Vragen aangaande het regionalisatieproces van de Brandweer

CDA Huizen

In de Huizer gemeenteraad is reeds een aantal maal aandacht gevraagd voor de problematiek rondom het proces van de regionalisatie van de brandweer in onze regio Gooi en Vechtstreek.

Daarbij is de zorg naar voren gebracht over de mogelijke effecten van de regionalisatie van de brandweer op de aspecten van:

  • de naar verwachting verder stijgende frictie- en reorganisatiekosten;
  • de afnemende betrokkenheid van vrijwilligers bij het brandweerwerk;
  • hetgeen ertoe zal leiden dat de uitruk in de toekomst alleen maar tegen veel hogere maatschappelijke kosten zal kunnen plaatsvinden;
  • de uitholling van de lokale democratie.

Aanvullend moet bedacht worden dat slechts 4% van de werkzaamheden van de brandweer de gemeentegrens overstijgt.

Dit wetende, is nadere bezinning op het lopende reorganisatieproces gewenst. Vandaar dat hiervoor aandacht is gevraagd, zowel tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota 2007 in de Raadsvergadering van 14 juni 2007, als tijdens de Begrotingsraad 2008 op 25 oktober 2007.

Met het aantreden van het kabinet Balkenende IV is de verplichting voor iedere gemeente om het locale brandweerkorps te laten opgaan in een regionale brandweerorganisatie los gelaten.

Als gevolg hiervan is ook in onze regio een discussie ontstaan over nut en noodzaak van de regionalisatie van de brandweer.

Zo heeft de Raad van de gemeente Wijdemeren in zijn vergadering van 7 februari 2008 met algemene stemmen een motie aangenomen, waarin het college wordt opgeroepen de consequenties van de regionalisering van de brandweer in de voorgestelde vorm te plaatsen naast die van het voortzetten van de gemeentelijke brandweer en de Raad (van Wijdemeren) hierover nader te informeren.

Onze fracties hebben kennis genomen van deze motie en kunnen zich goed vinden in de inhoud hiervan. Er worden argumenten genoemd die eerder ook al naar voren zijn gebracht, argumenten die hierboven nog eens kort zijn genoemd.

In reactie op eerdere kritische opmerkingen heeft het college bij monde van de burgemeester destijds aangegeven dat de regionalisatie wel iets moet opleveren en dat de kwaliteit behouden moet blijven, alsmede dat hij goede nota heeft genomen van de opvattingen van de Raad aangaande het kostenaspect wat met deze regionalisatie gepaard zou kunnen gaan. Tevens gaf hij aan dat er nog volop ruimte zal komen voor inhoudelijke discussie, waarbij hij duidelijk erkent dat de Raad het laatste woord heeft in de besluitvorming in dit regionalisatieproces.

Onze fracties hebben sindsdien de ontwikkelingen afgewacht.

Echter werpen de ontwikkelingen in Wijdemeren nu een ander licht op de zaak, omdat kennelijk niet langer unaniem vanuit de regio gekoerst wordt op onderzoek naar de integrale regionale brandweerorganisatie, maar ook andere opties open komen te staan.

Vragen aangaande het regionalisatieproces van de brandweer

Dit nu constaterende hebben wij behoefte aan antwoorden op de volgende vragen:

  1. Hoe komt het dat de Raad van Wijdemeren hierover aan de hand van door dit college verstrekte stukken een discussie heeft gevoerd, terwijl dit niet in de Raad van Huizen is geagendeerd?
  2. Zijn er recente ontwikkelingen te melden, waardoor de Raad van Wijdemeren nu (tussentijds) deze motie heeft aangenomen?
  3. Hoe beoordeelt het college de impact van deze motie op de voortgang van het lopende regionalisatieproces?
  4. Helpt het de burgemeester in het overleg met de collegae binnen het veiligheidsbestuur als ook de Raad van Huizen een dergelijke motie zou aannemen?
  5. Is de burgemeester bereid om de Raad tussentijds te informeren over de huidige voortgang in de besprekingen over het proces van regionalisatie van de brandweer en over actuele ontwikkelingen dienaangaande binnen de regio Gooi en Vechtstreek?

Op grond van artikel 37 lid 2 van het Reglement van Orde stellen wij prijs op schriftelijke beantwoording van bovengestelde vragen.