CDA bijdrage voorjaarsnota 2014

CDA Huizen

Hieronder treft u de integrale bijdrage van fractievoorzitter Bert Rebel aan die hij heeft uitgesproken tijdens de raadsvergadering van 26 juni 2014 over de voorjaarsnota 2014.

Voorzitter, De voorliggende Voorjaarsnota 2014 geeft een actueel beeld van het financieel perspectief van onze gemeente.  Daarin is ook opgenomen de doorrekening van het nieuwe collegeprogramma voor de raadsperiode 2014-2018. De raad wordt in verband hiermee voorgesteld in te stemmen met het instellen van:

  • een bestemmingsreserve Korting OZB van Euro 1,7 mio;
  • een reserve Stadspark ter grootte van Euro 750k;
  • een afschrijvingsreserve Huisvesting voor zowel Erfgooierscollege als SG Huizermaat, totaal Euro 10 mio;
  • een bestemmingsreserve Duurzaamheid van Euro 2 mio.

Verder wordt Euro 100k toegevoegd aan de bestaande reserve Sijsjesberg, specifiek bestemd voor de aanpak van de parkeerplaats, alsmede een bedrag van Euro 450k aan de reserve Toerisme. De doorrekening van het nieuwe collegeprogramma, alsmede de kosten van de 4e wethouder, betekent dat er een taakstellende bezuiniging in het perspectief is opgenomen van Euro 222.150.

Het gaat hier om een aanvullende taakstelling, uit de vorige raadsperiode ligt er immers nog een bezuinigingsopdracht van Euro 1 mio.
Dit betekent dat het college invulling zal moeten geven aan een totale bezuinigingsopdracht van Euro 1.222.150, voorwaar: een forse opgave!
In bijlage 5 van de Voorjaarsnota heeft het college een inventarisatie opgenomen van mogelijke bezuinigingen. Deze inventarisatie geeft de CDA-fractie het vertrouwen dat het college serieus werk maakt van deze bezuinigingsopdracht.
Van deze inventarisatie nemen we voor dit moment kennis en we zien de definitieve uitwerking van deze voorstellen graag tegemoet bij de behandeling van de Begroting 2015, in de raadsvergadering van 30 oktober 2014.

Het nieuwe meerjarenperspectief is ook doorgerekend naar de vrije ruimte in de egalisatiereserve. Het stemt ons tevreden dat deze vrije ruimte eind 2018 berekend is op ca. Euro 7,5 mio, ruim voldoende voor de vertrouwelijke oormerkingen die uitkomen op, afgerond, Euro 4 mio. Daarnaast prijzen we ons gelukkig met het bestaan van de reserve egalisatie schommeling algemene uitkering: eind 2018 zit er in dat potje ook nog ruim Euro 2,5 mio.

Dat alles maakt het dat de gemeente Huizen er financieel nog steeds goed voor staat en dat we wel een stootje kunnen hebben.
Maar dat neemt niet weg dat we behoedzaam moeten zijn en zuinig zullen moeten omgaan met de ons ter beschikking staande middelen.
Immers, zo schrijft u ook, het perspectief kan natuurlijk niet structureel steunen op schommelfonds en egalisatiereserve.
Om die reden ondersteunen we dan ook van harte de opmerking in de Voorjaarsnota dat (ik citeer), gegeven het huidige perspectief, beseft dient te worden dat het begrotingsresultaat voor nieuwe verplichtingen geen dekking biedt. Besluiten ten laste van het begrotingsresultaat verhogen immers de taakstelling om de begroting weer in evenwicht te brengen.

Voorzitter, de CDA-fractie legt dit zo uit dat alle voorstellen waarover de raad een besluit moet nemen, dienen te zijn voorzien van een deugdelijke dekking, waarbij een voorgestelde dekking ten laste van het begrotingsresultaat in onze ogen geen deugdelijke dekking is.

Voorzitter, voor de CDA-fractie geldt ook voor deze raadsperiode als financiële randvoorwaarde van te voeren beleid: een structureel sluitende meerjarenbegroting, zoals we dat in Huizen gewend zijn.

Zo is het ook verwoord in het collegeprogramma en de CDA-fractie zal dit uitgangspunt goed bewaken. De Voorjaarsnota geeft ons echter het vertrouwen dat het college werk maakt van het gezond houden van de sterke financiële positie waar onze gemeente om bekend staat. En dat is voor de CDA-fractie reden om vanavond in te stemmen met voorliggende voorstel.