CDA-wethouders pleiten voor toekomstbestendige woonvisie

CDA Huizen

De CDA-wethouders in de Gooi en Vechtstreek pleiten voor een toekomstbestendige woonvisie, waarin voldoende flexibiliteit zit om snel te kunnen reageren op ontwikkelingen op de woningmarkt. De huidige vluchtelingenstroom, waardoor de behoefte aan meer sociale huurwoningen voor mensen die al lang op de wachtlijst staan en vergunninghouders sterk groeit, maakt duidelijk dat een nieuwe woonvisie voor de regio niet in beton gegoten moet zijn. Zo is er nu vooral behoefte aan tijdelijke woningen en moeten wij niet versneld permanente woningen gaan bouwen die later misschien niet aansluiten bij de woonbehoeften.

Tekort aan betaalbare huurwoningen

Wonen is een onderwerp dat iedereen aangaat. En zeker in onze regiowaarde wachtlijsten lang zijn. De stroom vluchtelingen die op dit moment ons land binnenkomt heeft ook voor de woningmarkt heel wat losgemaakt. Problemen die al jaren spelen worden ineens weer actueel. Bijvoorbeeld het tekort aan sociale huurwoningen en de lange wachtlijsten. Maar ook onvoldoende woningen in de vrije sector met een huur van zo’n 750 tot 900 euro. Daardoor stokt de doorstroming al langere tijd. Nu de urgentie groot is, biedt dit volgens het CDA kansen voor het toevoegen van sociale huurwoningen voor jongeren, jonge gezinnen, mensen met een lichte vorm van beschermd wonen en vergunninghouders. Maar ook voor ouderen die een kleinere, passende woning zoeken om vanuit een eengezinswoning door te stromen. Het CDA wil die kansen aangrijpen.

Meer sociale woningen bouwen

De regiowethouders ondersteunen het pleidooi van de CDA-Statenfractie in Noord-Holland. Regels en procedures mogen niet in de weg staan om problemen op te lossen, maar moeten in dienst staan van die oplossing. Juist nu. Dat vraagt om een extra inspanning. In korte tijd moeten meer sociale woningen worden gebouwd om de lange wachtlijsten aan te pakken. Zo kunnen we mensen die al lang op een woning wachten aan een woning helpen en vergunninghouders een welkome plek in onze maatschappij bieden.

Vanuit tijdelijke woningen doorstromen

Woningbouwprocedures duren over het algemeen lang. Die tijd hebben wij niet. Een tussenoplossing die nu ook landelijk wordt bepleit is het bouwen van tijdelijke sociale huurwoningen, waarin we mensen volwaardig kunnen huisvesten. Ook mensen die al lang op de wachtlijst staan kunnen tijdelijk in deze woningen gaan wonen. Intussen kunnen alle procedures worden gevolgd om tot definitieve woningbouw te komen en kunnen de mensen uit de tijdelijke woningen doorstromen naar een nieuwe definitieve woning. Er bestaat al een mogelijkheid voor gemeenten langdurig tijdelijke woningen te bouwen. Deze woningen mogen neergezet worden voor vijf jaar met de mogelijkheid tot verlenging van nog eens vijf jaar. Dat kan in het reeds bestaand bebouwde gebied, maar ook daarbuiten.

Duurzaamheid

Om de woonlasten beheersbaar te houden, moet er niet alleen duurzaam worden gebouwd, maar moeten bestaande woningen ook verduurzaamd worden. Zowel sociale huurwoningen als particulier bezit. Zo kunnen lagere energiekosten een hogere huur compenseren. Gemeenten moeten hun aanjagende en waar mogelijk faciliterende rol oppakken om wonen in onze regio werkelijk duurzaam te maken. Voor het CDA staan drie thema’s centraal: beschikbaarheid, betaalbaarheid en duurzaamheid.