Terugdringen van overlast door thuiswerkende prostituees

CDA Huizen

In augustus kreeg de CDA-fractie informatie over de aanwezigheid van een thuiswerkende prostituee, die veel overlast in de buurt veroorzaakte, omdat zij haar werk verrichte in een jacuzzi die in haar tuin stond. Sommige mensen in de buurt voelden zich ook bedreigd. Uit navraag bij de gemeente bleek dat deze vrouw zonder vergunning werkte, hoewel dit volgens de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) niet is toegestaan. We hebben er bij de gemeente sinds begin augustus verschillende keren op aangedrongen actie te ondernemen. Uiteindelijk is dit ook gebeurd. Verschillende media hebben aandacht aan deze zaak besteed. Inmiddels heeft de vrouw besloten haar werkzaamheden te beëindigen en gaat zij ook haar woning verlaten.

In de raadsvergadering van 26 september jl. heeft Kees de Kok namens de CDA-fractie vragen gesteld of een vergunningaanvraag kan worden afgewezen en hoe overlast in de buurt kan worden voorkomen. Dat blijkt niet gemakkelijk te zijn, omdat prostitutie in Nederland legaal is. Uit de beantwoording van de vragen door de burgemeester is gebleken dat de gemeente thuisprostitutie niet kan verbieden, tenzij er sprake is van een openbare-orde-probleem of overlast. De aantasting van het woon- en leefklimaat alleen is niet voldoende reden voor het weigeren een vergunning. De burgemeester maakte wel duidelijk dat het bedrijven van prostitutie in de tuin verboden is. Als de gemeente een vergunning verleent, mag de prostituee alleen binnenshuis haar werk verrichten.

De CDA-fractie gaat nog bekijken of het mogelijk en zinvol is om de APV aan te scherpen. Een en ander is ook afhankelijk van de mogelijkheden en begrenzingen die de nieuwe prostitutiewet biedt. Deze wet zal naar verwachting in de loop van 2014 van kracht worden.