Toekomstvisie voor Huizen moet er nu snel komen

CDA Huizen

Inleiding (Besturen is vooruitzien)

Daarom, maar vooral ook vanuit de CDA uitgangspunten rentmeesterschap en verantwoordelijkheid kent ook ons verkiezingsprogramma een passage over de noodzaak van een toekomstvisie voor Huizen. Dat is vooral nu actueel omdat de groeitaak is beëindigd en de gemeente in de beheerfase is terecht gekomen.

In het openbaar bestuur strekken de effecten van besluiten zich vaak uit over enige tientallen jaren. Hierbij valt vooral te denken aan de ruimtelijke ordening, bouwplannen, infrastructurele werken, maar ook sport- of welzijnsbeleid, verkeersbeleid, enz.

Voor de kwaliteit van wonen in ons mooie dorp is het van groot belang dat er beslissingen worden genomen met een duurzaam karakter. Maar wat is dan die kwaliteit? En welke waarde kennen we er aan toe?

Op aangeven van het CDA is in het collegeprogramma 2002 – 2006 opgenomen dat Huizen interactief een toekomstvisie zal ontwikkelen gedurende de eerste helft van de collegeperiode. Zowel bij de begrotingsbehandeling van oktober j.l. als bij de behandeling van de begrotingen van voorgaande jaren heeft de CDA -fractie steeds aandacht gevraagd voor dit onderwerp.

Inmiddels zijn er bijna twee jaar verstreken en het college heeft nog slechts een voorzichtig begin gemaakt. Verantwoordelijk wethouder Metz heeft onlangs meegedeeld dat er wordt gestart met het vergaren van demografische gegevens. Maar haast is nu toch echt geboden wil het college dit omvangrijke project voor het verstrijken van deze collegeperiode op de bedoelde wijze kunnen afronden.

De CDA fractie heeft in het kader van haar werkplannen inmiddels zelf een werkgroep ingesteld die zich met dit onderwerp bezig houdt.

Wat is nodig?

Om goed te kunnen besturen (goede besluiten te kunnen nemen) is het noodzakelijk dat we naast de korte termijn ook voor de langere termijn weten waar we met ons dorp naar toe willen.

De toekomst is weliswaar niet voorspelbaar (gelukkig maar) maar we kunnen voor de komende 10 – 15 jaar wel een koers aangeven. We hebben dus een duidelijke visie op de toekomst nodig, zodat we een goed doordacht en breed gedragen lange termijn beleid kunnen uitzetten en plannen kunnen toetsen aan in de toekomst gelegen doelen. Vele gemeenten gingen Huizen voor in het ontwikkelen van een toekomstvisie.

Dergelijk beleid is nu extra actueel door snelle externe ontwikkelingen in onze samenleving en bij hogere overheden maar ook omdat Huizen inmiddels van groeigemeente beheergemeente is geworden. Het niet meer uitbreiden zal minder inwoners gaan betekenen. En minder inwoners betekent o.a. minder inkomsten voor de gemeente. Vele indringende vragen op het gebied van voorzieningenniveau, bewinkeling, verkeer, wonen, werkgelegenheid, bevolkingsomvang, enz. dienen zich aan en vragen om heldere antwoorden.

Waar staan we nu?

Huizen is een prachtig dorp, niet in de laatste plaats door zijn unieke ligging tussen water, bos en heide en zijn grote variatie in stedenbouwkundige vormen en bebouwingen. Maar ook de gem