Commissie FINWO, 10 september 2007

CDA Huizen

Commissie FINWO, 10 september 2007

Vragen aan het college

De vereniging Eigen Huis heeft op basis van eigen onderzoek in veertig gemeenten vastgesteld dat de verschillen tussen de prijzen van bouwleges in gemeenten zijn nog nooit zo groot geweest. Volgens de vereniging heeft het vorig jaar ingevoerde legesmodel van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), dat voor uniforme tarieven had moeten zorgen, nauwelijks effect. Volgens de woonorganisatie past slechts één van de veertig onderzochte gemeenten het legesmodel van de VNG toe. Acht andere gemeenten doen dat min of meer.

De CDA-fractie heeft naar aanleiding hiervan vragen gesteld hoe dit in Huizen is geregeld. Uit de beantwoording door wethouder Bakker blijkt dat de gemeente Huizen het legesmodel van de VNG niet volledig toepast en ook niet het voornemen heeft dit model in te voeren. Bij de behandeling van de begroting 2008 en de belastingnota (in oktober) komt dit onderwerp opnieuw aan de orde.

Het CDA is zeer enthousiast over de sportnota die door wethouder Bakker is gepresenteerd. In de sportnota 2005 lag de nadruk vooral op het sportaccommodatiebeleid. In de nieuwe nota is een uitgewerkte visie op het breedtesportbeleid en de participatie in en door de sport.

Het CDA stemt in met de strategische keuzes om:

  • Het sportaccomodatiebeleid ongewijzigd voort te zetten,
  • De sportdeelname te stimuleren van ouderen, jongeren en mensen met een lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking en jongeren met complexe meervoudige problematiek,
  • In te zetten op breedtesport ten behoeve van gezond ouder worden, het tegengaan van uitval, overgewicht en alcoholgebruik door kinderen en jongeren en de particpatie van kwetsbare groepen,
  • De gemeente de rol van verbinder te laten spelen, De gemeente een actieve houding in te laten nemen bij de ondersteuning van het
  • vrijwilligersbeleid.

Dierenwelzijn

In de raadsvergadering van 17 april 2007 heeft de raad het college opgedragen om een gemeentelijk dierenwelzijnsbeleid te ontwikkelen. Als voorbereiding hierop heeft wethouder Bakker een plan van aanpak gepresenteerd. De doelstelling is om de beleidsnota in april 2008 te kunnen voorstellen.

Het CDA heeft ingestemd met het voorgestelde plan van aanpak en de daarbij behorende aangescherpte planning.