Begrotingsraad 31 oktober 2013

CDA Huizen

Donderdag 31 oktober 2013 heeft de gemeenteraad van Huizen de Begroting voor 2014 vastgesteld, alsmede de Belastingnota 2014. De Begroting 2014 is de laatste begroting van de raadsperiode 2010 – 2014 die door het huidige college van Burgemeester en Wethouders is opgesteld en daarom heeft CDA-fractievoorzitter Bert Rebel ook teruggekeken naar de wijze waarop het college het collegeprogramma van VVD, CDA, PvdA en Leefbaar Huizen heeft uitgevoerd.In deze vergadering heeft het CDA de volgende punten naar voren gebracht.

Huizen – een financieel gezonde gemeente!

 De CDA-fractie prijst de degelijkheid van het financiële beleid van onze gemeente: een sluitend meerjarenperspectief, lage lasten en een lage schuldpositie, hetgeen Huizen in staat stelt te investeren in voorzieningen die onze gemeente een kwaliteitsimpuls geven.

De CDA-fractie stemt in met de gepresenteerde programmabegroting voor 2014 evenals de opgestelde meerjarenraming voor de jaren 2015 tot en met 2017.

Bij de Voorjaarsnota (juni 2013) hebben we aandacht gevraagd voor hét uitgangspunt van beleid: een structureel sluitende begroting op meerjarenbasis. Een overheid dient de financiën op orde te hebben; dit sluit aan op één van de dragende principes waar het CDA voor staat, namelijk de toekomst van onze kinderen.

Een structureel sluitende begroting aanbieden is vandaag de dag geen sinecure; menig gemeente worstelt hiermee en ziet dit als een nauwelijks meer te realiseren doelstelling.

In Huizen prijzen we ons gelukkig met een college dat werk maakt van deze opdracht, voor het perspectief vanaf 2014 is dat wederom gelukt. En dan gaat het niet, zoals sommige andere gemeenten doen, om weg te kijken of de kop in het zand steken door geen rekening te houden met wat er op gemeenten afkomt, maar om realistisch te begroten door met de huidige kennis een begroting op te stellen die ook rekening houdt met alle wijzigingen die de Rijksoverheid wil doorvoeren, waardoor gemeenten extra belast worden. Zo is de begroting van Huizen voor de komende jaren ook opgesteld: door rekening te houden met de gevolgen voor het gemeentefonds van Rijksbezuinigingen ter grootte van Euro 6 miljard, alsook met een verwachte stijging van de uitkeringskosten en met de risico’s die de decentralisaties met zich meebrengen.

De CDA-fractie prijst het college om het gevoerde financiële beleid onder verantwoordelijkheid van CDA-wethouder Janny Bakker en we zijn er best trots op dat het CDA een lange reeks van jaren mede verantwoordelijk is voor de gezonde financiële situatie van onze gemeente.

Daarbij is het CDA altijd voorstander geweest van investeringen die het voorzieningenniveau in Huizen een kwaliteitsimpuls geven en bijdragen aan het herstel van onze economie.

Vanwege het spaarzame beleid dat we altijd hebben gevoerd, hebben de afgelopen jaren in Huizen forse investeringen kunnen plaatsvinden.

We noemen graag wat Huizen de afgelopen jaren heeft kunnen realiseren, of binnenkort gaat realiseren:

  • de herinrichting van het Oude Raadhuisplein
  • de renovatie van zwembad Sijsjesberg
  • de aanleg van kunstgrasvelden en een nieuwe sporthal op het sportcomplex Wolfskamer
  • de nieuwbouw van zeven scholen: De Werf, Flevoschool, Maria Montessorischool, Van der Brugghenschool, Koningin Beatrix-school, Tweemaster en Mulock Houwerschool
  • de herinrichting van de Havenstraat
  • de herinrichting van het Stadspark

En dat alles wordt onze inwoners aangeboden tegen lage lasten.

Met tevredenheid neemt de CDA-fractie kennis van de ontwikkeling van de gemeentelijke woonlasten (OZB, Afvalstoffenheffing en Rioolrecht) in 2014 ten opzichte van 2013. De woonlasten voor de burgers met een huurwoning zullen in 2014 dalen met 5,8%. Deze woonlasten voor de inwoners met een eigen woning dalen in 2014 met een percentage dat kan oplopen tot 1,4%.

En daarmee is Huizen wederom één van de goedkoopste gemeenten in de regio!

En niet alleen met lage lasten scoort onze gemeente goed. Het spaarzame beleid van onze gemeente heeft er tevens toe geleid dat Huizen zich tot de top van de Nederlandse gemeenten mag rekenen met de laagste netto schuld als aandeel van de inkomsten. Dit leert ons een recent overzicht waarmee de Vereniging van Nederlandse Gemeenten de gemeentelijke schuldposities in kaart heeft gebracht: het kengetal netto schuldquote zegt iets over de financiële vermogenspositie: het laat zien of een gemeente investeringsruimte heeft of juist op zijn tellen moet passen. Als de gemeente Huizen dan op een schaal van 418 gemeente een fraaie 4e plaats inneemt, dan zijn wij daar als CDA-fractie trots op!

De eerlijkheid gebiedt te zeggen, dat naast alle succesvolle projecten van het college, het project Hoofdwinkelcentrum nog niet van / uit de grond wil komen, en dat vinden we jammer.

De uitspraak van de Raad van State betekent opnieuw vertraging, minimaal een jaar, en dat betekent dat we voorlopig nog blijven aankijken tegen het gat in de Keucheniusstraat. Wij zijn dat gat zat! Het doet afbreuk aan de sfeer in het winkelcentrum, terwijl sfeer met name voor de winkeliers zo belangrijk is. Daar waar projectontwikkelaars niet bereid zijn dit gat een ander gezicht te geven, vinden wij dat de gemeente nu zelf maar actie moet ondernemen, waardoor dit gat voor de komende kerstdagen aan het oog zal worden onttrokken.

Daartoe hebben we een motie ingediend (zie bijlage), welke met uitzondering van Dorpsbelangen Huizen, ChristenUnie en SGP, door alle partijen is ondersteund.

In de laatste raadsvergadering zijn door de VVD vragen gesteld aan het college naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State, met name over een gewenste update van de uitbreidingsplannen. Met belangstelling zien wij uit naar de beantwoording van deze vragen.

WMO – Decentralisaties

De begrippen ‘vraagsturing’, ‘zelf regie voeren’ en ‘cliëntvolgende financiering’ vormen voor de CDA-fractie de belangrijkste criteria om het gemeentelijke beleid in het sociaal domein vorm en inhoud te gaan geven.

Dagblad Trouw kopte onlangs: “Minder zorg, cliënten tevreden”. Uit onderzoek van bureau BMC blijkt dat gemeenten die beginnen met een goed gesprek aan de keukentafel samen ruim 100 miljoen euro minder kosten hebben en dat de mensen toch tevreden zijn.

Gelijktijdig stuurde CDA-wethouder Janny Bakker de raadsleden het boekje ‘Vraagsturing in de praktijk’ over het proces van “De Kanteling” in Huizen. De uitkomsten van het onderzoek door BMC en de ervaringen in Huizen komen met elkaar overeen: tevreden klanten, minder zorg, lagere kosten.

Huizen heeft vanaf het begin van de invoering van de WMO gekozen voor het uitgangspunt van vraagsturing. Mensen krijgen niet alleen de zorg die ze echt nodig hebben, maar de gemeente maakt ook gebruik van de ideeën en voorstellen die mensen zelf aandragen. Dus: gebruik maken van de kracht van mensen in plaats van hen afhankelijk te laten worden. Een succesvolle aanpak, waarmee wethouder Bakker landelijke bekend heeft verworven.

De komende jaren zal er veel veranderen in de begeleiding die mensen nodig hebben om aan de samenleving deel te nemen. Op dit moment wordt deze begeleiding geboden door de AWBZ-gefinancierde zorginstellingen. Dat gaat vanaf 2015 veranderen omdat verantwoordelijkheid bij de gemeente wordt neergelegd. Hetzelfde geldt voor de jeugdzorg. Het CDA vindt het een goede zaak dat de gemeente verantwoordelijk wordt voor het sociaal domein. Wij hebben er vertrouwen in dat onze bestuurders de transitie goed gaan regelen. De ervaringen met de WMO tot nu toe geven voldoende aanleiding voor dit vertrouwen.

Investeringen in fietsinfrastructuur

De investering van Euro 200.000 in fietsinfrastructuur levert nog eens Euro 150.000 provinciegeld op; dit naast het behoud van banen in de bouwsector en goede voorzieningen voor rolstoelgebruikers, bewoners van Visio en ouders met kinderwagens. Dat is: win-win-win!

Bij de Voorjaarsnota ( juni 2013) heeft de CDA-fractie de motie fietsinfrastructuur ingediend om Euro 200.000 te reserveren voor de uitwerking van fietsnota. Het CDA heeft warme belangstelling voor de fietser en de voorzieningen om hem/haar ruim baan te geven.

Dat doen we niet voor niets. Fietsen is gezond, veroorzaakt geen milieuschade en een parkeerplaats voor een fiets kost een fractie van die voor een auto. Neem daarbij dat maar 20 procent van alle verplaatsingen in ons dorp met de fiets wordt afgelegd, terwijl dit landelijk 26 procent is en de conclusie kan niet anders zijn dat fietsvoorzieningen een topprioriteit verdienen.

Euro 200.000 investeren in fietsvoorzieningen is ook Euro 200.000 investeren in de bouwsector. Een sector die de klappen van de huidige crisis dagelijks aan den lijve ondervindt, met name de individuele medewerkers en hun gezinnen, omdat door gebrek aan opdrachten hun baan is opgezegd.

Met Euro 200.000 los je uiteraard de crisis in de bouw niet op maar: “alle kleine beetjes helpen”. Het doet het CDA deugd dat het college bij de uitwerking van de motie deze boodschap heeft begrepen door de Euro 200.000 aan te laten vullen met Euro 150.000 provinciegeld.

De campagne “Ruim baan voor de fiets”, die het CDA in 2009 heeft gehouden, wordt nu letterlijk uitgerold op straat door de aanleg van een fietsstraat tussen het Oude Raadhuisplein en het Gemeentehuis. Auto’s zijn te gast op een verbinding waar fietsers in de meerderheid zijn. Bijkomend voordeel is dat de stoep breder gemaakt kan worden zodat ook rolstoelgebruikers, bewoners van Visio en ouders met kinderwagens zich veilig naar het dorp kunnen begeven.

De door de raad vastgestelde fietsnota bevat nog veel meer voorstellen om het fietsgebruik in Huizen te stimuleren. En daarom zal de CDA-fractie zich ook in de nieuwe raadsperiode hard blijven maken voor investeringen in fietsinfrastructuur.

Meewerken en meedoen

De CDA-fractie is uitermate tevreden over de wijze waarop het college werk maakt van werk: mensen komen immers het meest tot hun recht als zij volwaardig aan de samenleving kunnen meedoen.

Deze raadsperiode mochten veel inwoners van Huizen via het project ‘Meedoen’ oogsten van wat aan het eind van de vorige raadsperiode, op initiatief van het CDA, is gezaaid. Het CDA is namelijk van mening dat de bijstand niet alleen moet dienen als vangnet, maar zeker ook als trampoline! Mensen komen het meest tot hun recht als zij volwaardig aan de samenleving kunnen meedoen. Het vanuit de gemeente organiseren en faciliteren van werk, met behoud van uitkering, past uitstekend in die gedachte. Dankzij een baan in een werkgelegenheidstraject wordt de stap naar een reguliere baan kleiner en bovendien profiteren ook nog eens allerlei maatschappelijke instellingen van de kwaliteiten en talenten van mensen die (tijdelijk even) aan de kant staan. Daartoe werd door het CDA een initiatiefvoorstel getiteld ‘Allemaal Meedoen’ ingediend, dat in november 2009 in de raad is besproken. Vanaf het eerste moment heeft het college, samen met de afdeling Sociale Zaken, werk gemaakt van werk! Een compliment aan het college is hier op zijn plaats.

Enige smet op dit succesvolle project is dat de VVD-fractie zich in december 2010 als enige partij tegen het bedrijfsplan Meewerken meende te moeten keren, onder meer vanwege de hoge kosten die het plan volgens de VVD met zich meebracht.

Het opstarten en aanjagen van dit project was inderdaad geen 100% risicoloze exercitie, maar zowel op financieel als maatschappelijk terrein is het een daverend succes geworden. Zo blijkt maar weer dat het soms goed is om hoge idealen na te streven en geloof te hebben dat je daarmee een verschil kan maken in deze wereld. Immers, als je al je doelen bereikt hebt, dan heb je misschien wel de lat te laag gelegd en als je altijd met beide benen op de grond blijft staan, kom je geen stap verder…