Lokale onderwijsnota

CDA Huizen

Naar aanleiding van diverse ontwikkelingen op het gebied van onderwijs wilde het college de onderwijsnota actualiseren. Deze ontwikkelingen hebben onder andere betrekking op de invoering van het passend onderwijs en de daarmee samenhangende opvatting dat de financiering van schoolbegeleiding uit de middelen voor passend onderwijs dient plaats te vinden.

Tijdens de commissievergadering Sociaal Domein van 21 oktober jl. heeft CDA Huizen haar standpunt voorbehouden. De reden hiervoor was dat wij eerst de beantwoording wilden afwachten aan de Ichtus m.b.t. afschaffen schoolbegeleidingsmiddelen primair onderwijs.

Overeenstemminggericht overleg

Tijdens de financiële raadsvergadering 30 oktober jl. heeft de wethouder verteld over haar op overeenstemminggericht overleg met Gert Tissink namens het Samenwerkingsverband en de scholen. Het College en het bestuur van de scholen zijn elkaar tegemoet gekomen in bezuinigingen m.b.t. schoolbegeleiding tot einde schooljaar 2014/2015 CDA Huizen is hier erg blij mee en is daarom ook akkoord gegaan met de nota lokaal Onderwijsbeleid.