CDA-ledenvergadering stemt voor Janny Bakker Klein als lijsttrekker in Huizen

CDA Huizen

In de ledenvergadering van de CDA afdeling Huizen op 13 juni is Janny Bakker-Klein door het afdelingsbestuur voorgedragen als lijsttrekker voor de Gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014. De vergadering stemde daar unaniem en met applaus mee in. De kieslijst zal in het najaar definitief door de ledenvergadering worden vastgesteld. Janny Bakker zal voor de derde keer voor het CDA Huizen de kieslijst aanvoeren. Janny Bakker bedankte de leden voor het hernieuwde vertrouwen. Zij was ook in 2006 en 2010 al lijsttrekker en is als wethouder een van de bekendste politici in Huizen.

Ook buiten Huizen heeft Janny naam gemaakt met haar vraaggestuurde toepassing van het beleid voor de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), waar ook binnen de VNG, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, veel belangstelling voor bestaat. Gemeentebesturen uit het hele land, zoals recent bijvoorbeeld nog uit Groningen, komen kijken hoe het in Huizen geregeld is.

De komende jaren staan er grote decentralisaties op stapel; decentralisaties van het Rijk naar gemeenten op het gebied van werk en sociale zekerheid, de AWBZ-begeleiding en de jeugdzorg. Het CDA vindt het een goede zaak, dat daarmee de positie van gemeenten als ‘eerste overheid’ wordt versterkt, met name in het sociale domein. Het is echter wel een ingewikkeld beleidsterrein, omdat gemeenten niet alleen te maken hebben met de decentralisaties, maar ook met bezuinigingen en efficiency-kortingen. “Een goede uitvoering wordt door het huidige kabinetsbeleid van de VVD-PvdA-coalitie niet vergemakkelijkt”.

Janny Bakker benadrukte dat opnieuw heel veel uit het voorgaande verkiezingsprogramma van het CDA is gerealiseerd. Janny Bakker is onder meer ook wethouder Financiën. “We mogen ons gelukkig prijzen dat in Huizen nog veel kan, mede door de financieel sterke positie van de gemeente Huizen. Het CDA is een partij die altijd heel dicht bij mensen en hun maatschappelijke problemen heeft gestaan en daar staan we nog steeds voor”, aldus Janny Bakker. “We moeten niet alleen denken in termen van problemen, maar ook denken in kansen!”.

“Door werkbezoeken aan maatschappelijke organisaties en via individuele contacten probeert het CDA zo goed mogelijk aan te sluiten bij wat er onder de Huizers leeft, om daarop concreet antwoorden te kunnen geven. Zo bereiken we met het CDA concrete resultaten in Huizen. Daarbij houdt het CDA Huizen ook oog voor de belangen van kwetsbare groepen, zoals ouderen en gehandicapten en zet het CDA zich in voor sport, als belangrijk “bindmiddel” in de samenleving. Als wethouder zet ik mij bij de gemeente in voor (nieuwe) werkgelegenheid en voor meer veiligheid op straat. Ik zie het als een continue uitdaging om dit beleid zo goed mogelijk over het voetlicht te brengen”, aldus Janny Bakker.

In het najaar zal de ledenvergadering van het CDA Huizen stemmen over de samenstelling van de totale kieslijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Het bestuur heeft een selectiecommissie samengesteld die een advies zal uitbrengen aan het bestuur en de ledenvergadering. Daarnaast is er ook een programmacommissie o.l.v. CDA-gemeenteraadslid Kees de Kok actief die zal spreken met leden en vertegenwoordigers van maatschappelijk organisaties om kernpunten te bepalen voor het verkiezingsprogramma voor de periode 2014-2018.