CDA Huizen houdt hoorzitting over extra ligplaatsen haven

CDA Huizen

Op maandag 23 januari a.s. om 20.30 uur organiseert de CDA fractie op het gemeentehuis van Huizen een hoorzitting over de mogelijkheden om nog voor de zomer 200 extra ligplaatsen in de jachthaven van Huizen te realiseren.

Deskundigen vanuit de gemeente, vertegenwoordigers van de Stichting Jachthaven Huizen, mensen die op de wachtlijst staan voor een ligplaats en alle andere betrokkenen worden van harte uitgenodigd om hun standpunten kenbaar te maken. Ook vertegenwoordigers van andere politieke partijen worden uitgenodigd om deze hoorzitting bij te wonen.

Dilemma

Op 31 januari a.s. moet in de Raadscommissie ROW een standpunt over een investering van 1,8 miljoen euro voor de benodigde infrastructuur rond de Huizer jachthaven worden ingenomen. De CDA fractie ziet zich voor een dilemma geplaatst door het voorstel van het College om nu 1,8 miljoen euro te investeren in de infrastructuur van de haven. Doen we dat nu niet, dan kunnen de 200 extra ligplaatsen al weer niet in gebruik worden genomen. Dat is onverteerbaar voor mensen die al zo lang op een ligplaats wachten. Doen we het wel, dan is er geen tijd meer voor een openbare aanbesteding en wordt naar de mening van de CDA fractie wel erg gemakkelijk zo'n groot bedrag uitgegeven. De CDA fractie wil dit dilemma aan betrokkenen voorleggen en horen wat de gedachten zijn over mogelijke oplossingen voor dit dilemma.

Gemiste kans

De CDA fractie betreurt het mislukken van de onderhandelingen tussen gemeente en de stichting jachthaven over de overdracht van de oude haven en de nieuwe ligplaatsen in de gemeentelijke jachthaven aan de stichting. Hoewel de CDA fractie mét het College van mening is dat deze overdracht tegen een marktconforme prijs had moeten plaatsvinden (= netto1.3 miljoen euro) en de stichting formeel geen aanbod van deze omvang heeft gedaan, was het naar de mening van de CDA fractie voor de hand liggend geweest om de onderhandelingen met de stichting hierover te continueren.

Nu een meerderheid van de commissie ROW in november het College deze mogelijkheid heeft ontnomen zijn we weer terug bij af en blijft het beheer van de jachthaven een gemeentelijke aangelegenheid, met alle problematiek die daarmee samenhangt. De CDA fractie ziet het als een gemiste kans, om dit voor eens en voor altijd goed te regelen en wil de hoorzitting ook gebruiken om af te tasten of hier nog enige ruimte te vinden is.