Informatiebrief Speelhal (electronisch casino) Uitgaanscentrum Graaf Wichman

CDA Huizen

Door middel van deze bijzondere ledenbrief wil de CDA fractie, na overleg met het bestuur, u informeren over een bijzonder onderwerp n.l. de plannen van het college om het uitgaanscentrum De Graaf Wichman nieuw leven in te blazen. Ongetwijfeld heeft u de berichtgeving in de Huizer Courant en de Gooi- en Eemlander daarover inmiddels gelezen. Omdat het hier gaat om een onderwerp dat binnen het CDA gevoelig ligt, hechten wij eraan u zo goed en volledig mogelijk te informeren.

De huidige situatie

De onderdelen bioscoop en bowlingcentrum draaien voor zover wij weten goed. Met diverse andere delen gaat het echter niet goed. Deze zijn al geruime tijd geheel of gedeeltelijk gesloten. Het betreft de kelder, het theater, het zalencentrum en het Grand cafe. De belangrijkste oorzaken zijn te hoge huurprijzen in combinatie met niet adequaat management. In de kelderruimte van de Graaf Wichman staan met vergunning momenteel 22 behendigheidsautomaten.

Het plan

De Huizer horecaondernemer J.S. van der Hulst heeft bij het gemeentebestuur een plan ingediend om het uitgaanscentrum nieuw leven in te blazen. Dit plan bestaat uit:

 • Grand café heropenen en aanvullen met een brasserie;
 • Het theater met behoud van de huidige functie het imago van een theatercafe geven;
 • Het zalencentrum naast het normale gebruik voor bedrijven ook door particulieren laten gebruiken;
 • In de kelder een snookercentrum en een dartcentrum voor zowel professioneel als recreatief gebruik vestigen;
 • Een elektronisch casino met kansspelautomaten (maximaal 75 stuks) vestigen;
 • Dansschool Robelle gelegenheid geven om in de Graaf Wichman activiteiten te ontwikkelen.

Dit plan kan niet los worden gezien van de navolgende aspecten.

 • In 1998 heeft de gemeenteraad de verordening op de kansspelen vastgesteld waarin o.a. is geregeld dat op de volgende twee plaatsen vergunning voor een speelautomaten hal kan worden verleend, te weten het gebied van de Graaf Wichman en het gebied van de Oude Haven.
 • Van der Hulst heeft de huurrechten verworven voor de bedrijfspanden Havenstraat 105 en IJsselmeerstraat 16. Hij wil hier een uitgaanscentrum met o.a. elektronisch casino gaan exploiteren. Het is de vraag of vergunning hier geweigerd kan worden.
 • Dit conflicteert met de plannen van het college om hier woningbouw en/of toerisch/recreatieve activiteiten te ontwikkelen. Indien een vergunning wordt verleend voor een speelautomatenhal in de Graaf Wichman is de ondernemer bereid zijn plan aan de Oude Haven te laten schieten. Bovendien zal de bestaande verordening zodanig worden aangepast dat nog slechts vergunning mogelijk is voor het gebied Graaf Wichman.
 • Het huidige snookercentrum inclusief horeca in de Keucheniusstraat verdwijnt en eventuele opvolging wordt middels wijziging van het bestemmingsplan onmogelijk.

Voorwaarden

Aan een eventuele vergunning zullen de volgende voorwaarden worden verbonden:

 • Strikt toelatingsbeleid waarbij de minimale toegangsleeftijd 21 jaar is (wettelijk 18 jaar);
 • Geen alcoholgebruik;
 • Relatief lage inzet mogelijkheid;
 • Er mag slechts op een machine tegelijk worden gespeeld;
 • Professioneel toezicht;
 • De exploitant zal actief participeren in projecten die mede door de Jellinek worden bevorderd ter voorkoming en behandeling van probleemspelen.

Tot zover de feiten.

De afweging

Het lijkt aannemelijk dat iedereen blij zal zijn met het plan voor opwaardering van het uitgaanscentrum. Dat niet iedereen de komst van het onderdeel elektronisch casino zal toejuichen is inmiddels wel duidelijk. Dat geldt ook voor de leden van de fractie. In het interview met de journalist heb ik reeds aangegeven dat de fractie verdeeld is over dit onderwerp.

 • Enerzijds is er de principiële opvatting dat het CDA, als partij die zich bij haar politieke keuzes baseert op de bijbel en staat voor fundamentele waarden als naastenliefde en verantwoordelijkheid voor kwetsbare groepen in de samenleving, met een beroep op deze waarden een gokautomatenhal moet afwijzen. De leden van de fractie die dit standpunt huldigen, vinden ook dat het CDA aan haar kiezers moet laten zien dat zij in dit opzicht voor de christen democratische principes staan, zelfs als dit betekent dat er ongewenste effecten optreden zoals verpaupering van het uitgaanscentrum of mogelijke versnippering van de problematiek in Huizen.
 • Anderzijds is er de opvatting dat het hier gaat om een onderdeel van een totaalplan, waarbij de voordelen (betere kansen voor de ontwikkeling van de Oude Haven en de Keucheniusstraat, uitsluitend nog speelautomaten op één centrale plaats in Huizen waar ook toezicht is en waar afspraken gemaakt kunnen worden over alcoholgebruik en leeftijdsgrenzen) opwegen tegen de nadelen (namelijk de kans op het toenemen van gokverslaving). Was dat niet het geval dan zou de fractie het plan voor de speelautomatenhal eensgezind afwijzen.

Om de nadelen te minimaliseren dienen volgens de leden van de fractie die dit standpunt huldigen aan een mogelijke vergunning de hierboven genoemde voorwaarden te zijn verbonden.

Ik wees er reeds op dat er binnen de fractie meermalen diepgaand is gesproken over dit onderwerp.

Daarbij is natuurlijk aan de orde geweest het risico aan verslaving en hoe je dat moet wegen in relatie tot punten uit het CDA-gedachtegoed als opkomen voor de zwakkeren, solidair zijn met de minder draagkrachtigen, voorkomen dat mensen in een isolement raken enz. En hoe zwaar mag de eigen verantwoordelijkheid van volwassen burgers hier een rol spelen?

En wat zou ons standpunt zijn als het ging om de vestiging van een café of een andere horeca-gelegenheid waar het risico van drankverslaving aanwezig is?

En dan uiteraard de vraag wat nu uiteindelijk het zwaarst moet wegen n.l. de verslavingsrisico’s enerzijds of de opgesomde voordelen van het totaal plan anderzijds.

Zoals gezegd, er wordt in de fractie verschillend gedacht over dit onderwerp.

Dat geeft aan dat het hier gaat om een bijzonder moeilijk onderwerp. Maar het weerspiegelt ook de pluriformiteit van mensen en denken binnen onze partij en het voorrecht dat dit kan met ruimte en respect voor elkaars standpunten.

Inmiddels is het onderwerp besproken in de commissie A.B.F. Onze fractie heeft daar vele vragen gesteld. De antwoorden op deze vragen zullen worden behandeld in een vervolgvergadering op 18 november a.s. om 20.00 uur in het gemeentehuis. De fractie en de gemeenteraad zulllen op 27 november a.s. uiteindelijk een besluit nemen.

De fractie heeft bij haar aantreden het mandaat gekregen om hier een eigen afweging te maken. Gezien de gevoeligheid van dit onderwerp hechten wij er aan om, alvorens ons definitieve standpunt te bepalen, daarover uw mening te horen. Daarvoor zijn alle fractieleden aanspreekbaar. Bert Rebel en ikzelf zijn de eerstverantwoordelijken voor dit dossier. Wij horen graag van u vóór de vervolgcommissievergadering ABF van 18 november a.s.

Namens de CDA fractie

Jo Beltman, Fractievoorzitter

 • Janny Bakker, tel. (035) 52 54 327
 • Bert Rebel, tel. (035) 525 54 327
 • Jo Beltman, tel. (035) 525 61 53
 • Nelly Rebel, tel. (035) 525 66 49
 • Nel Woudsma, tel. (035) 523 17 40

Toevoeging Bestuur CDA Huizen

Geachte leden van het CDA-Huizen,

In bovenstaande brief heeft u kennis kunnen nemen van de problematiek waar onze fractie mee worstelt. Onlangs heeft over dit onderwerp een gecombineerde vergadering plaatsgevonden van het bestuur en de fractie waarin is besloten om het onderwerp van “kansspelautomaten in het Graaf Wichman-complex” op onze ledenvergadering van 20 november a.s. te behandelen. Voor deze ledenvergadering heeft u eerder reeds een uitnodiging ontvangen. Op deze vergadering van 20 november staan echter al een aantal andere onderwerpen geagendeerd, namelijk een huishoudelijk gedeelte met de verkiezing van nieuwe bestuursleden, en het onderwerp “Wonen en Werken in Huizen”. Voor het laatste onderwerp hebben wij ook een tweetal gastsprekers bereid gevonden om een inleiding te verzorgen. Omdat de ABF-commissievergadering over het onderwerp Graaf Wichman-complex al op 18 november plaatsvindt, lijkt het ons beter dat de leden hun reacties al voor die datum aan de fractie doen toekomen. Anderzijds kunnen wij ons ook voorstellen dat leden dit onderwerp ook op de reguliere ledenvergadering op 20 november wensen te bespreken. De tijd die hiervoor beschikbaar is tijdens de ledenvergadering is echter beperkt. Wij verzoeken u daarom dan ook dat indien u van uw recht om over het onderwerp “Graaf Wichman-complex” te spreken op onze ledenvergadering op 20 november gebruik wilt maken, dit vooraf aan de voorzitter van het bestuur wilt laat weten. (Onze secretaris verkeert rond 20 november in het buitenland en is derhalve in die periode niet bereikbaar).

Vanwege het belang van de verschillende onderwerpen begint de ledenvergadering op 20 november om 19.30 uur in plaats van om 20.00 in de Chr. Gereref. Kerk aan het Bakboord te Huizen.

Wim Zwanenburg, Afdelingsvoorzitter