Huiskamerbijeenkomst CDA vrouwen over Wet Maatschappelijke Ondersteuning

CDA Huizen

Op vrijdag 20 mei kwamen 15 CDA vrouwen in een huiskamer bijeen om zich te laten informeren over de gevolgen van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, die vermoedelijk medio 2006 ingevoerd zal worden. Janny Bakker, fractievoorzitter van het CDA, leidde het thema in. Daarna volgde een pittige discussie, waarbij vooral ook de uitgangspunten van het CDA op het gebied van maatschappelijke ondersteuning kritisch onder de loep werden genomen.

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) speelt in op twee belangrijke tendensen in onze maatschappij. In de eerste plaats willen mensen met veel zorgbehoeften het liefst zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Daarnaast zullen in de komende jaren, onder andere door de toenemende vergrijzing, de kosten van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten met 40% toenemen, terwijl het aantal mensen dat premie betaalt gelijk blijft.

In de WMO wordt alle hulp die niet direct tot gezondheidszorg wordt gerekend (bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, sociale activering, opvoedingsondersteuning, hulpmiddelen, woningaanpassingen etc.), onder de verantwoordelijkheid van de gemeente gebracht. Uitgangspunt van de WMO is, dat het eigen initiatief en het organiserend vermogen van de burgers voorop staat. Iedereen is straks dan ook in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor het regelen van de noodzakelijke hulp. Daarna komt de medeverantwoordelijkheid van burgers in beeld, waaronder de hulp in eigen familiekring, de burenhulp en het vrijwilligerswerk. Maar ook hulp vanuit verenigingen, buurtcomités etc. wordt steeds belangrijker. De gemeente moet dit soort onderlinge steun ook stimuleren. Pas als ook dat onvoldoende soelaas biedt, moet de gemeente voorzieningen treffen voor mensen die op geen enkele manier in staat in hun eigen zorgbehoeften kunnen voorzien. Daarvoor mag de gemeente ook een eigen bijdrage vragen.

Zorgzame samenleving

Janny Bakker stelt dat de beeldvorming over de WMO ten onrechte negatief is. De WMO wordt vaak gezien wordt als een bezuinigingsmaatregel en als het begin van de afbraak van onze verzorgingsstaat. In de WMO is er namelijk geen vanzelfsprekend recht meer op zorg. Je moet eerst kunnen aantonen dat je de zorg het echt niet zelf, of met behulp van anderen, kunt regelen. Maar uit de discussie die volgt blijkt dat door de CDA vrouwen duidelijk positiever over de WMO gedacht wordt. Al jaren waarschuwt het CDA voor de gevolgen van de in ons land toenemende individualisering. De WMO kan de zorgzame samenleving, zoals het CDA die voorstaat, juist dichterbij brengen. De meeste aanwezige CDA vrouwen, zowel jong als oud, hebben ervaring in de verzorging van familieleden of in burenhulp. Wel hebben de CDA vrouwen hun zorg over het tempo waarin de WMO zal worden ingevoerd. Er zal een mentaliteitsverandering voor nodig zijn om weer meer sociale verbondenheid en gedeelde verantwoordelijkheid te bewerkstelligen binnen de familieverbanden en de buurten.

Politiek strijdpunt

De CDA vrouwen zijn van mening dat juist op het onderwerp WMO in de komende maanden de politieke verschillen in Huizen scherp zichtbaar zullen worden. Er zullen politieke partijen zijn die vooral de eigen verantwoordelijkheid van burgers centraal stellen. Er zullen ook partijen zijn die een grotere rol voor het gemeentebestuur zullen opeisen. Het CDA hecht vooral veel waarde aan een versterking van de maatschappelijke verbanden, waar burgers deel van uitmaken en aan de ondersteuning van vrjiwilligerszorg en mantelzorgers. De verwachting is dat dit thema een belangrijk politiek speerpunt zal gaan worden in alle lokale verkiezingsprogramma’s.