Raadsvergadering 21 maart: Samenwerken om zelfstandig te kunnen blijven

CDA Huizen

Tijdens de raadsvergadering is uitgebreid stilgestaan bij het onderzoek dat de heer Winsemius uitvoert in de regio Gooi en Vechtstreek. Fractievoorzitter Bert Rebel herhaalde hierbij het standpunt van de Huizer CDA-fractie: “Wij zijn voorstander van verdere samenwerking in onze regio, maar merken ook op dat een gestructureerde vorm van samenwerking vooral niet moet worden gezien als een tussenstap op weg naar gemeentelijke herindeling. In het recente verleden is één en andermaal aangetoond dat de gemeente Huizen zelfstandig in staat is de bestuurlijke opgaven aan te kunnen. De gemeente Huizen dient zelfstandig te blijven. Dit standpunt is ook het standpunt van de Huizer raad, en de CDA-fractie vertrouwt erop dat alle bestuurlijke vertegenwoordigers van onze gemeente dit standpunt ook blijven uitdragen in de diverse officiële overlegstructuren waarin onze gemeente participeert.”

De inschakeling van de heer Winsemius is voortgekomen uit de regionale discussie over de herijking van de samenwerking. Een discussie die nog niet is afgerond; op dit moment ligt er een voorstel voor een lichte vorm van samenwerking; samenwerking die korte lijnen kent en waarbij de legitimatie in de samenwerking wordt bereikt via de verantwoordelijke portefeuillehouders en respectievelijke besluitvorming in de colleges en gemeenteraden. Dit voorstel ligt nu bij de gemeenten en zij zijn gevraagd uiterlijk 1 juni 2013 daarop te reageren middels besluitvorming over een nieuwe gemeenschappelijke regeling Gooi en Vechtstreek. Het is voor ons onduidelijk waarom dit lopende proces nu verstoord moest worden door een opdracht te geven tot advisering om tot een betere inhoudelijke samenwerking te komen.

De CDA-fractie deelt de verontwaardiging van het college over de wijze waarop het onderzoek door de heer Winsemius wordt uitgevoerd; als wij ons baseren op hetgeen hierover naar buiten sijpelt, lijkt het erop dat de heer Winsemius de weg moet plaveien voor de komst van Gooistad. Dat gevoel wordt nog versterkt doordat de provincie Noord-Holland de helft van de kosten van het onderzoek voor haar rekening neemt. Wat is daarvan de reden? Is hier dan toch sprake van een verkennend onderzoek naar de mogelijkheden van een nieuwe Arhi-procedure in onze regio?

De CDA-fractie is benieuwd wat het eindresultaat van het onderzoek van de heer Winsemius zal opleveren.