Concept verkiezingsprogramma CDA Huizen gereed

CDA Huizen

Het CDA Huizen heeft het concept-verkiezingsprogramma gereed. “ALLEEN SAMEN WERKT!” is de titel van het verkiezingsprogramma van het CDA Huizen voor de periode 2006 – 2010. Het verkiezingsprogramma is de afgelopen maanden geschreven door een commissie die onder leiding stond van CDA bestuurslid Kees de Kok.

Voorzitter Wim Zwanenburg: “Het CDA Huizen zegt: ALLEEN SAMEN WERKT! Want we moeten het SAMEN doen: overheid en burgers, jong en oud, autochtoon en allochtoon, anders werkt het niet. Samen zijn we in staat om een leefbare gemeente te creëren, waarin sprake is van betrokkenheid van burgers in de eigen buurt, gezin, kerk, school, bedrijf en vereniging. Het CDA kiest ook voor WERK: iedereen die kan werken moet aan de slag. Het CDA Huizen wil geen genoegen nemen met de huidige situatie van afbrokkelende werkgelegenheid en verlies van arbeidsplaatsen. De werkgelegenheid in ons dorp moet weer gaan groeien. En dat kan als de voorstellen en ideeën uit het CDA verkiezingsprogramma uitgevoerd gaan worden.

Totstandkoming programma SAMEN met Huizer ingezetenen

Als aanloop naar het schrijven van het verkiezingsprogramma werden in het eerste halfjaar van 2005 interviews en enquêtes gehouden onder de Huizer ingezetenen in diverse winkelcentra en onder de CDA-leden. Over het onderwerp “Wet Maatschappelijke Organisatie” werd een bijeenkomst met alle betrokken organisaties belegd. De CDA-gemeenteraadsfractie heeft bovendien de afgelopen jaren een groot aantal werkbezoeken afgelegd bij verschillende maatschappelijke organisaties in Huizen. Ook dat leverde nuttige informatie op, die in het verkiezingsprogramma kon worden verwerkt. Het is dus een programma dat SAMEN met Huizer ingezetenen is geschreven en dat ook heel direct aangeeft wat het CDA wil doen aan knelpunten die door Huizer ingezetenen worden ervaren. De programmacommissie is dan ook van mening dat het verkiezingsprogramma nauw aansluit bij de opvattingen van de Huizer ingezetenen in het algemeen en die van de CDA-leden in het bijzonder.

“In de komende week zal de CDA-fractie het concept verkiezingsprogramma toesturen naar alle organisaties en instellingen waaraan een werkbezoek werd gebracht en hen nogmaals in de gelegenheid stellen hierop hun visie te geven” aldus fractievoorzitter Janny Bakker.

Meer werkgelegenheid

Behoud van bestaande en stimuleren van nieuwe werkgelegenheid vindt het CDA Huizen het allerbelangrijkst. Verder wil het CDA veel aandacht voor het wonen in een mooi en veilig dorp. Het CDA is voor een evenwichtige verdeling van nieuwbouwlocaties over Huizen. Daarom wil het bijvoorbeeld de mogelijkheid onderzoeken om de strook langs de Ericaweg te bebouwen, zodat deze aansluit op de woningbouw aan de Korhoenlaan. De opbrengsten uit deze grondverkoop moeten worden aangewend voor het creëren van meer werkgelegenheid in Huizen. Maar nu de gemeente haar financiële huishouding op orde heeft, moet de beoogde bouwlocatie aan De Vlie (Bad Vilbelpark) haar groene bestemming behouden. Het CDA wil het eigen woningbezit stimuleren. De gemeente zal met de woningcorporaties afspraken moeten maken over het aantal huurwoningen dat aan particulieren verkocht kan worden. Omdat niet iedereen een woning kan kopen, moet ook gelet worden op de positie van huurders. Daarom moeten met de woningcorporaties binnen de wettelijke kaders, afspraken worden gemaakt over het maximum aantal huurwoningen in Huizen waar liberalisering van de huurprijs kan worden toegestaan. De derde prioriteit van het CDA Huizen is de instandhouding van een sterk sociaal beleid.

Laatste kans voor invloed op het CDA verkiezingsprogramma

Het CDA Huizen is van mening dat het (concept)verkiezingsprogramma een goede basis biedt voor succesvolle verkiezingen op 8 maart 2006 én voor de raadsperiode 2006 – 2010. Het CDA Huizen nodigt iedereen (leden, burgers én maatschappelijke en levensbeschouwelijke organisaties) uit om het concept-verkiezingsprogramma te lezen en daarop een reactie te geven.

Het verkiezingsprogramma “ALLEEN SAMEN WERKT” is vanaf vrijdag 14 oktober te downloaden van de website: www.cdahuizen.nl of is op aanvraag verkrijgbaar bij de secretaris van het CDA Huizen. Zowel leden als niet-leden krijgen de kans om verbetervoorstellen (amendementen) te doen. Amendementen dienen vóór 31 oktober 2005 schriftelijk en ondertekend ingediend te worden bij het CDA Huizen, p/a dhr. A. Verkaik, Vossestaart 32, 1273 TS HUIZEN, secretaris van het bestuur. Uiteindelijk zullen de leden van het CDA Huizen het definitieve verkiezingsprogramma vaststellen op een Algemene Ledenvergadering op 10 november a.s..