CDA fractie pleit voor uitstel plaatsing zendmasten

CDA Huizen

De CDA fractie heeft afgelopen maandag een dringend beroep op het College gedaan om haar besluit om een bouwvergunning voor zendmasten op de Arie de Waalstraat en de Poolvos op te schorten. Het belangrijkste argument daarvoor noemt de CDA fractie de onduidelijkheid over mogelijke gezondheidsrisico’s. De CDA fractie acht het bovendien in het kader van het belang dat met de zendmasten wordt gediend aanvaardbaar om de plaatsing van nieuwe zendmasten in Huizen uit te stellen.

Gezondheidsrisico’s

De CDA fractie maakte in haar algemene beschouwingen in oktober reeds haar zorgen kenbaar over de oprukkende zendmasten en de daarmee verband houdende gezondheidsrisico’s. Hoewel de gezondheidsrisico’s volgens de huidige normering beperkt zijn, geeft het ministerie van Economische Zaken wel toe dat uit TNO onderzoek blijkt dat er een verband bestaat tussen de straling van de antennes voor mobiele telecommunicatie en het welbevinden van mensen. Dit verband is echter nog onvoldoende bewezen.

De fractie vroeg tijdens de begrotingsraad aan het College om in 2005 een antennebeleid te ontwikkelen en om op lokaal niveau voorzichtig te zijn bij het verlenen van vergunningen. Het College zag daarvoor op dat moment geen aanleiding, omdat antennebeleid werd gezien als een zaak van de landelijke overheid. Recent is echter door de CDA staatssecretaris van Geel opnieuw aandacht gevraagd voor de gezondheidsrisico’s van (UMTS) zendmasten. Zelfs in het Europees parlement zijn hierover vragen gesteld. Reden voor de CDA fractie om opnieuw om terughoudendheid te pleiten bij de plaatsing van nieuwe zendmasten in Huizen.

Plaatsingsplan

De CDA fractie realiseert zich dat de commissie al geruime tijd geleden heeft ingestemd met een plaatsingsplan voor zendmasten, waarin een viertal locaties zijn benoemd.

De CDA fractie begrijpt ook dat haar verzoek tot uitstel moeilijk verteerbaar zal zijn voor de omwonenden van het Ellertsveld, die in een vroeger stadium op basis van het plaatsingsplan al met een zendmast werden geconfronteerd. Immers, de huidige situatie aan de Poolvos en de Arie de Waalstraat is feitelijk hetzelfde als die van het Ellertsveld. En ook nu is de uitvoering van het plaatsingsplan en het afgeven van de bouwvergunning een zaak van het College en dus niet meer van de Raad.

Toch meent de CDA fractie dat er gegronde redenen zijn om het College te verzoeken om uitstel van de besluitvorming, zodat uitkomsten van onderzoek op het gebied van mogelijke gezondheidsrisico’s beter kunnen worden meegewogen. De periode van uitstel kan bovendien worden benut voor overleg met bezorgde omwonenden en direct betrokkenen en voor nader onderzoek naar mogelijke alternatieve locaties voor de zendmasten.