie staan, vraagt de scheve situatie op de Oostermeent opnieuw aandacht. Als dit nu niet wordt geregeld is het een reële verwachting dat dit voorlopig (de komende 20 jaar?) niet meer op de politieke agenda komt.

Er heerst een taboe op deze discussie sinds de Eerste Kamer in 1986 het besluit van de Tweede Kamer om de Blaricumse Bijvanck aan Huizen toe te wijzen, niet bekrachtigde. De argumenten die de Tweede Kamer destijds deed besluiten om hiermee wél in te stemmen, zijn in de afgelopen 20 jaar niet veranderd.

Daarom pleit het CDA in Huizen ervoor om in de huidige discussie dóór te pakken, en ook de grenzen op de Oostermeent te herzien, zodat dit gehele gebied bestuurlijk onder één hand wordt gebracht.

Het lijkt er sterk op dat de gedeputeerde in Noord-Holland die Herindeling in zijn portefeuille heeft, de heer Albert Moens, lid van GroenLinks, dit niet aandurft. Is hij bang om een voorstel bij de Provinciale Staten van Noord-Holland neer te leggen dat een correctie is van een onjuist besluit van de Eerste Kamer in 1986? Van een GroenLinks-politicus zou je niet zo snel verwachten dat hij of zij rekening houdt met in het verleden op curieuze wijze genomen besluiten.

Of moet eerder gedacht worden aan toezeggingen die GroenLinks-gedeputeerde Moens al aan de gemeente Blaricum heeft gedaan in het kader van de BEL-samenwerking? Immers, een verzwakt Blaricum zou deze BEL-samenwerking ook wel eens kunnen verzwakken, de 3 gemeenten zouden namelijk, qua inwonersaantal, niet meer gelijkwaardig zijn in deze BEL-samenwerking.

Maar moet de gemeente Huizen hier de dupe van zijn? Is dat niet een zaak van de BEL-gemeenten zélf! Alsof een samenwerkingsverband of fusie van gemeenten met samen ruim 25.000 inwoners niet levensvatbaar zou kunnen zijn! Voor de heer Pas is dat blijkbaar geen vraag, hij stelt: ook al zou BEL echt één gemeente worden, het is een niet levensvatbare gemeente, wat er met Laren en Eemnes bijkomt, gaat er aan de andere kant met de Bijvanck weer af. Een wel heel merkwaardige opmerking, die in ieder geval niet strookt met de werkelijke inwonersaantallen.

Voor een goed bestuur en goede dienstverlening aan de inwoners moet een gemeente een redelijke omvang hebben. Hoe groot deze omvang (minimaal) moet zijn, is niet duidelijk aan te geven, de bestuurskracht van een gemeente laat zich namelijk niet primair aflezen in het aantal inwoners. Politici, inclusief de Commissaris van de Koningin in Noord-Holland, maar ook de vorige minister van Binnenlandse Zaken, roepen allemaal verschillende inwonersaantallen. Niemand weet het juiste minimumaantal, dus is het beter geen getal te noemen, maar uit te gaan van de wel te meten bestuurskracht van een gemeente.

Het CDA in Huizen staat voor logische gemeentegrenzen, niet alleen op de Oostermeent, maar ook voor het gebieden rondom de hockeyvelden. Wat ons betreft beperkt de grenscorrectie daar zich niet tot alleen de woonwijk en de sportvelden naast de Bestevaer. Zéker nu de gemeente Naarden inmiddels haar voorkeur heeft uigesproken voor de gemeente Naardermeer, bestaande uit Naarden, Bussum, Muiden en Weesp, richt zij zich daardoor bewust op het westelijk deel van de regio Gooi en Vechtstreek. Het ligt dan voor de hand dat de grens van deze (nieuwe) gemeente met Huizen opschuift naar het westen, in de richting van de A1.

Rupsje-nooit-genoeg”, verwijt de heer Pas het CDA in Huizen, daarmee met name doelend op Huizerhoogt. Alsof het CDA Huizen in het verleden op enig moment heeft uitgesproken dat het Huizerhoogt bij Huizen hoort te blijven. Een ongegrond verwijt, waar het CDA Huizen afstand van neemt. We gaven het al eerder aan: het CDA Huizen staat voor logische grenzen, en dat houdt dus ook in dat het voor de hand ligt dat bij een herindeling in onze regio deze wijk overgaat van Huizen naar Blaricum.

Wat het CDA met de Bijvanck wil kan niet”, schrijft GroenLinks.

We zouden het anders willen stellen: “Waar een politieke wil is, is een bestuurlijke weg!

De huidige GroenLinks-gedeputeerde Moens in Noord-Holland heeft helaas aangetoond deze wil niet te hebben!

Naar verwachting zal in juni 2007 door de Provinciale Staten van Noord-Holland een definitief besluit genomen worden over de herindeling in Gooi en Vechtstreek, aan de hand van een voorstel van Gedeputeerde Staten.

Gelukkig krijgt de kiezer in onze regio op 7 maart nog de gelegenheid te voorkómen dat de huidige GroenLinks-gedeputeerde opnieuw een voorstel zal neerleggen dat volledig voorbij gaat aan de gerechtvaardigde wens van Huizen om ook op de Oostermeent nu eindelijk de gewenste grenscorrectie re realiseren.

Namens het CDA Huizen,
Bert Rebel, fractievoorzitter