Commisie ROW, 5 september 2007

CDA Huizen

Bezwaarschriften betreffende vestiging voorkeursrecht

In de raadsvergadering van 7 december 2006 heeft het CDA een amendement gesteund om voor het gehele gebied rondom de Keucheniusstraat een ruim voorkeursrecht te vestigen. Diverse direct betrokken burgers hebben hiertegen echter bezwaar gemaakt. De commissie voor bezwaar- en beroepschriften heeft geadviseerd om de ingediende bezwaarschriften op juridische gronden te honoreren. Het CDA stemt in met dit advies.

Duurzaam inkopen

Het college van B&W wil bij het inkoopbeleid zoveel mogelijk het criterium duurzaamheid toepassen. In 50% van alle aankopen en investeringen dient duurzaamheid als een zwaarwegend criterium te worden mee gewogen. Deze doelstelling sluit aan bij het collegeprogramma, waarin verwoord is dat de gemeente een actief milieubeleid wil voeren en een voorbeeldfunctie wil vervullen.

Het CDA ondersteunt de ambitie voor duurzaam inkopen van harte en gaat akkoord met:

  • de invoering van een duurzaamheidparagraaf,
  • een krediet van € 6.000 voor een wagenparkscan om te kijken of er op een andere brandstof kan worden overgegaan,
  • een evaluatie in 2010.