Voorjaarsnota 2016

CDA Huizen

Het college van SGP, CU, GL, DBH, D66 en CDA is halverwege de raadsperiode 2014 – 2018. Vanuit een ambitieus collegeprogramma wordt gewerkt aan een samenleving waar iedereen bij hoort en waar mensen niet worden afgeschreven. Dossiers die onze gemeente al lange tijd in de greep hielden, zijn of worden opgepakt en afgerond, dan wel in een volgende fase gebracht.

Het college laat hiermee zien een daadkrachtig team te zijn en ook de collegepartijen werken op een uitstekende wijze met elkaar samen, waarbij vertrouwen het sleutelwoord is tot succes. Hieronder enkele punten waar CDA over gesproken heeft tijdens de voorjaarsnota 2016:

Meerjarenperspectief gemeente Huizen

Zuinig omgaan met de Huizer financiële middelen
Zuinig omgaan met de Huizer financiële middelen

Voor de CDA-fractie geldt ook voor deze raadsperiode als financiële randvoorwaarde van het te voeren beleid: een structureel sluitende meerjarenbegroting, zoals we dat in Huizen gewend zijn. De Voorjaarsnota laat zien dat het financieel perspectief niet in balans is.

Voetbalclub HSV De Zuidvogels

Voetbalclub De Zuidvogels kunnen we typeren als Daphne Schippers op een Vlaamse Kasseienstrook. De club heeft ambitie, presteert goed, maar de accommodatie laat te wensen over.

De CDA-fractie diende namens alle fracties in deze raad een motie in om de komende maanden in nauw overleg met Zuidvogels te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om binnen het bestaande beleid tegemoet te komen aan de wens van de club.

Huizer Museum

In 2015 had CDA Huizen de primeur om te fietsen langs de Huizer buitengebieden.
In 2015 had CDA Huizen de primeur om te fietsen langs de Huizer buitengebieden.

De CDA-fractie spreekt haar waardering uit richting de tientallen vrijwilligers die dit alles mogelijk maken rondom het Huizer Museum.De CDA-fractie is van mening dat er met enige creativiteit naar de aanvraag van het Huizer Museum binnen de wensen nieuw beleid gekeken moet worden.

  • Hoeveel mensen heeft de gemeente in de kaartenbak die professionele ondersteuning kunnen leveren?
  • Waar zijn de activiteiten van het museum in lijn met het beleid rond maatschappelijke ondersteuning?
  • In hoeverre speelt deze problematiek ook in de regio en is er met samenwerking een win-win oplossing te creëren.

Wegenonderhoud gemeente Huizen

Toegang naar Huizen toe via Huizerhoogt.
Toegang naar Huizen toe via Huizerhoogt.

Onze motie om de staat van de infrastructuur te onderzoeken, is uitgevoerd. Conclusie: Willen we naar het maximale streefbeeld van 8% onvoldoende, dan moet er heel veel geld bij. De CDA-fractie heeft een motie ingediend om in de nadere uitwerking van scenario 2 pakketten te formuleren waaruit een keuze gemaakt kan worden.

Investeren in subsidiekennis

Samenwerking in de regio voor subsidies
Samenwerking in de regio voor subsidies

Europa, het Rijk en provincies hebben vele miljoenen euro’s beschikbaar voor subsidies aan gemeenten. Onder meer door gebrek aan kennis lopen veel gemeenten echter subsidiegeld mis, waarschijnlijk ook Huizen, en dat is zonde(geld)!

De CDA-fractie wil dat onze gemeente zich in regioverband sterk gaat maken om subsidiekennis te mobiliseren en in te zetten, zodat ook Huizen in de toekomst optimaal zal kunnen profiteren van de vele subsidieregelingen die ook voor gemeenten beschikbaar zijn.

Viskraam in het oude havengebied

De Hollandse Nieuwe wordt uitgedeeld in de Huizer gemeenteraad.
De Hollandse Nieuwe wordt uitgedeeld in de Huizer gemeenteraad.

In Het Nautisch Kwartier is steeds meer vertier. Mooie en gezellige terrassen, braderieën, werkzaamheden bij de Botterwerf. Steeds meer toeristen bezoeken dit deel van Huizen, de CDA-fractie is daar blij mee en ook trots op.

Bezoekers willen de ene keer uitgebreid eten en daarvoor is een variëteit aan restaurants te vinden in het havengebied. Maar soms wil men gewoon een broodje haring of een bakje kibbeling. Maar dit is niet mogelijk in het, van origine, vissersdorp Huizen!

De CDA-fractie diende een motie in waarmee wij het college opdragen met spoed te onderzoeken of het huidige standplaatsenbeleid zo kan worden aangepast dat het innemen van een standplaats met een viskraam in het Oude Havengebied mogelijk wordt.

Download volledige bijdrage Bert Rebel

Benieuwd naar de gehele bijdrage van het CDA die door fractievoorzitter Bert Rebel is uitgesproken? Via onderstaande link is deze te downloaden: