Raadsvragen hoger beroep

CDA Huizen

CDA Huizen wil duidelijkheid van het college in Huizen over het hoger beroep wat door de regio is gestart rondom de kostprijs voor huishoudelijke hulp. Naar aanleiding van het rapport “Kostprijsberekening Hulp bij het Huishouden 2019” van accountant Astrium is de onduidelijkheid omtrent dit dossier alleen maar groter geworden.

Eerdere mededelingen van het college en uitspraak door het hof geeft voor CDA Huizen aanleiding om de volgende vragen te stellen. In de uitspraak van het Hof wordt consequent gesproken over tarieven (meervoud)

 1. Klopt het dat hier gedoeld wordt op de tarieven HH-basis en HH-plus tarief?
 2. Kunt u aangeven waarom in het rapport “Kostprijsberekening Hulp bij het Huishouden 2019” één tarief wordt berekend?

In het rapport wordt het uurtarief berekend op € 26,59 (gewogen gemiddelde):

 1. Waarom wordt dit uurtarief vervolgens omgerekend naar een tarief per minuut om vervolgens weer (afgerond) om te zetten in een uurtarief?
 2. Op basis waarvan komt u tot de conclusie dat het berekende uurtarief, geen aanleiding geeft tot aanpassing van de tarieven 2019?

In paragraaf 1.2 van de rapportage wordt gesteld dat met de methode van de “samenstellingsverklaring” het beste uitvoering gegeven kan worden aan de uitspraak van het Hof. De regio heeft initieel echter een assurance opdracht gegeven. Deze opdracht wordt na oplevering van twee concept rapporten gewijzigd in een opdracht voor een “samenstellingsverklaring”.

 1. Waarom heeft de regio initieel een assurance-opdracht gegeven terwijl de accountant van mening is dat de uitspraak van het hof middels een samenstellingsverklaring uitgevoerd moet worden?
 2. Kunt u aangeven wat hierover is aangegeven door de accountant bij het aangaan van de eerste opdracht ?
 3. Op basis waarvan is de regio vervolgens tot de conclusie gekomen de dat uitvoering van het Hof het beste past met de “samenstellingsverklaring?
 4.  Waarom is deze conclusie pas getrokken nadat de tweede concept versie van de assurancerapportage was opgeleverd?
 5. Wat waren de conclusie van de accountant in beide concept rapporten, kunt u deze integraal toesturen?
 6. Wat zijn de kosten geweest voor de regio voor de Assurance opdracht?
 7. Wat zijn de kosten geweest van de regio voor de samenstellingsverklaring?
 8. Op welke datum is de opdracht voor de assurance rapportage ingetrokken ?
 9. Op welke datum heeft u een opdracht verleend voor het opstellen van een samenstellingsverklaring?
 10. Waarom wordt in de mededeling van 12 augustus de wijziging van de opdracht niet aangedragen als reden voor de vertraagde uitvoering van het vonnis van het hof?