Schriftelijke vragen de Ruyterstraat

CDA Huizen

Schriftelijke vragen over kantoorpand de Ruijterstraat op grond van artikel 37 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de Gemeente Huizen.

Geacht college,

Het voormalige kantoorpand van de Kruisvereniging aan de Ruijterstraat, inmiddels eigendom van Thuiszorg, staat reeds enige jaren leeg. De ramen zijn met hout dichtgetimmerd. De directe omgeving van het pand maakt een verloederde indruk. Nieuwbouwmogelijkheden blijven ongebruikt.

Naar het oordeel van de CDA fractie een ongewenst situatie waarin snel verbetering moet komen.

In hoofdzaak zijn een tweetal zaken in het geding. Het gaat om de aantasting van zowel de veiligheid als van de leefbaarheid van de buurt.
Als gevolg van de dichtgetimmerde ramen is er een verhoogde kans op brandstichting (is al een keer gebeurd).

Daarnaast wordt het voorkomen van ongedierte, vervuiling en vernieling in de hand gewerkt en wordt het aanzien van de buurt aangetast. Er zijn op dit moment al omwonenden die ratten hebben gesignaleerd.
Het werkt tenslotte demotiverend voor hen die zich in deze buurt inspannen voor een leefbare woonomgeving.

De CDA fractie stelt uw college over bovenstaande de volgende vragen:

  1. Onderschrijft u onze bevinding m.b.t. de aantasting van de veiligheid en de leefbaarheid van de buurt?
  2. Kunt u op basis van de Woningwet of anderszins maatregelen nemen om de veiligheid van de direct aanwonenden te waarborgen?
  3. Met het gemeentelijk welstandsbeleid kunt u het uiterlijk van nieuwe bouwwerken beïnvloeden. Kunt u met ditzelfde beleid of met enig ander instrumentarium ingrijpen of corrigerend optreden bij ongewenste verschijningsvormen van bestaande gebouwen?
  4. Als dat niet het geval is, bent u dan bereid daartoe mogelijkheden op te nemen in het in 2005 te evalueren welstandsbeleid?
  5. Heeft uw college initiatieven genomen richting Thuiszorg om tot planvorming voor dit perceel te komen? Zo nee, bent u dan bereid dit op korte termijn te doen?

U antwoorden zien wij graag voor de aanstaande raadsvergadering van u tegemoet.

Namens de CDA fractie

J. W.A Beltman