Nieuwe fase Keucheniusstraat

CDA Huizen

Impressie van het straatbeeld van Keucheniushof
Impressie van het straatbeeld van Keucheniushof

Donderdagavond 29 september was het in de gemeenteraad een historisch moment voor Huizen. Een moment waarop Huizen al 23 jaar wacht. Het moment dat we eindelijk invulling gaan geven aan het Keucheniusgebied. Feest in de raadszaal dus!

Participatie levert gewenste resultaat

Tijdens de raadsvergadering stond het resultaat van het participatieproces op de agenda. Het resultaat is uitgewerkt tot een mooi voorstel. Een voorstel waar hard aan gewerkt is! Samen met de participatiegroep is er gekeken naar de beste invulling voor het Keucheniusgebied. Een invulling die hoort bij deze tijd. Een invulling die past bij “het nieuwe winkelen” en niet te vergeten een invulling die ons dorp een uitstraling geeft die bij ons past! CDA Huizen complimenteert de participatiegroep, bestaande uit HIP, Hart van Huizen, Vrienden van het oude Dorp en bewonerscommissie voor hun inzet en het tot stand laten komen van een mooi document:  “Keucheniusgebied, participatie en resultaat”. Maar ook natuurlijk de complimenten aan de wethouder, aan het college en alle ambtenaren die zich hebben ingezet om tot dit resultaat te komen.

Het document “Keucheniusgebied, participatie en resultaat” geeft overzichtelijk en duidelijk aan hoe het proces is verlopen. Er is gekeken naar de wensen en belangen van alle betrokken partijen, maar ook naar wat haalbaar is en wat is het belangrijkste is voor het oude dorp! Uiteindelijk resulteert dit in een voorkeursmodel “keucheniushof”. CDA Huizen kan instemmen met deze keuze. Dit model voldoet aan de wensen van deze tijd. Geeft ruimte voor winkels/horeca, maar ook zeker voor wonen.

Termijnagenda – Een visie voor Huizen

 

Sfeerimpressie van de KKC-panden.
Sfeerimpressie van de KKC-panden.

In hoofdstuk 8 van het document wordt er gesproken over een “termijnagenda”. CDA Huizen is content met het feit dat er een termijnagenda opgenomen is. We vullen geen postzegeltje in, maar hebben een visie! De ontwikkeling van het Keuhart kan inderdaad niet los gezien worden van het hele keucheniusgebied en het omliggende centrum. Duidelijk en herkenbaar zijn de Must-haves en de Should-haves. CDA Huizen kijkt uit naar de verdere uitwerkingen en vinden het fijn dat de wethouder toegezegd heeft dat bewoners en betrokkenen natuurlijk bij de plannen betrokken zullen worden.

Met het akkoord gaan van dit raadsvoorstel steken we als gemeente ook de hand uit naar Visser Bouw Maatschappij.  Het college geeft ontwikkelaar Visser de mogelijkheid om, marktconform en met in acht nemend van de resultaten van de participatiegroep, de oost en westzijde van het Keucheniusgebied in te vullen. Het CDA steunt het college hierin en wacht het aanbod van ontwikkelaar Visser af. We hopen dat we met zijn bod tot zaken kunnen komen, gericht op een mooie en snelle afwikkeling van het gehele Keucheniusgebied.

Stedenbouwkundig model Oostzijde Keucheniusstraat

Voorbeeld van het straatwandmodel.
Voorbeeld van het straatwandmodel.

In september 2015 is het participatieproces van start gegaan. De raad heeft kaders meegegeven, waaronder financiële kaders, maar ook dat een zo breed gedragen participatieproces wordt overgenomen. Uit het raadsvoorstel blijkt dat het participatieresultaat waarschijnlijk de door de raad gestelde financiële kaders niet opbrengt. CDA Huizen vindt het draagvlak van de participatiegroep belangrijker dan de opbrengst in dit geval. We hebben met elkaar gekozen voor een participatieproces. De mening van deze groep en daarmee ook de uitkomst is dermate belangrijk dat wij de eventuele financiële tekort aanvaarden. Maar het financiële tekort moet wel goed gemaakt worden. CDA Huizen wil graag dat bij ontwikkeling van het oostelijke deel van het Keucheniusgebied gestreefd wordt naar een opbrengst, die tenminste gelijk is aan de boekwaarde en mogelijk het tekort uit de westelijke zijde kan compenseren. Tevens vinden wij dat de participatiegroep betrokken wordt bij de ontwikkeling van de oostzijde. Het CDA heeft daarom, samen met D66, GroenLinks, Christen Unie en PvdA,  een motie ingediend waarmee wij het college het volgende opdragen:

  1. Voor de oostzijde van de Keucheniusstraat een stedenbouwkundig model te ontwikkelen dat uitgaat van de bovenvermelde (financiële) randvoorwaarden.
  2. Voor de totstandkoming van dit model een klankbordoverleg te hebben met de voormalige participanten.
  3. Het resultaat van het ontwikkelproces en de uitkomst van het klankbordoverleg 30 november 2016 ter instemming aan de commissie Fysiek Domein voor te leggen.

De motie is aangenomen door het college!

CDA Huizen is zeer tevreden over hoe dit raadsvoorstel tot stand is gekomen. We zijn blij met de inhoud en kunnen ons daar helemaal in vinden. Natuurlijk hebben wij ingestemd met het raadsvoorstel. Eindelijk komt er een einde aan het Keugat en wordt er een mooi Keucheniushof ontwikkeld.