CDA fractie beoordeelt sociale functie bouwlocaties

CDA Huizen

Afgelopen zaterdag fietste de voltallige Huizer CDA fractie, vergezeld door CDA wethouder Jaap Kos, naar de 12 locaties die door het College van B&W voorlopig geselecteerd zijn voor de ontwikkeling van ca. 200 extra woningen in Huizen. De fietstocht beantwoordde aan het doel dat de CDA fractie hiermee voor ogen stond. Inmiddels heeft de CDA fractie zich een goed beeld kunnen vormen van de situatie op en rondom de betreffende locaties en vooral ook van de sociale functie die de locatie momenteel heeft. De mate van betrokkenheid van de omwonenden bij de betreffende locatie heeft het beeld van de CDA fractie met betrekking tot die sociale functie bevestigd.

De voorlopige conclusie van de CDA fractie is dat, gelet op de sociale functie van speelplek en ontmoetingsplek voor de buurtbewoners van alle leeftijden, de locaties Noordwal/Kornwerd (uitstulping van Gooimeerdijkpark richting Middelgronden) en Zuidwal (strook bij uitstulping aanloophaven) niet in aanmerking zouden moeten komen als bouwlocatie. Dat laatste geldt naar de mening van de CDA fractie ook voor het sportpark Wolfskamer en voor de atletiekbaan. Bebouwing van de volkstuinen is reeds in het verkiezingsprogramma van het CDA, maar ook in het Collegeprogramma, uitgesloten. Bij de locatie Sijsjesberglaan-Ericaweg is bij de CDA fractie vooral de landschappelijke waarde opgevallen. Het betreft dan met name het natuurgebied dat grenst aan de Sijsjesberglaan. Dit aspect zal bij de CDA fractie dan ook in het verdere traject zwaar wegen.

Wat naar de mening van de CDA fractie resteert als mogelijke bouwlocatie is de Ericaweg (vanaf de hoek Sijsjesberglaan richting Crailoseweg), de hoek Ericaweg-Naarderstraat, het Grenspad (bij het Hockeyveld) de Vlie (gedeelte van het Bad Vilbelpark), de Bovenmaatweg (parkeerterrein winkelcentrum Oostermeent), de Betuining (evenemententerrein) en de Aristotoleslaan (base en softbalvereniging en aansluitend daarop de locatie achter de basisschool de Ark). Samen zijn deze locaties goed voor de bouw van ruim 260 woningen en het zal dus niet noodzakelijk zijn om op al deze acht locaties te bouwen. Bij de definitieve besluitvorming is voor de CDA fractie een evenwichtige verdeling van de “bouwlast” over de totale Huizer gemeenschap belangrijk.

De CDA fractie wil van het College van B&W meer duidelijkheid over de financiële aspecten van de eventuele bebouwing van deze acht locaties. Ook wil de CDA fractie dat gekeken wordt naar het type woningen dat op de betreffende locaties gebouwd zou kunnen worden, waarbij van belang is dat dit aansluit bij de behoefte aan woonruimte in Huizen. Tenslotte wil de CDA fractie dat alternatieven voor de base- en softbalvereniging en voor het evenemententerrein door het College worden onderzocht en dat de kosten hiervan inzichtelijk worden gemaakt. De CDA fractie zal hierover vragen stellen in de commissie ROW. Genoemde punten zullen ook tijdens de diverse geplande werkbezoeken van de CDA fractie aan de betrokken organisaties aan de orde gesteld worden. Mede op basis van deze aanvullende informatie verwacht de CDA fractie haar definitieve standpunt te kunnen bepalen.