Duurzaamheid en perspectief voor Nederland-na-corona

CDA Huizen

We moeten nu doorpakken op het klimaatdossier en niet het klimaatprobleem afschuiven op toekomstige generaties. Wij maken serieus werk van de vergroening en verduurzaming van ons land. Een eerlijke economie is ook een duurzame economie, waar ondernemerschap loont en groei en bedrijvigheid de toekomst van onze kinderen versterkt in plaats van belast.

Klimaatakkoord Parijs is doorbraak

Het klimaatakkoord van Parijs is een doorbraak in het wereldwijde streven om de stijging van de temperatuur op aarde te beperken. Het CDA ziet het als een dure plicht deze doelstellingen te halen. De doelen van de Green Deal – 55% CO2-reductie in 2030 – zullen we ook als Nederland moeten doorvertalen in nationaal beleid. Dat betekent voor Nederland een extra opgave. In ons verkiezingsprogramma staat een aantal maatregelen die daar invulling aan kunnen geven. Bijvoorbeeld de 12 icoonprojecten in iedere provincie waarin we investeren in duurzame energie-infrastructuur; de afspraken die we willen maken met de 10 grootste vervuilers; de grootschalige introductie van de hybride warmtepomp.

Duurzame toekomst = investeren

Een duurzame toekomst vraagt om investering in de economie en infrastructuur van ons land. Om onze energievoorziening te verduurzamen zet het kabinet in op energiebesparing, CO2-reductie en investeren we in de opwekking van duurzame energie. Het CDA verwelkomt lokale initiatieven voor duurzame energie. Wij investeren in een zichtbare vergroening van de woonomgeving. In de grote steden krijgen stadsgroen en parken voorrang op een verdere verdichting van de woonomgeving en in het hele land planten wij voor iedere inwoner in de eigen buurt een nieuwe boom. Met 17 miljoen nieuwe bomen wordt Nederland nog schoner, groener en gezonder. Wij gaan door met de strijd tegen zwerfafval en de plastic soep in het open water.

Groei naar circulaire economie

Meer herbruik van spullen

Op weg naar een duurzame toekomst hoort de groei naar een circulaire economie waarbij uiteindelijk alle producten na gebruik hergebruikt worden. Afval wordt een grondstof met een nieuwe bestemming. Met onze innovatieve afvalbranche en topuniversiteiten als Delft en Twente kunnen we leidend zijn in de beweging naar een circulaire economie. Dat levert ook nieuwe bedrijvigheid en werkgelegenheid op. Het nieuwe kabinet zal met het bedrijfsleven, de afvalbranche en de wetenschap de handen ineenslaan om deze broodnodige omslag te maken.

Onze bedrijven en kennis- instituten hebben de expertise over landbouw, water en energie. Daarmee kunnen we resultaten boeken en nieuwe kansen ontwikkelen voor een duurzame economie in ons land en de rest van de wereld. Een stevig draagvlak vraagt ook om een haalbaar en betaalbaar perspectief. Burgers en bedrijven zijn bereid de stap te zetten, zolang zij weten dat de lasten betaalbaar zijn en eerlijk worden verdeeld. En zij -meer dan nu- vooraf worden betrokken bij belangrijke besluiten. Samenwerking is het sleutelwoord.

Samenwerken met meest vervuilende bedrijven

samenwerken met vervuilende industrie

We willen samenwerken met de 10 meest vervuilende bedrijven in Nederland om nu grote stappen te zetten voor duurzaamheid en vermindering van CO2 uitstoot. De bereidheid is er en samen willen we de komende jaren zorgen voor realisatie van een grote ambitie met een consistent beleid.

Het klimaatbeleid moet hand in hand gaan met een industriebeleid dat zorgt voor een eerlijk speelveld voor bedrijven in ons land en op de Europese en wereld- markt. Waar nodig worden aanbestedings- en mededingingsregels aangepast zonder daarbij de belangen van het MKB uit het oog te verliezen en worden de staatssteunregels ook van toepassing op bedrijven van buiten Europa.

De beperking van de uitstoot van CO2 en stikstof vraagt in eigen land om een evenredige bijdrage van alle sectoren. Ook in de agrarische sector gaan we werken met langjarige duurzaamheidsdoelen. Wij kiezen voor een versnelde overgang naar een betaalbare, duurzame energiemix.

Ondersteuning initiatieven samenleving

Wij ondersteunen initiatieven uit de samenleving en stellen burgers en bedrijven in staat om hun bijdrage leveren. Om ons heen zien we burgers, coöperaties en bedrijven die de schouders eronder zetten. Die initiatieven koesteren we en helpen we vooruit. De taak van de overheid is om heldere en haalbare meerjarige doelen vast te stellen, belemmeringen weg te nemen en investeringen aan te jagen.

Met een groene en schone leefomgeving, investeringen in schone energie en vermindering van uitstoot dragen we bij aan de doelen van Parijs. Wij betrekken burgers vooraf bij grote besluiten en bieden ruimere regelingen voor investeringen in isolatie en energie- besparing aan je eigen huis. Door te werken aan een schonere, gezondere en groenere omgeving kunnen wij een betekenisvolle en zichtbare bijdrage leveren aan een duurzame toekomst.

Een sterke, duurzame en eerlijke economie, een betrouwbare en dienstbare overheid, en een veilige en verantwoordelijke samenleving geven perspectief voor een leefbaar Nederland na corona.