Alle zeilen bijzetten!

CDA Huizen

In 2021 moeten alle zeilen bij worden gezet om het openbare leven in onze gemeente op gang te houden. Een fors begrotingstekort en de Coronacrisis vragen veel aandacht van de gemeente . Bij de behandeling van de begroting zal de CDA-fractie hier dan ook aandacht voor vragen. Maar er is meer werk aan de winkel. Een grenswijziging tussen de gemeente Huizen en Gooise Meren is daar een mooi voorbeeld van wat in 2021 opgepakt kan worden.

Begroting in balans

De inkomsten en uitgaven van de gemeente Huizen zijn uit het lood geslagen. Forse tekorten in het sociaal domein (jeugdhulp en WMO) zijn hier met name de oorzaak van. Een forse ingreep is daarom nodig om de uitgaven en inkomsten weer in balans te brengen. Bij de begroting voor 2021 ligt een pakket maatregelen voor waarmee bezuinigd wordt op de uitgaven en de inkomsten worden verhoogd om op termijn de begroting weer sluitend te krijgen. Voor de korte termijn wordt ongeveer  €10 Mln. uit de reserves gehaald om de allerergste klappen op te vangen en nog grotere bezuinigingen te voorkomen. Het is helaas onontkoombaar dat veel inwoners te maken krijgen met de gevolgen van dit pakket aan maatregelen. Onze eigen wethouder Bert Rebel ligt het pakket aan maatregelen toe in de volgende vlog.

Aanpak Coronacrisis

In 2021 zal er, naast de uitvoering van de bezuinigingsmaatregelen, veel werk verzet moeten worden om de coronacrisis en de effecten daarvan op de Huizer-samenleving het hoofd te bieden. De CDA-fractie vraagt hierbij in het bijzonder aandacht voor het verenigingsleven in ons dorp. Het verenigingsleven biedt ontspanning en onderlinge betrokkenheid en is daarmee een fundamentele bouwsteen van de samenleving. Hier moeten we zeer zorgvuldig mee omgaan!

Een nieuwe grens tussen Gooise Meren en Huizen

De CDA-fractie is ook van mening dat er een nieuwe grens moet komen tussen Gooise Meren en de gemeente Huizen. De bouwplannen aan de Driftweg, die afgelopen zomer werden gepresenteerd, waren voor de CDA-fractie nogmaals de bevestiging dat de huidige grens niet logisch is en dat langer aanmodderen geen optie is. In deze vlog hebben we onze ideeën voor een grenscorrectie toegelicht. U kunt nog steeds reageren op ons voorstel. De CDA-fractie zal er tijdens de Begrotingsraad in ieder geval aandacht voor vragen bij het college.