Reactie CDA fractie op het persbericht van C.Bikkers over Lucent

CDA Huizen

Uitgerekend op het moment dat, mede als gevolg van de sluiting van Lucent, de werkeloosheid bijzonder snel stijgt komt de voorman van de VVD fractie met het voorstel om het terrein van Lucent niet voor bedrijvigheid maar voor woningbouw te bestemmen.

Wij moeten in Huizen ruim gaan denken” Volgens Bikkers is Huizen geen plaats voor bedrijvigheid en moet er slechts worden gewoond. “Huizen is al lang een economische regio met o.a. Almere”. Je zou dan ook veel beter werkgelegenheid in Almere kunnen bevorderen.

Daar denkt de CDA fractie toch duidelijk anders over. Deze gedachte wordt alleen maar versterkt door het feit dat de werkeloosheid in Huizen de afgelopen tijd veel sneller is gestegen dan het landelijk gemiddelde. Werk is van groot belang voor mensen niet alleen om in eigen levensonderhoud te kunnen voorzien maar ook om deel te kunnen nemen aan samenleving en sociaal isolement tegen te gaan te gaan. De CDA fractie meent dat er in ons dorp sprake moet zijn van evenwicht tussen wonen, werken en recreëren Zo staat het ook in het collegeprogramma. waarvan de totstandkoming in belangrijke mate op naam staat van de VVD fractieleider. Waarom hij uitgerekend nu afstand neemt van dat onderdeel is mij niet duidelijk.

De CDA fractie wil de werkgelegenheid van voor de sluiting van Lucent behouden en liever zelfs bevorderen. Ondanks mooie woorden van Bikkers over economische regio’s de gemeente Huizen gaat wel over werkgelegenheid in Huizen en niet in Almere. En dat moet ook maar zo blijven. Bovendien is het van belang het werk zo dicht mogelijk bij de mensen te brengen al was het alleen maar vanwege de zo gewenst beperking van de mobiliteit. Maar boven alles willen mensen, volstrekt begrijpelijk, graag dicht bij hun werk wonen.

De gemeenteraad heeft zich reeds uitgesproken voor woningbouw en recreatieve voorzieningen in het gebied van de Oude Haven. Daarvoor moeten bestaande bedrijven worden verplaatst. Het terrein van Lucent leent zich daar uitstekend voor evenals voor vestiging van bedrijven uit het dorp welke willen uitbreiden of om welke reden danook verplaatst moeten worden. Dat is nu al duidelijk waar te nemen. Een aantal bedrijven heeft zich daar inmiddels gevestigd. Er blijkt dus overduidelijk behoefte te bestaan.

Ook hier blijkt maar weer eens hoe noodzakelijk het is dat Huizen een beleid gaat formuleren over de ontwikkeling van de gemeente in de komende 10 – 15 jaar. Willen we een gezonde samenhang tussen wonen en werken of verkiezen we een slaapdorp te worden?

Hoe zal de bevolkingsontwikkeling er in de komende jaren uitzien en welke invloed heeft dat op het inwoneraantal? En wat betekent dat dan weer voor de gemeente inkomsten en voor de kosten per inwoner voord de instandhouding van onze voorzieningen. Voor goed beleid is een visie onmisbaar. De CDA fractie zal het college opnieuw verzoeken daaraan hoge prioriteit toe te kennen.