Faillissement Better Life als donderslag bij heldere hemel

CDA Huizen

Als een donderslag bij heldere hemel moesten cliënten, medewerkers, college en raad eind januari uit de krant vernemen dat zorgorganisatie Better Life BV in Huizen failliet dreigde te gaan. Om die reden heeft het CDA daarover direct schriftelijke vragen gesteld aan het college. In de raadsvergadering van 11 februari jl. is de beantwoording behandeld en heeft het CDA aanvullende vragen gesteld.

Het CDA heeft aandacht gevraagd voor de gevolgen van het faillissement voor cliënten en medewerkers, want zij weten niet goed waar ze aan toe zijn. Is de continuïteit van zorg voor cliënten geregeld en zo ja, hoe dan? De ZZP-ers hebben de laatste maanden voor niets gewerkt. Als schuldeisers staan zij achter in de rij en krijgen hun rekeningen niet meer betaald. Zij kunnen fluiten naar hun geld en schieten er soms duizenden euro’s bij in. De mensen die in dienst zijn van Better Life krijgen sinds december geen loon meer uitbetaald. Als het goed is krijgen zij dat later alsnog van het UWV, maar hun vraag is hoe zij nu hun rekeningen moeten betalen.

De verantwoordelijke voor dit alles is de directeur/eigenaar van Better Life BV. Hij laat zich niet zien en hult zich in stilzwijgen. In de krant moesten medewerkers lezen dat zij zullen worden overgenomen, maar zelf geeft hij zijn medewerkers geen tekst en uitleg. Aan cliënten stuurt hij een onbegrijpelijke brief en spreekt hij sussende woorden: “We zijn nu heel druk met alles zo goed mogelijk te regelen”. Maar hoe en wat? Cliënten weten het niet. De communicatie door de directie van Better Life met klanten en medewerkers is beneden alle peil geweest.

Bij CDA gaat het om de mensen. In dit geval de cliënten en de medewerkers van Better Life.
Bij CDA gaat het om de mensen. In dit geval de cliënten en de medewerkers van Better Life.

Het CDA vindt het onbegrijpelijk dat Better Life heeft nagelaten de gemeente tijdig te informeren en ook geen uitleg heeft gegeven over de oorzaken van het faillissement. Dat vindt de CDA-fractie geen goede zaak. Cliënten, medewerkers en inwoners van Huizen hebben er recht op te weten hoe het zo gekomen is. Het CDA heeft de wethouder daarom in de raad daarover aanvullende vragen gesteld. Volgens Janny Bakker is het aantal Wmo-cliënten bij Better Life in Huizen en in de regio Gooi en Vechtstreek in 2015 toegenomen. Echter, Better Life blijkt in de regio Almere Wmo-cliënten onder de kostprijs gecontracteerd te hebben en dat komt natuurlijk op den duur niet uit. Verder liep het aantal cliënten van zorgverzekeraars terug en heeft het bedrijf investeringen in huisvesting en ICT gedaan die verkeerd zijn uitgepakt. De combinatie van deze drie factoren hebben geleid tot het faillissement.

Verder is gebleken dat Better Life geen cliëntenraad had die opkomt voor de belangen van de cliënten en ook geen OR die opkomt voor de belangen van medewerkers. Tijdens het debat in de raadsvergadering bleek dat de gemeente niet in beeld heeft of alle andere zorgaanbieders in de regio wel een cliëntenraad en een ondernemingsraad hebben. In de volgende commissievergadering komen we daar op terug.

Tijdens de behandeling van de raadsvragen is ook naar voren gekomen dat de gemeente niet weet of er bij andere zorgaanbieders een faillissement dreigt. Wethouder Bakker heeft aangegeven dat de gemeente de financiën van zorgaanbieders niet intensief volgt, omdat dat arbeidsintensief en  niet effectief zou zijn. Volgens haar is de praktijk dat zorgaanbieders met financiële zorgen op tijd bij de gemeente aankloppen voor overleg en om met de gemeente te zoeken naar oplossingen. In die zin is Better Life volgens Janny Bakker een negatieve uitzondering. Janny Bakker vertelde verder dat er sprake is van marktwerking. De gemeente heeft geen afspraken over een gegarandeerde omzet gemaakt met zorgaanbieders. Cliënten hebben keuzevrijheid: als zij bij een zorgaanbieder massaal weglopen, kan zo’n bedrijf failliet gaan. De gemeente steekt er dan geen extra geld in om een faillissement te voorkomen. De gemeente heeft wel goede afspraken gemaakt over de continuïteit van zorg, want andere zorgaanbieders zijn contractueel verplicht cliënten over te nemen. Dat zal ook gebeuren bij de cliënten van Better Life. Voor medewerkers geldt dat echter niet. Cliënten blijven dus verzekerd van de hulp die ze nodig hebben, maar het is mogelijk dat die door anderen uitgevoerd gaat worden.

In de commissie Sociaal Domein zal de raad over dit onderwerp opnieuw in gesprek gaan met de wethouder.