Begrotingsraad gemeente Huizen 2017

CDA Huizen

Toespraak van Bert Rebel tijdens benoeming Fons Hertog tot waarnemend burgemeester

Huizen heeft geen schulden, lage lasten en een goede reservepositie; dat maakt Huizen tot een financieel gezonde gemeente. Door de komende jaren fors te bezuinigen en een bijdrage uit de reserve (= spaargeld dat in het verleden is opgebouwd) is de begroting voor 2018 sluitend.

Niet potverteren, maar investeren!

Dit college, waar CDA-wethouder Janny Bakker deel van uitmaakt, zet fors in op investeren in het voorzieningenniveau, zonder dat er sprake is van potverteren. In 2018 zullen de volgende projecten worden uitgevoerd: de ontwikkeling van het Keucheniusgebied, de nieuwbouw van het Erfgooierscollege, de ontwikkeling van Naarderstraat 66, de ontwikkeling van het achterste deel van de oude haven en de verenigingsaccommodaties van HSV De Zuidvogels en Winterguard The Pride. Van potverteren is geen sprake, van investeren wél!

Blijverslening

Het CDA zet zich al jaren in voor de invoering in Huizen van de Blijverslening: een product dat bijdraagt aan de realisatie van het uitgangspunt dat ouderen en mensen met een beperking zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen. Met de Blijverslening helpt de gemeente haar inwoners een woning levensloopbestendig te maken.

Kustzone

Het CDA blijft aandacht vragen voor de ontwikkeling van de kustzone. Samen met ondernemers, watersporters en watersportverenigingen dient Huizen als dé Haven van het Gooi de mogelijkheden van waterrecreatie langs onze kust in daden om te zetten.

Eigen bijdragen voorzieningen

Inwoners die een beroep doen op voorzieningen betalen hiervoor een eigen bijdrage. Door de inzet van het CDA wordt de systematiek van deze eigen bijdragen vereenvoudigd en de hoogte hiervan voor inwoners met zware en lichte beperkingen gelijk getrokken.

Onderwijshuisvesting

Het CDA zet zich in voor nieuwbouw van de Rehobothschool. Plannen hiervoor, waarbij ook gekeken wordt of er mogelijke financiële voordelen zijn te behalen door de renovatie c.q. nieuwbouw van de Zenderkerk hierbij te betrekken, wil het CDA uitgewerkt zien. Daarnaast wil het CDA een onderzoek naar de financiële haalbaarheid De Springplank te verhuizen naar het Ellertsveld om daar een clusterschool te vormen met De Wijngaard. Tenslottte willen wij een onderzoek naar de financiële mogelijkheden van de ambitie van de Dr. Maria Montessorischool hun gebouw energieneutraal te krijgen.

Tijdelijke korting op de OZB

Ook voor 2018 geldt, als tijdelijke financiële tegemoetkoming voor burgers en bedrijven, een korting op de OZB van 10%. Met dit CDA-initiatief kiest Huizen voor een beleid ter versterking van het besteedbare inkomen in Huizen.

Volledige bijdrage Algemene Beschouwingen

Lees via onderstaande link de volledige bijdrage van fractievoorzitter Bert Rebel.