Raadsvragen CDA Huizen over mantelzorg

CDA Huizen

Naar aanleiding van ‘De dag van de mantelzorger’ op 10 november jl.heeft de CDA-fractie een aantal raadsvragen gesteld. De vragen zijn door wethouder Janny Bakker beantwoord en behandeld in de raadsvergadering van 15 december jl.

De eerste vraag ging over het huidige beleid hoe mantelzorgers worden betrokken bij de totstandkoming van een nieuw zorgaanbod.

Het antwoord was dat mantelzorgers als het maar enigszins mogelijk is, betrokken worden bij het gesprek over (nieuw)zorgaanbod. Mantelzorgers helpen een beter beeld van de situatie te krijgen, zodat het zorgaanbod nog beter aansluit op de situatie. Vaak is de mantelzorger al onderdeel van de situatie en kunnen zij ook aangeven of hun bijdrage houdbaar is, of dat dit teveel vraagt (en de mantelzorger (over)belast is).

 Vraag twee betrof de uitnodiging van de mantelzorger bij het keukentafelgesprek.

In de brief met de uitnodiging voor het keukentafelgesprek wordt altijd aangegeven dat mantelzorger(s) aanwezig kunnen zijn bij het gesprek. Het college vindt mantelzorgers een aanwinst bij het gesprek. Zij weten vaak goed aan te geven wat er aan de hand is. Ook weten mantelzorgers vaak goed aan te geven waar de zorgvraag zit van de cliënt. Medewerkers van de gemeente merken dat mantelzorgers het erg fijn vinden om betrokken te worden bij en een onderdeel te zijn van het gesprek.

De derde vraag ging er over of de gemeente dit jaar signalen van mantelzorgers heeft ontvangen, die aangeven dat er geen of onvoldoende rekening is gehouden met hun wensen en behoeften?

Mantelzorgers geven niet voor henzelf het signaal af. Zij bellen vaak met het signaal dat er te weinig zorg afgegeven is voor degene voor wie zij mantelzorger zijn. Bij doorvragen merken de medewerkers van de gemeente ook dat het dan vaak gaat om de eigen belastbaarheid van mantelzorgers. Als duidelijk is dat de mantelzorger (over) belast is, voert de gemeente een gesprek met deze mantelzorger. Mantelzorgers geven tijdens het gesprek met de cliënt niet altijd aan dat ze overbelast zijn. Dat gebeurt vaak wel in een telefoontje achteraf. Daarom is het goed dat de mantelzorger zelf bij het gesprek aanwezig is, want dan is het contact gelegd en kan daarna makkelijker over en weer met elkaar gesproken worden. De opening om contact te zoeken is dan gelegd. Dat draagt bij aan het signaleren van overbelasting van mantelzorgers.

Tijdens de behandeling van de vragen in de raadsvergadering heeft het CDA nog extra aandacht gevraagd voor de hele jonge mantelzorgers, die extra taken verrichten voor hun zieke vader of moeder. Hun mantelzorgtaken maken het vaak niet gemakkelijk voor hen om een onbezorgde jeugd te hebben. Het is belangrijk om opgroeiende kinderen te beschermen tegen te veeleisende taken. De gemeente moet dat doen in samenwerking met ondermeer de scholen, de GGD en het Centrum voor Jeugd & Gezin.

Wethouder Janny Bakker heeft er tenslotte op gewezen dat de mantelzorg een integraal onderdeel is van het WMO-beleid in Huizen.