Voorjaarsnota 2017

CDA Huizen

Werkend vanuit een ambitieus collegeprogramma worden langlopende dossiers opgepakt en afgerond. Het college van Huizen laat zien dat ze een daadkrachtig team zijn waarbij ‘vertrouwen’ het sleutelwoord is. Dit alles biedt een goede basis voor de plannen van 2018.

Meerjarenperspectief

Meerjarenperspectief op orde vanaf 2018

Het meerjarenperspectief is vanaf 2018 in evenwicht. Dit nieuws bevestigt het beeld dat de gemeente Huizen financieel gezond is. Naast een sluitend perspectief heeft Huizen geen schulden, lage lasten en een goede reservepositie. Noodzakelijke bezuinigingen pakt het college zeer serieus op, zo blijkt uit de tussentijdse verantwoording.

Dit college heeft fors ingezet op investeren in het voorzieningenniveau, zonder dat er sprake is van potverteren, het verwijt dat zij vorig jaar van de oppositie kreeg: Huizen zou in een rap tempo haar reserves verkwanselen. Niets van dat alles! De reservepositie is nog steeds sterk, de egalisatiereserve is zelfs toegenomen.

Van potverteren is geen sprake, van investeren wél!

Erfgooierscollege

Erfgooierscollege wordt verbouwd in 2018

Als gemeente zijn wij verantwoordelijk voor de leeromgeving van onze jeugd. Dit betekent: investeren in de scholen, zowel in het basisonderwijs als het middelbaar onderwijs. We hebben twee goede middelbare scholen in Huizen. Het Erfgooierscollege is echter aan vervanging en renovatie toe. Het college stelt de raad voor het hiervoor benodigde krediet beschikbaar te stellen; het CDA stemt hiermee van harte in!

Kustvisie: Haven van het Gooi

Dit kwartaal staat de presentatie van de kustvisie op de rol. Onze gemeente is dé Haven van het Gooi en heeft een grote potentie als het gaat om waterrecreatie voor inwoners van ons eigen dorp en de regio.

Een gezamenlijk aanpak van gemeente, ondernemers, watersporters en watersportverenigingen is noodzakelijk om die potentie ook daadwerkelijk in daden om te zetten. Wij kijken uit naar die gezamenlijke visie zodat er echt werk gemaakt kan worden van de kustzone van ons dorp.

Infrastructuur wegen & kunstwerken

Fractieleden Kees en Daniëlle al fietsend onderweg naar de Zeelt

De gemeenteraad heeft een overzicht ontvangen van de benodigde middelen voor het onderhoud aan de infrastructuur in ons dorp voor de komende veertig jaar. Een periode van veertig jaar kent veel onzekerheden, maar vast staat dat in ieder geval de komende periode veel werk verzet moet worden om de infrastructuur in de Oostermeent op orde te houden. Daarnaast is uit de analyse naar voren gekomen dat het huidige budget voor het jaarlijks onderhoud ontoereikend is om deze onderhoudspiek op te vangen. Het advies is dan ook om jaarlijks, vanaf 2019, ruim Euro 500.000 in een voorziening te storten om zo de lasten van deze onderhoudspiek te spreiden.

CDA Huizen onderstreept deze conclusie en steunt het voorstel om over te gaan tot vorming van een voorziening.

Integraal huisvestingsplan (IHP) onderwijs

Met het integraal huisvestingsplan brengen we de investeringen in beeld voor de komende tien jaar om de huisvesting van het onderwijs in onze gemeente te faciliteren. Het lager en middelbaar onderwijs vormt mede de basis voor onze kinderen om hun rol in de maatschappij in te nemen. Een goed gebouw is daarvoor een randvoorwaarde en daar is de gemeente mede verantwoordelijk voor. Om dit goed te doen, is een kader voor de lange termijn noodzakelijk om goede huisvesting met het beschikbare budget te realiseren. Zoals uit de inspraak bij het IHP is gebleken, zijn er mogelijk win-win-situaties te creëren, zonder grote investeringen.

Verbouwing van The Pride

Huizer CDA fractie op de foto met bestuur The Pride tijdens werkbezoek.

Afgelopen jaren hebben we de subsidieverzoeken van The Pride keer op keer zien langskomen om de verbouwing van het clubgebouw te financieren. Tijdens het werkbezoek van het CDA in augustus 2015 werd ons duidelijk in welke situatie het gebouw van Winterguard The Pride zich bevindt. Er zijn aanpassingen nodig om het gebouw toekomstbestendig te maken. Een vereniging die Huizen (internationaal) positief op de kaart zet, moet naar de mening van het CDA voor ons dorp behouden blijven.

We ondersteunen de motie waarmee The Pride haar wensen kan gaan uitvoeren.

Blijverslening

De CDA-fractie vraagt alle lange tijd aandacht voor de Blijverslening: een product dat bijdraagt aan de realisatie van het uitgangspunt dat ouderen en mensen met beperkingen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen. Met de Blijverslening helpt de gemeente haar inwoners een woning levensloopbestendig te maken. De behoefte aan deze lening bleek opnieuw tijdens ons werkbezoek aan het bestuur van de Protestants-Christelijke Ouderenbond (PCOB) Huizen.

De CDA-fractie verwacht van het college dat zij na introductie van deze variant van de Blijverslening bij de raad een voorstel zal indienen om tot invoering van de Blijverslening over te gaan.

Overbodige regels

Inwoners hebben veel last van overbodige regels en een teveel aan bureaucratie. Vrijwilligers, aanvragers van vergunningen en ondernemers ervaren dit regelmatig. Een recent voorbeeld, dat veel aandacht kreeg, is het stoepkrijtverbod in de APV.

Dit moet anders. Inwoners, vrijwilligers en ondernemers moeten meer ruimte en vertrouwen krijgen. Daarom willen we drie dingen doen:

  • Samen met de andere raadsfracties een initiatiefvoorstel maken om de APV op te schonen. Wie doet er mee?
  • Wij gaan inwoners vragen welke regels zij overbodig vinden en hoe we de bureaucratie voor inwoners, vrijwilligers en ondernemers kunnen verminderen.

We vragen het college om een kritische evaluatie van alle eigen interne regelgeving en een voorstel hoe we daarin kunnen snijden om de werkwijze van de gemeente ‘lean’ te maken. Kan het college dit toezeggen? Zo ja, wanneer?

Fietsenstalling De Regentesse

Verrrommeling van fietsenstallingen bij de Regentesse

Reeds in 2015 is de raad toegezegd dat er bij De Regentesse een overdekte fietsenstalling zou komen. Indertijd hebben we als CDA aangegeven dat deze fietsenstalling gepaard kan gaan met een sociale werkplaats, voor het bewaken van de fietsenstalling of het verrichten van kleine reparaties.

Tot op heden is er nog geen verandering geweest aan deze fietsenstalling. Het ziet er rommelig uit, de fietsen staan schots en scheef geparkeerd en het gras kan daardoor niet onderhouden worden. Tijdens een regenachtige periode sta je soppend je fiets te stallen.

Graag horen we van het college wanneer zij werk gaat maken van de aanpassing van de fietsenstalling bij De Regentesse.

Volledige bijdrage CDA Huizen

Middels de volgende link is de volledige tekst te lezen en downloaden: