Voorjaarsnota 2019 – Zorg, veiligheid, regeldruk en winkelcentra

CDA Huizen

Bij de behandeling van de voorjaarsnota heeft het CDA aan het college gevraagd om bij het opstellen van de plannen voor 2020 prioriteit te geven aan:

  • de stijgende kosten van de zorg en aanpak van zorgfraude
  • veiligheid en in het bijzonder cybercriminaliteit
  • de regeldruk bij het verenigingsleven
  • en de “vitalisering van de winkelcentra.

Dit alles tegen een sluitende begroting die rekening houdt met een beperkte lastenstijging voor onze inwoners.

De Zorg

Extra geld komt er beschikbaar voor jeugdzorg en WMO (bron: Flickr.com, fotograaf: Marco Verch)

De kosten voor de zorg nemen al jaren toe. Dat komt terug in een stijgende premie voor de verzekering van ziektekosten en extra kosten die de gemeente heeft voor de uitvoering van de WMO en Jeugdzorg. Als kosten stijgen, moet dat ook voor de inkomsten gelden; anders is de zorg op de lange termijn niet geborgd. Daar wringt nu de schoen. Den Haag bepaalt het budget en bij tekorten moet de gemeente het oplossen. De extra middelen voor de jeugdzorg zijn een goed voorbeeld van de werking van het systeem. Na veel en lang protest komt er extra budget uit Den Haag. Als gemeente Huizen hebben wij gelukkig een forse reserve waarmee tegenvallers opgevangen kunnen worden. De zorg is daardoor gegarandeerd in onze gemeente, ook door degelijk financieel beleid!

De zorgsector is inmiddels ook een sector geworden waar allerhande bedrijven actief op zijn geworden die met exorbitante winsten er vandoor gaan. NRC berichtte begin juli dat bijna honderd Nederlandse zorgbedrijven ongebruikelijk hoge winsten maken. Directeuren konden zichzelf daardoor miljoenen uitkeren. Ook de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) waarschuwden onlangs dat geldstromen in het zorglandschap lastiger te achterhalen zijn sinds de introductie van de marktwerking in 2016.

CDA Huizen heeft bij het college er op aangedrongen om extra aandacht te besteden aan het financieel functioneren van partijen waarmee de gemeente een contract heeft.

Veiligheid

Veiligheid en cybercriminaliteit komt ook steeds vaker voor bij de Huizer inwoners (bron: Pixabay)

Veiligheid is de basis voor het leven van onze inwoners. Veilig in huis en de omgeving zijn daarbij van essentieel belang. De criminaliteitscijfers zijn gelukkig dalende, maar alertheid blijft geboden. Cybercriminaliteit is een nieuw aspect wat aandacht vraagt als het gaat om veiligheid. Voor zowel jong als oud wordt dit steeds meer een issue. Van het ongewenst verspreiden van naaktfoto’s tot het stelen van geld. Waar de gemeente veel aandacht besteedt aan fysieke veiligheid, is nu ook aandacht voor cyberveiligheid noodzakelijk. Voorlichting is een belangrijk instrument. Hoe kun je veilig gebruik maken van digitaal bankieren, maar ook wat moet je doen als je slachtoffer bent. Het CDA Huizen heeft het College gevraagd om hier aandacht aan te besteden bij het opstellen van de plannen voor 2020.

Regeldruk verenigingsleven

Het verenigingsleven is een onmisbare schakel in de sociale infrastructuur van onze gemeente. Ondersteuning vanuit de gemeente is dan ook zeker gerechtvaardigd. De gemeente Huizen doet dat op verschillende manieren. Van ondersteuning van bijvoorbeeld het sportplatform tot subsidiëring van accommodaties en ondersteuning bij evenementen.

Het CDA Huizen merkt in haar contacten met het verenigingsleven dat de druk op verenigingen toeneemt. Er lijkt een tendens gaande van meer regels en minder vrijwilligers. De oproep voor vrijwilligers voor de organisatie van de avondvierdaagse en de triatlon zijn hier voorbeelden van. De toenemende regelgeving wordt voornamelijk veroorzaakt door de positie van de overheid. Gaat er iets mis, dan wordt er ook naar de overheid gekeken. “Hoe heeft dat kunnen gebeuren en waarom is er een vergunning afgegeven? “ Dit heeft dan meestal tot gevolg dat er meer regels komen. Meer regels en voorwaarden vragen echter ook weer meer capaciteit om iets te organiseren..

De CDA fractie heeft aan het College gevraagd om de verantwoordelijkheidsverdeling tussen overheid en organiserende clubs goed in de gaten te houden en verantwoordelijkheden te durven delegeren.

Vitale centra

Studie naar onderzoek van BNI terrein (bron: Gooi en Eemlander)

Het verenigingsleven is een belangrijke pijler onder de sociale infrastructuur van Huizen. Centra zijn dat ook, omdat inwoners daar elkaar ontmoeten.  Dat is echter niet meer zo vanzelfsprekend. Digitaal winkelen neemt een vlucht waarvan het einde nog lang niet in zicht is. De effecten van deze ontwikkeling zijn zichtbaar. Faillissementen, en winkels die leeg komen te staan krijgen niet zomaar een nieuwe invulling.

De digitale ontwikkelingen vragen om creativiteit van winkeliers, maar het stelt de gemeente ook voor vragen. Hoe houden we onze winkelcentra vitaal? Moet alles wat nu een winkelbestemming is dat in de toekomst ook nog blijven, of staan we verkleuring toe. De CDA-fractie heeft het college gevraagd om hierover na te gaan denken.

Elkaar ontmoeten blijft een wens van veel inwoners, iets doen én beleven is daarbij het credo. De Havenstraat en de kust zijn de gebieden waar nog het nodige te ontwikkelen valt. Ook de nieuwe cultuurnota kan uiteindelijk bijdragen aan meer levendigheid en verbinding door focus en ruimte voor kunst en cultuur in Huizen.

De CDA- fractie heeft het college gevraagd om met prioriteit aandacht te besteden aan de ontwikkeling van de ruimtelijke plannen rond de kust en de Havenstraat in ons dorp.

Foto en rechten

  • De afbeelding van GELD in dit artikel heeft de volgende bron en is vrij gegeven onder rechten CCO 2.0. De foto is gemaakt door Marco Verch.
  • De afbeelding over ´Online Fraude´ is beschikbaar gesteld op Pixabay en is auteursrechtelijk vrijgegeven.
  • De afbeelding van het krantenartikel komt uit de Gooi en Eemlander.