Aanbiedingsbrief Algemene Beschouwingen 2006

CDA Huizen

Geachte College,

Hiermee willen wij allereerst onze welgemeende complimenten aan u overbrengen voor de heldere tekst en de prettige lay-out van de aan ons toegezonden programmabegroting en belastingnota 2006. We hebben als fractie in de afgelopen jaren bij iedere begrotingsraad gevraagd om een beknopter en beter leesbare tekst. Het stuk dat u nu aan ons gepresenteerd heeft voldoet in dit opzicht ruimschoots aan onze verwachtingen.
Wij gaan ervan uit dat u onze complimenten ook zult doorgeven aan het ambtelijk apparaat.

De CDA fractie is na het bestuderen van de begroting 2006 ook tevreden over de realisatie van vrijwel alle actiepunten uit het collegeprogramma. Er is de afgelopen jaren door uw College heel hard aan de uitvoering van het collegeprogramma gewerkt en voor de bereikte resultaten verdient uw College naar de mening van de CDA fractie dan ook beslist veel lof.

Bijgevoegd treft u onze schriftelijke algemene beschouwingen op de begroting 2006.
Wij vertrouwen erop dat u onze vragen zo concreet mogelijk zult beantwoorden en wij zien uit naar een goed inhoudelijk debat over de begroting 2006 op 20 en 21 oktober.

Met vriendelijke groet,
Namens de CDA fractie,