CDA vindt besluit over verkoop Dienstencentrum voorbarig

CDA Huizen

De CDA fractie vindt een besluit over de eventuele verkoop van het Dienstencentrum op dit moment voorbarig. De fractie wil eerst meer duidelijkheid over reële mogelijkheden én de kosten van de voorgestelde vervangende accommodatie in ’t Vuronger. Tot die duidelijkheid er is wil de CDA fractie geen investeringen doen in Tramontano en Meentamorfose. Wel stelt de CDA fractie voor om de plannen met het wijkcentrum op de Draaikom voortvarend ter hand te nemen.

De Stichting Welzijn Huizen (SWH) is genoodzaakt te bezuinigen als gevolg van verandering van wetgeving van het Rijk. De CDA fractie heeft er waardering voor dat de SWH zelf met concrete voorstellen is gekomen, waarmee het welzijnswerk in Huizen zo veel mogelijk in tact kan blijven. De plannen van de SWH voorzien in een algehele herschikking van accommodaties, functies en doelstellingen. Als onderdeel van het totale reorganisatieplan stelt de SWH voor het Dienstencentrum aan de Waterstraat te verkopen. Door het wegvallen van de hoge onderhoudskosten van dit pand levert dit onderdeel van het plan een besparing op van jaarlijks ruim € 70.000,–. Daardoor kunnen alle geplande activiteiten in het welzijnswerk (waaronder ook het ouderenwerk en het jeugdwerk) doorgang blijven vinden. Voorgesteld wordt de functies van het pand te verhuizen naar het nabij gelegen Vuronger. Daarvoor lijken mogelijkheden, omdat het Vuronger voor dit doel zou kunnen worden uitgebouwd. Er is echter nog onvoldoende duidelijkheid over de reële mogelijkheden tot uitbouw en over de kosten daarvan. Daarom vindt de CDA fractie het niet verantwoord om nu al een besluit te nemen over de eventuele verkoop van het Dienstencentrum.

In het licht van de toenemende vergrijzing wil de CDA fractie bovendien ook beter onderbouwde informatie over de benodigde accommodaties voor de Huizer ouderen in het komende decennium. Het reeds ingezette beleid van levensloopbestendige woonwijken voorziet in wijksteunpunten voor ouderen in de diverse de wijken in Huizen. In die context moet het al dan niet verkopen van het Dienstencentrum kunnen worden afgewogen.

Reactie op VVD en Leefbaar Huizen

De CDA fractie deelt niet de mening van de VVD fractie dat de bezuinigingen maar gevonden moeten worden in afstoting van een wijkcentrum of jongerencentrum. Dat daarmee door de VVD het mes wordt gezet in het jongerenwerk of in het welzijnswerk ten behoeve van burgers in de betreffende wijk vindt de CDA fractie teleurstellend. De CDA fractie vindt juist de spreiding van de verschillende wijkcentra in Huizen van groot belang.

De CDA fractie is zeer verbaasd over het voorstel van Leefbaar Huizen om Tramontano te sluiten. In de afgelopen jaren is het niet eerder gebeurd dat het jongerenwerk in de Gemeente Huizen op deze eenzijdige manier in de Raad ter discussie werd gesteld. Ook Leefbaar Huizen is bekend met de veel bredere functie van de functie van Tramontano dan alleen de uitgaansfunctie. De CDA fractie is dan benieuwd ook hoe Leefbaar Huizen haar standpunt aan de jonge gebruikers gaat uitleggen.

Emoties

Het CDA heeft zich in het verleden bijzonder beijverd om het Dienstencentrum op de Waterstraat voor ouderenwerk te verwerven. De eventuele verkoop van het Dienstencentrum riep daarom in de afgelopen weken binnen de CDA fractie dezelfde emoties op als bij de ouderen die regelmatig in het Dienstencentrum komen. Toch is de CDA fractie van mening dat deze emoties niet de overhand moeten krijgen in de moeilijke discussie over de bezuinigingen die het welzijnswerk in Huizen momenteel treffen. Wat voor de CDA fractie voorop staat is dat het welzijnswerk (dus inclusief het ouderenwerk en het jongerenwerk) zo veel mogelijk ongehinderd moet blijven doorgaan. Als aan de door de CDA fractie gestelde voorwaarde van een gelijkwaardig alternatief voor de huidige gebruikers van het Dienstencentrum kan worden voldaan en er bovendien voldoende accommodaties voor ouderen voor de komende decennia beschikbaar komen, dan kiest de CDA fractie voor behoud van menskracht bij de Stichting Welzijn Huizen boven het behoud van het eigendom van het Dienstencentrum. Het prachtige pand is een rijksmonument, dus blijft, hoe de beslissing ook zal uitvallen, voor de gemeente Huizen behouden.