Bijdrage begrotingsraad 2015

CDA Huizen

 

Tijdens de begrotingsraad op 29 oktober 2015 werd de definitieve begroting voor 2016 vastgesteld. In het eerste termijn heeft Bert Rebel de bijdrage gedaan namens CDA Huizen. Samenvattend de volgende punten uit de bijdrage:

  • Het CDA is van mening dat Huizen een actieve bijdrage moet leveren aan de opvang van vluchtelingen.
  • Het CDA staat voor de voortzetting van een degelijk financieel beleid.
  • Het CDA wil zo veel mogelijk ruimte geven aan een ieder om volop te kunnen participeren in onze samenleving.
  • Het CDA wil investeren in onze infrastructuur, waarbij we inzetten op verkeersveiligheid en het stimuleren van het fietsgebruik.
  • Het CDA is tevreden over het feit dat er in 2016 een experiment wordt gestart naar persoonsvolgende financiering van de voorschoolse educatie.
  • Het CDA wil dat de gemeente Huizen overgaat tot de invoering van de Blijverslening zodra dat mogelijk is.
  • Het CDA constateert dat de gematigde ontwikkeling van de gemeentelijke tarieven ook in 2016 wordt voortgezet, waardoor Huizen een gemeente is waar het door een goed voorzieningenniveau en lage lasten aangenaam is om te wonen, werken en recreëren.

Volledige bijdrage begrotingsraad CDA Huizen