Begrotingsraad

CDA Huizen

Bijdrage van Rutger Rebel tijdens de begrotingsraad

Voorzitter, de behandeling van de begroting van 2023 vraagt om een vooruitblik op het komend jaar. Met de voornemens uit de programmabegroting weten we wat ons te doen staat komend jaar, maar niet wat ons te wachten staat. Zo bladerde ik door de bijdrage van de CDA-fractie bij de begroting van 2022 en daar kwamen de woorden inflatie, extreme stijging energieprijzen en opvang Oekraïners niet in voor. Toch zeker wel onderwerpen die ons het afgelopen jaar hebben beziggehouden. Zicht op een einde aan de oorlog tussen Oekraïne en Rusland is er nog steeds niet dus de opvang van Oekraïners zal ook komend jaar in Huizen nog een rol van betekenis spelen.

Het lijkt erop dat de energieprijzen de daling hebben ingezet en dat is goed nieuws voor veel inwoners en de overheid. Een prijsplafond is niet gratis en zal tenslotte ook weer door inwoners moeten worden opgebracht.

Steun voor verenigingen

In dit verband is het goed om de steun voor verenigingen te noemen. Eerder in de Raad heeft mevrouw Van Deutekom hier aandacht voor gevraagd en gelukkig is het Rijk over de brug gekomen en geldt het energieplafond ook voor de verenigingen in ons dorp.

Met de dalende energieprijzen is de hoop dat verenigingen deze tijden goed kunnen doorkomen.

Als we het over het verenigingsleven hebben, moet ons het volgende van het hart. Op 10 maart en 2 juni van dit jaar stelden wij als Raad de deelverordeningen subsidies restbedrag coronacultuurgelden lokale cultuursector en subsidie ondersteuning lokale culturele infrastructuur Huizen II vast. Het onbedoelde effect daarvan was dat verenigingen of stichtingen die in hun statuten gericht zijn op religie, sport of politiek, categorisch van steun werden uitgesloten. Dit in tegenstelling tot de algemene subsidie verordening van de gemeente Huizen die specifieke activiteiten, bijvoorbeeld gericht op religie, uitsluit van een subsidie. Naar de mening van de CDA-fractie moet dat ook de richting zijn voor het verlenen van een subsidie. Een inclusieve gemeente zijn, houdt in dat je partijen niet categorisch uitsluit.

Een drietal vragen daarom van de CDA-fractie hierover.

  • Wat zijn de achtergronden van deze koerswijziging? Waarom is er voor deze twee deelverordeningen gekozen om bepaalde verenigingen categorisch uit te sluiten en niet de formulering van de algemene subsidieverordening te hanteren die activiteiten beoordeelt en dan eventueel uitsluit?
  • Mochten er subsidieaanvragen binnen zijn gekomen die afgewezen worden op het criterium “statuten vereniging deugen niet” maar wel in aanmerking zouden komen als de algemene subsidieverordening zou gelden, wilt u dan de mogelijkheid overwegen om gebruik te maken van de hardheidsclausule?
  • Mochten er nog meer deelverordeningen in 2023 worden opgesteld, wilt u dan aansluiten bij de formulering van de algemene subsidieverordening?
 

Rekenkamer

Voorzitter, een raad die zich zelf serieus neemt, moet de randvoorwaarden hiervoor goed op orde hebben. Dat betekent een rekenkamer die zijn werk volwaardig kan doen. Minimaal twee onderzoeken per jaar, te beginnen bij 2023 , met bijbehorend budget is dan een goed uitgangspunt. Namens de fracties van VVD, Leefbaar Huizen, D66, Dorpsbelangen Huizen, Groen Links, SGP, ChristenUnie en PvdA dienen wij daarom een amendement in voor een verhoogde bijdrage aan de rekenkamer.

En ja het is geen structurele bijdrage want daarvoor ontbreekt immers het zicht op een sluitende begroting op langere termijn. Een nieuwe raad moet straks daarom opnieuw een afweging maken.

Oude Begraafplaats

Voorzitter, het is ons niet ontgaan dat er sinds twee jaar een protestgroep “oude begraafplaats” actief is in de gemeente Huizen die onder andere als doel heeft de toegankelijkheid en inrichting van de oude begraafplaats aan de Naarderstraat te verbeteren. Een week geleden brachten we een werkbezoek aan de begraafplaats en kregen we een rondleiding. De inmiddels verharde paden zijn betreden en de smalle paden waar dat nog niet is gebeurd hebben we aanschouwd. Dat probleem moet toch op te lossen zijn…. Aan de inrichting van het veld waar de resten van geruimde graven een plek hebben gevonden kan ook meer aandacht worden besteed. Daarnaast zijn nog een aantal ideeën, concreet en minder concreet, zoals de verhuur van de aula op de oude begraafplaats voor bijvoorbeeld maatschappelijke doeleinden besproken met de groep én de bereidheid om ook zelf een bijdrage te leveren aan het onderhoud van de begraafplaats. Voor het CDA geldt dat de sobere uitstraling van de begraafplaats die deze heeft gekregen door de tijd waarin deze is ontstaan, behouden moet blijven.

Een impuls aan de inrichting, ook met de inzet van de groep zelf, leidt meestal tot extra kosten voor de gemeente waarbij ook telt dat de gemeentelijke begraaftarieven tot de hoogste in Nederland behoren maar nog niet voldoende dekking opleveren. Daarnaast is er nog geen sprake van een evenredige bijdrage van rechthebbende op een graf aan de oude begraafplaats doordat deze voor een groot aantal graven in het verleden voor onbepaalde tijd is afgekocht.

Om een stap te zetten in het dossier oude begraafplaats dienen wij namens de VVD, Leefbaar Huizen, D66 en PvdA de motie in om de raad uiterlijk na de zomer 2023 inzicht te verschaffen in:

  • De bijdrage van de protestgroep aan het onderhoud van de oude begraafplaats.
  • de (on)mogelijkheden van verhuur van de aula, inclusief het gebruik van het toilet voor gebruikers/bezoekers, en de extra jaarlijkse inkomsten die dit oplevert als uitvoering mogelijk is;
  • de (on)mogelijkheden om van rechthebbenden op een graf waarvan het onderhoud in het verleden is afgekocht, toch een bijdrage te vragen in de kosten voor het onderhoud van de oude begraafplaats, en de extra jaarlijkse inkomsten die het oplevert als uitvoering mogelijk is. 
 

Afronding

Voorzitter ik kom tot de wensen nieuw beleid.

N.a.v. de aangenomen motie van afgelopen donderdag hebben wij gisteren een nota ontvangen van het college, waarvoor veel dank. De nieuwe feiten en omstandigheden zijn gewogen. De CDA-fractie kan zich vinden in de richting die het college aangeeft voor de drie aanvragen die zijn gedaan. Met de inzet van dit memo zullen wij daarom instemmen met de begrotingsstukken waar de structurele aanvragen zijn afgewezen.

Voorzitter, de begroting en de programma’s voor volgend jaar zijn met een beperkte stijging van de lasten voor inwoners. Dat helpt inwoners bij het onder controle houden van de financiën wanneer de inflatie zo hoog is. Ambities zijn er voldoende en daarom is het goed dat we weten wanneer wat richting de raad komt komend jaar. Daarom steunen wij de motie van de VVD om hier inzicht in te geven. Ik heb aan het begin van mijn betoog aangegeven dat ik door mijn bijdrage van een jaar geleden

bladerde en ben geschrokken van de hoeveelheid punten waar nog stappen gemaakt moeten worden. (met stip op één de verkeerslichten op de Karel Doormanlaan…) Overzicht en een planning helpt om hier zicht en grip op te houden. Ter nuancering uiteraard de aantekening waar ik mijn bijdrage ook mee begon. We weten niet wat ons te wachten staat dus plannen kunnen wijzigen.

Als laatste een woord van dank richting het college voor de beantwoording van onze schriftelijke vragen en toezegging over de welstandsnota. De CDA-fractie wenst u wijsheid, daadkracht en verbinden vermogen toe bij de uitwerking van deze begroting in 2023 en spreekt het vertrouwen uit dat de wethouder met een goede oplossing komt voor het Huizer Museum.