Toekomstbestendige oplossing kruispunt Stichtseweg/Randweg Oost

CDA Huizen

"Cxx 5776" by Spoorjan - Eigen werk. Licensed under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons
“Cxx 5776” by Spoorjan – Eigen werk. Licensed under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons

Nadat er op woensdag 23 maart 3300 handtekening aan de stuurgroep HOV ’t Gooi zijn overhandigd aan gedeputeerde Post is er veel gebeurd.  Een bewonerscomité heeft voorafgaande aan de bijeenkomst van de stuurgroep de handtekeningen overgedragen om kenbaar te maken dat 3330 inwoners uit Huizen en Blaricum voorstander zijn van het meerijden over het Merk.

Na de overhandiging werden de resultaten van het onderzoek HOV-variant ‘carpoolhalte Zuid besproken in de stuurgroep. Het rapport laat zien dat ’t Merk tracé op 6 seconden na in de spits niet voldoet. Een ander belangrijk onderwerp wat naar voren kwam uit het onderzoek was dat welk tracé er gekozen wordt (Merktracé, Meenttracé of een vrije busbaan) het kruispunt bij de Stichtseweg/Randweg Oost zal vastlopen vanaf 2023!

Toekomstbestendige oplossing kruispunt Stichtseweg/Randweg Oost

CDA Huizen heeft tijdens de raadsvergadering van maart 2016 een motie ingediend om een onderzoek te laten doen naar de toekomstbestendige oplossing voor het kruispunt Stichtseweg/Randweg Oost. Deze motie over het Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) is gesteund door 6 andere politieke partijen, namelijk D66, GroenLinks, Christen Unie, Dorpsbelangen Huizen, SGP en de PvdA.

Als de HOV-bus in 2021 in bedrijf genomen is, zal hij vast komen te zitten op desbetreffende kruispunt. De conclusie van het CDA is dan ook dat het kruispunt de prioriteit verdient!

Wat van belang is, voordat een keuze gemaakt gaat worden, dat er gekeken gaat worden welke oplossing voor dat kruispunt nodig. Een kruispunt, dat betrouwbaar en toekomstbestendig is, met meerijden over ’t merk als uitgangspunt natuurlijk. Hiermee voorkomen we dat er 2 keer miljoenen euro’s uitgegeven moeten worden. Ons lijkt het beter om eerst het toekomstige knelpunt, kruispunt Stichtseweg/Randweg Oost, op te lossen en vandaaruit een goede HOV-Keuze te maken.

Bijgesloten vindt u de motie, waarin wij het college de volgende opdracht geven:

  1. In overleg te treden met het college van Blaricum en gedeputeerde staten van Noord- Holland, waarbij op basis van volledig te verkrijgen inzicht wordt voorgesteld een onderzoek in te stellen naar een betrouwbare – en toekomstbestendige -oplossing voor het kruispunt Stichtseweg/Randweg Oost, met als uitgangspunt meerijden via ’t Merk voor het HOV-project het Gooi, waarbij wordt uitgegaan van het maximaal beschikbare budget voor het tracé Huizen-Blaricum;
  2. Indien het college van Blaricum en/of gedeputeerde staten van Noord-Holland niet willen meewerken aan het onder 1 bedoelde onderzoek, hiertoe in opdracht van de gemeente Huizen alsnog uitvoering geven,

Er werd door het college positief op gereageerd en wij hopen u snel meer informatie te kunnen geven over HOV.

Motie Hoogwaardig Openbaar Vervoer