schriftelijke vragen betreffende de Keucheniusstraat

CDA Huizen

Geacht College,

Diverse malen heeft de CDA fractie in de afgelopen jaren bij uw College, zowel mondeling als schriftelijk, gewezen op de noodzaak van voldoende voortgang van het project uitbreiding hoofdwinkelcentrum in de Keucheniusstraat. Het is u bekend dat ook van de zijde van de winkeliers bij herhaling is aangedrongen op spoedige realisatie, omdat ook voor hen de belangen groot zijn.

In haar vergadering van 24 maart jl. heeft de commissie ABF het licht op groen gezet voor de uitwerking van het door het College gepresenteerde plan van de ondernemers.
Eerder werd al ingestemd met een tijdelijke vestiging van een Liddl supermarkt op het (voormalige) terrein van Lucent. Gelet op het tijdelijke karakter en het grote commerciële belang voor Liddl verbaast het dat er nog geen acties zijn waar te nemen.

Sedert genoemd besluit heeft de gemeenteraad helaas geen informatie meer van uw College bereikt over dit dossier en opnieuw maakt de CDA fractie zich zorgen over het gebrek aan voortgang.

Daarom wil mijn fractie graag het volgende van u weten:

  1. Wanneer komt uw College naar de raadscommissie met een nadere uitwerking van de bovengenoemde plannen voor uitbreiding van het hoofdwinkelcentrum?
  2. Wanneer is de start van het bouwplan voorzien?
  3. Wanneer is de komst en/of de opening van genoemde supermarkt gepland?

Gaarne zien wij binnen twee weken uw schriftelijke reactie op onze vragen tegemoet.

Hoogachtend,

Namens de CDA fractie,

J.W.A. Beltman