Vaststellen Bestemmingsplan Buitenwijken

CDA Huizen

Satalietfoto van het gebied waar Oud Bussumerweg 16a te Huizen is gelegen.
Satalietfoto van het gebied waar Oud Bussumerweg 16a te Huizen is gelegen.

De totstandkoming van het Bestemmingsplan Buitenwijken is een bewogen proces geweest met veel insprekers die verschillende, soms tegengestelde belangen hadden. De CDA-fractie stond bij een drietal onderwerpen stil: Het verzoek aangaande de komst van een McDonald’s op Crailoseweg 136, de schuilgelegenheid voor vee en de kwestie rond het zomerhuisje op de Oud Bussumerweg 16a.

Bij het CDA staan burgers centraal, maar wat onze fractie betreft kunnen die van de McDonald’s beter aan de andere kant van de A1 worden gebakken, namelijk op het te ontwikkelen terrein van voormalig AZC Crailo. De locatie waar thans een verzoek voor is gedaan achten wij niet geschikt voor de exploitatie van een dergelijke verkeersintensieve voorziening. Daarnaast ziet de CDA-fractie geen noodzaak tot handhaving van de regeling die het mogelijkheid om schuilgelegenheden op te richten in en bij natuurgebieden. Mocht er in de toekomst toch een aanvraag voor een schuilgelegenheid worden ingediend, dan kan op dat moment beoordeeld worden of hier medewerking aan verleend wordt.

In de casus rond het zomerhuisje op de Oud Bussumerweg 16a heeft de CDA-fractie er nadrukkelijk voor gekozen om zowel de bebouwing als het feitelijke gebruik van dit huisje in het bestemmingsplan op te nemen. Met dit standpunt wijkt de CDA-fractie nadrukkelijk af van de handhavingsmaatregelen door het college tot nu toe heeft genomen en van wat door het college was voorgesteld in het ontwerp-bestemmingsplan.

Woordvoerder Jaap Van As lichtte dit standpunt toe: “Het is aantoonbaar dat de omvang van de huidige bebouwing al meer dan veertig jaar niet gewijzigd is. Het college stelt echter in het ontwerp-BP voor de afmetingen van het huisje terug te brengen volgens de maatvoering van een bouwvergunning van meer dan 80 jaar oud. Een vergunning die naar verluidt voor de gemeente Huizen onvindbaar was gebleken en daarop door de eigenaren zélf uit het streekarchief in Naarden is opgeduikeld! Dit komt neer op sloop van het zomerhuisje zoals dat er nu staat: een huisje dat door het college een huisnummer toegewezen heeft gekregen, een huisje waarvoor jarenlang gemeentelijke belasting is ontvangen en een huisje dat door deze gemeente verplicht is aangesloten op het riool! De CDA-fractie vond het onbegrijpelijk dat het college vorig jaar een brief van deze strekking verstuurde naar de eigenaren van dit huisje en stelde daarom raadsvragen over deze kwestie. Gelukkig lijkt er inmiddels een raadsmeerderheid het standpunt te delen dat onze fractie een jaar geleden al had, namelijk dat slopen van dit zomerhuisje onaanvaardbaar is.

Ook het feitelijke gebruik door de eigenaren is de afgelopen veertig jaar niet veranderd. Sterker nog, het huisje staat al sinds 1949 in het kadaster geregistreerd als zomerhuisje. Of er nu alleen overdag wordt gerecreëerd of dat er ook mag worden overnacht: de overpadsituatie voor de bewoners van Oud Bussumerweg 16 blijft bestaan. Er blijven mensen over het pad lopen en uit het antwoord op vragen die wij hierover hebben gesteld, blijkt dat de enige manier om hierover afspraken te maken niet via bestemmingsplan gaat, maar via privaatrechtelijke weg. Vandaar onze oproep aan de eigenaren van Oud Bussumerweg 16 en Oud Bussumerweg 16a om tot nadere afspraken te komen om een voor alle partijen optimale balans te creëren tussen lusten en lasten.