Voorjaarsnota 2013 en concept-begrotingsprogramma’s 2014

CDA Huizen

Op donderdag 27 juni heeft de gemeenteraad van Huizen zich gebogen over de Voorjaarsnota. Namens de CDA-fractie gaf fractievoorzitter Bert Rebel aan dat het goed als politici terugvallen op hun beginselen, in tijden van crisis: “Het CDA wil die zorgen van gewone mensen centraal stellen, ze verbinden aan een uitzicht op een betere toekomst. Een toekomst die we samen bouwen. Bouwen volgens een aantal principes: de samenleving, niet de overheid, moet het doen. Iedereen heeft een taak: je werkt, je doet vrijwilligerswerk of je volgt een opleiding; een eerlijke economie, waar werken loont en lokale ondernemers en familiebedrijven prioriteit krijgen; onze voorzieningen dienen zo ingericht te worden dat families het fundament zijn van onze samenleving; maken we keuzes voor de korte of lange termijn? We zijn zuinig op onze centen, voor de toekomst van onze kinderen. Voor het CDA zijn dit dragende principes om ons land te vernieuwen en uit de crisis te leiden. Een opdracht om samen te bouwen aan dat Nieuwe Nederland.” Er wordt in Huizen geïnvesteerd in de fietsinfrastructuur, de herinrichting van het Stadspark en in winkelcentra Oostermeent en Holleblok. De CDA-fractie vroeg voor de volgende lokale onderwerpen specifieke aandacht:

Structureel sluitende meerjarenbegroting

Het meerjarenperspectief toont voor de jaren 2013 tot en met 2016 een tekort van bijna 5,3 miljoen euro, zelfs nog zonder de financiële gevolgen van de overheveling van taken op het gebied van het Sociaal Domein naar de gemeenten. In het meerjarenperspectief is bovendien al vanaf 2015 al een derde ronde bezuinigingen is opgenomen van jaarlijks 1 miljoen euro. Dus zelfs met deze bezuinigingen is ons perspectief op dit moment dieprood! Als gemeente mogen we ons daarom gelukkig prijzen met het zogeheten schommelfonds, maar met dit incidentele geld krijgen we onze structurele tekorten niet dekkend; maatregelen zijn nodig!

Dit college heeft eerder laten zien daadkrachtig op te treden bij een verslechtering van het financiële perspectief. Wij hebben er vertrouwen in dat het college zal waarmaken waarvoor zij verantwoordelijk is gesteld. Als uitgangspunt van beleid blijft gelden: een structureel sluitende begroting op meerjarenbasis. Een overheid dient de financiën op orde te hebben; dit sluit aan op het dragende principe waar het CDA voor staat, namelijk de toekomst van onze kinderen.

Decentralisaties

De komende jaren zal er veel veranderen in de ondersteuning die mensen nodig hebben om aan de samenleving deel te nemen. Op dit moment vindt deze begeleiding plaats binnen de AWBZ gefinancierde zorginstellingen. Het CDA wil in de komende jaren veel meer investeren in een inclusieve samenleving, zodat de dagbesteding van dementerende ouderen en mensen met verstandelijke en psychische beperkingen binnen de lokale samenleving wordt ingepast. Maatschappelijke organisaties, vrijwilligers, buurtbewoners en het lokale bedrijfsleven kunnen hierbij een rol spelen. Dat betekent een enorme omslag, niet alleen in de structuur van zorg en welzijn, maar ook in onze mentaliteit. Hoe meer in de sfeer van sociale cohesie kan worden opgelost, des te minder financiële middelen voor individuele ondersteuning er nodig zullen zijn. Het CDA wil ter voorbereiding van de komende decentralisaties inzicht in de maatregelen die genomen moeten worden om investeringen in de inclusieve samenleving mogelijk te maken.

Fietsinfrastructuur

Zoals bekend, kunnen fietsers, fietsen en de fietsvoorzieningen bij het CDA op een warme belangstelling rekenen. Om de fietsvoorzieningen in ons dorp op een hoger plan te brengen, heeft het college een fietsnota gepresenteerd. De eerste voor onze gemeente en daar mogen we trots op zijn. De fietsnota is echter ook noodzaak! Slechts 20 procent van alle verplaatsingen in ons dorp wordt met de fiets afgelegd, landelijk is dit 26 procent. Het aandeel van de verplaatsingen dat met de fiets wordt afgelegd kan en moet dus omhoog. Niet met drang en dwang, maar door de verleiding van topinfrastructuur en de beste voorzieningen. Met een investering van twee ton in het lokale fietsnetwerk slaan we twee vliegen in een klap: de fietsinfrastructuur wordt sterk verbeterd én we zorgen voor extra investeringen, waardoor Huizen bijdraagt aan de werkgelegenheid in de wegenbouwsector.

Actieplan evenementen 2015 – 2019

Huizen is geen slaapstad, maar een werkdorp met aandacht voor detailhandel, bedrijventerreinen, recreatie en toerisme. Volgens het college is er “onvoldoende benutting van de toeristische potentie van evenementen”. De werkgelegenheid in de toeristische sector kan nog groeien, vooral door het verhogen van bezoekersaantallen bij de evenementen in Huizen. Versterken van de kwaliteit, de marketing en de samenwerking van thema-evenementen is daarvoor het motto. Het CDA is het daar helemaal mee eens. Wij willen in de periode van 2015 – 2019 inzetten op een structurele kwaliteitsverbetering van de programmering en de uitvoering van de verschillende thema-evenementen en groei van de werkgelegenheid. Wij vinden het noodzakelijk dat de voorbereidingen daarvoor al in 2014 worden opgepakt en daarom hebben wij samen met VVD, PvdA en Leefbaar Huizen een motie in om het college op te dragen in 2014 te komen met een Actieplan evenementen voor 2015 – 2019. In dat actieplan moet duidelijk staan voor welke evenementen we kiezen, hoe we de kwaliteit daarvan willen versterken, welke promotie nodig en nuttig is en welke investeringen Huizen daarvoor wil doen. Het CDA is er van overtuigd dat een goed en doordacht evenementenbeleid zal bijdragen aan een aantal prachtige evenementen, waarmee we ons dorp op de kaart kunnen zetten.