Raadsvragen handhaving Oud Bussummerweg 16a

CDA Huizen

Satellietfoto van het gebied waar Oud Bussumerweg 16a te Huizen is gelegen.

Geacht College,

In de raadsvergadering van 22 april 2010 heeft de gemeenteraad ingestemd met een partiële herziening van het bestemmingsplan Buitenwijken. Tijdens dit herzieningsproces is ook gesproken over de recreatiewoning op Oud Bussummerweg 16a. De eigenaar van dit huisje had een verzoek ingediend om de bestaande bebouwing vast te leggen in het bestemmingsplan. Het college adviseerde de gemeenteraad destijds echter om hier vanaf te zien, met de volgende argumentatie: “Het direct bestemmen van de recreatiewoning aan de Oud Bussummerweg 16a blijkt meer onderzoek nodig te hebben en een bredere afweging te vragen. Onder andere over de bereikbaarheid van de hulpdiensten en de implicaties van een dergelijke regeling voor de rest van het plangebied. De urgentie van het positief bestemmen is laag en er is derhalve besloten om de bestemming uit het vigerende bestemmingsplan (nog) niet te wijzigen. Bij de integrale bestemmingsplanherziening, welke gepland is in 2011, zal bekeken worden hoe omgegaan kan worden met deze situatie.

Inmiddels is het eind september 2012 en is aan de gemeenteraad nog geen integrale bestemmingsplanherziening Buitenwijken voorgelegd, waarbij de gemeenteraad onder meer een afweging  kan maken over Oud Bussummerweg 16a. Wél heeft de CDA-fractie vernomen dat de eigenaren van Oud Bussumerweg 16a inmiddels een aanschrijving van de gemeente hebben ontvangen om het huisje vóór 15 november 2012 terug te brengen in de staat zoals die in 1928 was.

De CDA-fractie stelt u daarom de volgende vragen:

  1. Waarom is het college overgegaan tot handhaving bij Oud Bussummerweg 16a, terwijl was toegezegd dat de gemeenteraad hier een afweging over zou maken?
  2. Waarom deelt het college in april 2010 aan de gemeenteraad mee dat de urgentie van het positief bestemmen van Oud Bussummerweg 16a laag is, terwijl uit de onlangs gestarte handhavingsacties blijkt dat de urgentie juist hoog was?
  3. Wanneer kan de gemeenteraad de behandeling van de integrale bestemmingsplanherziening Buitengebieden tegemoet zien?
  4. Is het college bereid om alle handhavingsacties voor Oud Bussummerweg 16a op te schorten, totdat de gemeenteraad zich uitgesproken heeft over de integrale bestemmingsplanherziening Buitengebieden?

De CDA-fractie verzoekt beantwoording tijdens de raadsvergadering van 27 september 2012.

Hoogachtend,

Mr. J. Van As

CDA-fractie Huizen