Regionale samenwerking op het sociale domein

CDA Huizen

De jeugdzorg wordt ondergebracht bij gemeenten en dit gaat vanaf 1 januari 2014 van start. Er zal dan gewerkt worden vanuit het principe 1 klant, 1 plan, 1 consulent. Het CDA wil dat de jeugdzorg kwalitatief goed, doelmatig en tegen aanvaardbare kosten wordt georganiseerd. Daarom is de CDA-fractie voorstander om de regionale samenwerking uit te breiden. Onze motie hierover is aangenomen.

De minister van Binnenlandse Zaken wil  dat er nog dit jaar regionaal samenwerkingsverbanden gevormd worden. Hij zet hier grote druk op: het moet voor 1 januari 2014 geregeld zijn. Het CDA heeft ingestemd met het raadsvoorstel daarover. Het voorstel past goed bij de wens van de gemeente Huizen om intensief op de inhoud samen te werken en toch zelfstandig te blijven.

De samenwerking op het sociale domein in onze regio zal worden aangestuurd door het wethoudersoverleg. De wethouders leggen vervolgens verantwoording af aan de eigen raad. De uitvoeringsdiensten worden ingericht volgens het principe 1 klant, 1 plan, 1 consulent. In Huizen werken we al zo, dat doen we samen met de BEL-gemeenten en dat gaat prima.

Motie verbreding regionale uitvoeringsdiensten

Het CDA vindt dat er voor de uitvoering van de decentralisaties in het sociaal domein krachtige uitvoeringsorganisatie nodig zijn. Daarvoor kunnen nog wel een paar extra stappen worden gezet, zodat de kwaliteit van de dienstverlening toeneemt en de kosten voor de burger lager worden. Het CDA heeft daarom een motie ingediend. Deze motie is aangenomen. Huizen toont hiermee nadrukkelijk haar bereidheid om de samenwerking op het sociale domein in de regio te verbreden. In de motie wordt het college opgedragen verkennende gesprekken te voeren met Bussum, Naarden en de BEL-gemeenten over de mogelijkheid om tot één gezamenlijke gemeenschappelijke regeling te komen voor alle in het Raadsvoorstel genoemde uitvoerende taken in het sociaal domein. De gemeenteraad zal over de uitkomsten van de gesprekken in juni, bij de behandeling van de voorjaarsnota, geïnformeerd worden.

Meer informatie: keesdekok@cdahuizen.nl