CDA fractie tevreden over uitkomsten begrotingsbehandeling

CDA Huizen

Vier speerpunten had de Huizer CDA fractie voor de begroting 2005: werk maken van werkgelegenheid, solidair blijven met de minima, veiligheid en leefbaarheid en ondersteuning van vrijwilligerswerk. Op alle vier de speerpunten werden tijdens de begrotingsbehandeling op 28 en 29 oktober jl. resultaten geboekt. De CDA fractie kijkt terug op een goede begrotingsbehandeling en is tevreden over de behaalde resultaten.

Werkgelegenheid
De CDA fractie toonde zich tijdens de begrotingsbehandeling bezorgd over de verwachte toename van het aantal mensen dat afhankelijk zal worden van een bijstandsuitkering. Met name pleitte de CDA fractie voor extra aandacht voor de kwetsbare positie van werkloze jongeren en diende hiervoor ook een motie in, die door het College werd overgenomen.

De CDA fractie hield een pleidooi voor een “ambassadeur voor werkgelegenheid” die de vestiging van bedrijven in Huizen gaat promoten. Die gaat er nu ook komen. Ook zegde het College op verzoek van de CDA fractie toe de Kamer van Koophandel en een aantal ondernemers in Huizen te betrekken bij de problematiek van de werkgelegenheid.

Solidair zijn met de minima
De CDA fractie vindt werk de beste vorm van sociale zekerheid. Wie kan werken moet ook werken en het is goed dat de Wet Werk en Bijstand dit principe centraal stelt. Maar voor de groepen die niet kunnen werken, zoals ouderen, kinderen, chronisch zieken en gehandicapten wil de CDA fractie extra ondersteuning. De boodschap van de CDA fractie in de Raad was duidelijk: “Armoede hoort in onze rijke gemeente niet thuis!” De CDA fractie diende een motie voor aanvullend minimabeleid in, maar deze hoefde niet in stemming te worden gebracht. CDA wethouder Kos, verantwoordelijk voor sociale zaken, zegde toe de motie te zullen uitvoeren.

Veiligheid en leefbaarheid
De CDA fractie heeft aandacht gevraagd voor vele vormen van overlast die mensen in hun directe woonomgeving ervaren. Het gaat dan over vernielingen, vervuiling en diverse kleine wetsovertredingen. Sinds de invoering van de regiopolitie geeft de politie hier geen prioriteit meer aan. En als door de politie niet meer wordt opgetreden, zullen ook burgers onderling minder snel geneigd zijn om elkaar hierop aan te spreken. De CDA fractie pleitte in een motie voor meer toezicht op straat, bijvoorbeeld door de inzet van buitengewoon opsporingsambtenaren. Deze motie werd door een meerderheid van de Raad aangenomen.

Behoud van vrijwilligers
De CDA fractie heeft zich opnieuw ingezet voor de ondersteuning van het vrijwilligerswerk in Huizen. De CDA fractie benadrukte het belang van o.a. de Hervormde Jeugdraad, de scoutingclubs, de sportverenigingen, levensbeschouwelijke organisaties, culturele organisaties en ouderenbonden voor zowel jongeren als ouderen in Huizen. In de begroting waren subsidieaanvragen aan de orde van de voetbalclubs Huizen en Zuidvogels, van de Huizer Hockeyclub en van de vrijwilligerscentrale, die volgens de CDA fractie steun verdienden. Dankzij een motie van de CDA fractie werd een bedrag van ruim € 40.000,– gereserveerd voor de aanvragen van de sportverenigingen. Een definitief besluit hierover wordt later nog genomen, zodra Huizen een sportnota heeft. Ook het voorstel om de vrijwilligerscentrale financieel te steunen bij het bouwen van een website werd gehonoreerd.

De CDA fractie hield eveneens een pleidooi voor behoud van het Dienstencentrum voor ouderen. De CDA fractie liet weten onder de indruk te zijn van de strijdlustigheid van de gebruikers van het Dienstencentrum. Deze vrijwilligers verdienen volgens de CDA fractie een kans om het Dienstencentrum draaiende te houden. De CDA fractie zorgde er tegelijkertijd wél voor dat dit niet ten koste zou gaan van het welzijnswerk in Huizen. Ook hiervoor was een ruime meerderheid in de Raad.