CDA Huizen peilt meningen over wonen, welzijn en zorg voor ouderen

CDA Huizen

Op maandag 27 juni vond in het “Dienstencentrum voor ouderen” aan de Waterstraat door het CDA Huizen een raadpleging plaats onder diverse organisaties die zich in Huizen met ouderenzorg bezig houden. Doel van de bijeenkomst was: het CDA Huizen van ideeën voorzien over wonen, welzijn en zorg voor ouderen. De aanwezigen hadden duidelijke opvattingen over de risico’s én de kansen van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), die na de komende gemeenteraadsverkiezingen ook in Huizen een belangrijke stempel zal gaan drukken op het ouderenbeleid. De bijeenkomst leverde dan ook vele concrete suggesties op. Het CDA Huizen zal deze betrekken bij het schrijven van haar verkiezingsprogramma voor de periode 2006-2010.

Woningen voor ouderen

In Huizen moeten de komende jaren naar verwachting nog 200 woningen voor ouderen worden gebouwd om in de huidige en toekomstige vraag te kunnen voorzien. De aanwezige Ouderenbonden maakten duidelijk dat er een spanningsveld is tussen het “zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen” en de vereenzaming onder ouderen. Ook benadrukten de Ouderenbonden het belang van een “woonkeurmerk” voor woningen die voor ouderen bedoeld zijn. Op dit moment wordt naar de mening van de Ouderenbonden nog te weinig met de wensen van ouderen zelf rekening gehouden. Vertegenwoordigers van Atrium lieten weten wel degelijk rekening te houden met wensen van ouderen, maar stelden zich ook open voor suggesties tot verbetering. Vanuit Atrium werd benadrukt dat er in Huizen, naast de voorzieningen die al vanuit verzorgingshuizen worden geboden, in enkele wijken nog wijksteunpunten voor ouderen bij zouden moeten komen.

Welzijn voor ouderen

Zowel vanuit de Ouderenbonden als vanuit de verzorgingshuizen werd duidelijk gemaakt dat er bij ouderen een grote behoefte is aan informatie en aan diverse activiteiten die voor en door ouderen zelf worden georganiseerd. De stichting Gebruikers van het Dienstencentrum kon dat alleen maar beamen. In het algemeen waren de aanwezigen van mening dat activiteiten voor ouderen niet georganiseerd zouden moeten worden vanuit breed opgezette buurthuizen, maar veel meer vanuit speciaal voor ouderen ingerichte accommodaties. Activerend huisbezoek en contact met ouderen vanuit kerken en vrijwilligersorganisaties werd van groot belang geacht.

Zorg voor ouderen

De Ouderenbonden lieten weten dat zij twijfels hebben over het aantal verpleeghuisplaatsen in Huizen. Op dit moment is de wachtlijst hiervoor al meer dan een jaar. Ook maken de Ouderenbonden zich zorgen over een mogelijk toekomstige aanbesteding van huishoudelijk werk door de gemeente. Niet ieder schoonmaakbedrijf is ook geschikt om bij ouderen thuis schoon te maken. Tenminste verwachten de ouderen dat dit gedaan wordt door mensen die ook enig gevoel hebben voor ouderen en dat zij, behalve oog voor het schoonmaakwerk, ook een signaleringsfunctie vervullen. In de discussie die hierop volgde werd duidelijk dat thuiszorgorganisaties en verzorgingshuizen in Huizen op dit punt onderling ook al goed samenwerken. Onzeker is echter nog hoe dit zich met de komst van de WMO zal gaan ontwikkelen. Benadrukt werd dat de ouderen zelf voldoende keuzevrijheid moeten houden. Daarnaast werd de ondersteuning van mantelzorg als een belangrijke doelstelling voor gemeentelijk beleid naar voren gebracht.

Grote betrokkenheid

In de afgelopen jaren bracht de CDA fractie werkbezoeken aan diverse organisaties die zich in meer of mindere mate bezig houden met de ouderenzorg in Huizen. Van daaruit ontstond de gedachte om deze organisaties eens gezamenlijk uit te nodigen. Janny Bakker, fractievoorzitter van het CDA Huizen, toonde zich verrast over het enthousiasme waarmee al bij de voorbereiding van deze bijeenkomst op dit initiatief werd gereageerd, door zowel de ouderenbonden (ANBO, PCOB, Unie KBO), als de woningbouwvereniging Atrium, verzorgingshuizen en thuiszorgorganisaties in Huizen, de stichting Gebruikers van het Dienstencentrum, het Inloophuis en een gehandicaptenorganisatie. Unaniem werd door de vertegenwoordigers van deze organisaties aan het eind van de avond opgemerkt dat dergelijke bijeenkomsten over de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning in Huizen vaker zouden moeten plaatsvinden. Van het gemeentebestuur wordt hierbij een belangrijke regiefunctie verwacht.